Aru­kü­la ÜVK ehi­ta­mi­sest

1000

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus väl­jas­tas 19. det­semb­ril YIT Inf­ra ASi­le kae­ve­loa Aru­kü­la ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­se esi­me­se eta­pi töö­deks. Esi­me­ses eta­pis te­hak­se ÜVK Tal­ve, Su­vi­la, Põl­lu, Sü­gi­se, Kir­si, Jaa­ma, Ke­va­de, Too­min­ga, Lil­le, Le­pa ja Vai­nu tä­na­va­le ning Har­ju ja Lin­nu tee­le. Pro­jek­ti­juht Ar­mis Henk üt­les, et nel­ja­päe­va­sel töö­koo­so­le­kul sel­gub, kas ehi­ta­mist alus­ta­tak­se järg­mi­sel või üle­järg­mi­sel nä­da­lal ning mil­lis­telt tä­na­va­telt alus­ta­tak­se. Esi­me­se eta­pi ehi­tus kes­tab ilm­selt mai­ni, veeb­rua­ris alus­ta­tak­se pa­ral­leel­selt järg­mis­te, 3. ja 4. eta­pi töö­de­ga. Kõi­ge vii­ma­seks jääb tei­ne etapp, ku­hu kuu­lub ka Tal­lin­na maan­tee, ku­hu to­rus­ti­ke ra­ja­mi­se osas tu­leb veel maan­teea­me­ti­ga lä­bi rää­ki­da.