Aru­kü­la ÜVK­ga käib agar lii­tu­mi­ne

466
SERGEI KIVI.

OÜ Ra­ven ju­ha­ta­ja Ser­gei Ki­vi sõ­nul on Aru­kü­las ühis­vee­vär­gi­ga lii­tu­mi­se vas­tu vä­ga suur hu­vi.

„Ra­ven an­nab iga päev mas­si­li­selt väl­ja lii­tu­mis­tin­gi­mu­si uue vee­vär­gi­ga lii­tu­mi­seks. Käib usin töö, ela­ni­kud taot­le­vad ma­jaü­hen­dus­te väl­jae­hi­ta­mi­seks KI­Ki toe­tust, pal­jud soo­vi­vad en­ne tõe­lis­te tal­ve­kül­ma­de saa­bu­mist ma­jaü­hen­du­sed ära te­ha,“ sõ­nas ta.

Suur hulk ma­ja­pi­da­mi­si on te­ma kin­ni­tu­sel ju­ba ka uue tras­si vee­vär­gi ning ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­ga lii­tu­nud: „Pal­jud ini­me­sed pöör­du­sid ise YIT Ees­ti poo­le, kes Aru­kü­la ÜVKd ehi­tas, ning et­te­võ­te te­gi neil ka kin­nis­tu­si­se­sed tööd ära.“

Ser­gei Ki­vi ole­tas, et Aru­kü­la ma­jao­ma­ni­ke suur hu­vi ÜVK­ga lii­tu­mi­se vas­tu võr­rel­des mõ­ne tei­se piir­kon­na­ga, kus ühis­vee­värk on väl­ja ehi­ta­tud, võib ol­la ühest kül­jest põh­jus­ta­tud sel­lest, et Aru­kü­la ela­nik­kond on saa­nud tun­da vee­reos­tust. Tei­salt võib nen­de oma kae­vu­de vee hal­b kva­li­teet ol­la põh­jus­ta­tud va­na­dest ma­hu­ti­test reo­vee maas­se im­mu­ta­mi­se­ga, ka on läi­nud pur­gi­mi­sau­to tee­nus kal­li­maks.

Need ma­jao­ma­ni­kud, kel­le aia ta­ga on lii­tu­mis­punkt, kuid po­le se­ni veel mi­da­gi ÜVK­ga lii­tu­mi­seks tei­nud, peak­sid kir­ju­ta­ma Ra­ve­ni­le aval­du­se, kü­si­ma sealt teh­ni­li­sed tin­gi­mu­sed ning kui soo­vi­vad krun­di­si­ses­teks ehi­tus­töö­deks toe­tust, te­ge­ma vas­ta­va taot­lu­se KI­Ki­le. Kui taot­lus on ra­hul­da­tud, või­vad ha­ka­ta kin­nis­tu­si­se­seid töid te­ge­ma.

„Kui oma kin­nis­tul to­ru­tööd teh­tud, pa­neb Ra­ven nei­le veear­ves­ti, avab veek­raa­ni ja ühen­dab ma­ja­pi­da­mi­se ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­ga ning on­gi või­ma­lik ha­ka­ta tee­nust tar­bi­ma,“ sel­gi­tas Ser­gei Ki­vi.

Ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ga lii­tu­mi­ne on ta­su­ta.

Kui­gi võr­rel­des esialg­se le­pin­gu­ma­hu­ga teh­ti Aru­kü­las 46 lii­tu­mis­punk­ti roh­kem, jäid siis­ki veel 50 ma­ja­pi­da­mist il­ma või­ma­lu­sest ÜVK­ga lii­tu­da: „Ku­na­gi, ilm­selt 1990ndail on kesk­kon­na­mi­nis­tee­rium mää­rat­le­nud Aru­kü­la reo­vee­ko­gu­mi­sa­la ja hil­jem ei ole se­da min­gil põh­ju­sel muu­de­tud, kui­gi asu­la are­nes ja laie­nes. Ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni vii­ma­ne aren­gu­ka­va ju­ba kä­sit­les reo­vee­ko­gu­mi­sa­la laien­da­mist, kuid toe­tus­taot­lus­tes­se see ei jõud­nud.“

Aru­kü­la reo­vee­ko­gu­mi­s­alast se­ni väl­ja jää­nud ma­ja­pi­da­mi­sed, mis ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni­ga lii­tu­mi­se või­ma­lust veel ei saa, asu­vad pea­mi­selt Tal­ve tee ja La­ge­di-Pe­ni­gi maan­tee va­hel Tul­bi, Või­du, Har­ju ja Män­ni­ku teel ning tei­sel pool raud­teed, ale­vi­ku põh­ja­pool­ses osas, Laa­ne ja Ki­vi­mäe teel. Ser­gei Ki­vi sõ­nul on käi­mas Raa­si­ku val­la uue ÜVK aren­gu­ka­va koos­ta­mi­ne ning sel­les kä­sit­le­tak­se ka reo­vee­ko­gu­mi­sa­la laien­da­mist ning ÜVK vii­mist sel­lest se­ni väl­ja jää­nud ma­ja­pi­da­mis­te­ni: „Üri­ta­me need ära te­ha Üh­te­kuu­lu­vus­fon­di toel. Ar­van, et ehi­ta­mi­ne võiks toi­mu­da 2021. aas­tal, ku­na kõik­või­ma­li­kud et­te­val­mis­tu­sed ja eel­toi­min­gud – reo­vee­ko­gu­mi­sa­la muut­mi­ne, taot­lu­se esi­ta­mi­ne, han­ked – võ­ta­vad aas­ta.“

Eelmine artikkelKui­das töö­ta­vad Ida-Har­ju oma­va­lit­sus­te krii­si­ko­mis­jo­nid
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­d tä­nas aas­ta sport­la­si ja sil­ma­paist­vaid ko­da­nik­ke