Aru­kü­la uus staa­dion on kõi­gi­le ava­tud

1559

Aru­kü­la staa­dio­ni amet­lik ava­mi­ne on lau­päe­val, 28. sep­temb­ril, kuid staa­dion on spor­ti­mi­seks ava­tud ju­ba sep­temb­ri al­gu­sest. Sih­ta­su­tu­se Raa­si­ku Val­la Sport ju­ha­ta­ja Kad­ri Kes­kü­la sõ­nul on staa­dio­ni vä­rav töö­päe­vi­ti ava­tud hom­mi­kul kel­la seits­mest ja nä­da­la­va­he­tus­tel kel­la ühek­sast ku­ni kel­la küm­ne­ni õh­tul.

„Kui vä­rav on ava­tud, võib igaüks sin­na spor­ti­ma min­na. Tree­ning­va­hen­deid ja pal­le staa­dio­nil va­bas ka­su­tu­ses ei ole, need pea­vad en­dal kaa­sas ole­ma. Gru­pit­ree­nin­gu­te lä­bi­vii­mi­seks tu­leb eel­ne­valt re­gist­ree­ru­da, et tree­nin­gud ei kat­tuks. Ku­ni meil prae­gu ad­mi­nist­raa­to­rit ei ole, pa­nen ae­gu kir­ja mi­na,“ rää­kis Kad­ri Kes­kü­la.

Ta üt­les, et Aru­kü­la õpe­ta­jad soo­vi­sid, et koo­li­tun­di­de ajal tei­sed staa­dio­ni­le ei lä­heks: „Mi­na staa­dio­nit sel ajal teis­te­le siis­ki täies­ti ei sul­geks. Ruu­mi peaks ja­gu­ma nii, et spor­ti­jad tun­di­de lä­bi­vii­mist ei se­ga.“

Sep­temb­ris on staa­dion kõi­gi­le ta­su­ta ka­su­ta­mi­seks, kui val­la­va­lit­sus keh­tes­tab hin­na­kir­ja, muu­tu­vad täis­kas­va­nu­te tree­nin­gud ta­su­li­seks, las­te tree­nin­gud on ta­su­ta. Tree­ning­rüh­mad saa­vad edas­pi­di ka­su­ta­da ka staa­dio­ni­ma­ja pe­se­mis­ruu­me.

Kad­ri Kes­kü­la sõ­nul on uhiuus staa­dion ju­ba üs­na ak­tiiv­ses ka­su­tu­ses: „Kä­si­pal­li­väl­jak on ena­mas­ti ko­gu aeg hõi­va­tud, seal toi­mu­vad Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi eri va­nus­rüh­ma­de tree­nin­gud. Jalg­pal­li­väl­ja­kul vii­vad tree­nin­guid lä­bi Har­ju jalg­pal­li­kool ja Raa­si­ku Jo­ker. Hu­vi­li­si käib pal­ju. Ühel puh­ke­päe­va­hom­mi­kul nä­gin seal kor­ra­ga üht sport­last staa­dio­ni­rin­ge te­ge­mas, va­nai­sa las­te­las­te­ga ja noort pe­re­kon­da spor­ti­mas ning isa, kes te­gi ka­he väi­ke­se po­ja­ga või­du­jook­su.“

Uuel staa­dio­nil on eral­di pal­lip­lat­sid ja ho­ki­väl­jak, saab har­ras­ta­da ker­ge­jõus­ti­kua­la­sid ja las­ta vi­bu. Raa­si­ku Val­la Spor­di juht pa­neb kõi­gi­le sü­da­me­le, et uut staa­dio­nit hoi­taks: „Rat­tad, ru­lad, rul­lui­sud tu­leb jät­ta staa­dio­niaia ta­ha. Staa­dio­ni­le ei to­hi tul­la koe­ra­ga ja­lu­ta­ma, loo­mu­li­kult on seal kee­la­tud suit­se­ta­mi­ne ja al­ko­ho­li tar­bi­mi­ne. Loo­dan, me rah­vas tun­neb, see on meie ühi­ne va­ra. Kui näe­te, et kee­gi käi­tub staa­dio­nil tot­ralt, ei peaks kart­ma sek­ku­da.“

Ok­toob­rist ava­tak­se ka juur­de­e­hi­tu­se saa­nud Aru­kü­la spor­di­hoo­ne, mi­da on nä­da­la­va­he­tu­se­ti kell 9-14 või­ma­lik poo­le saa­li ula­tu­ses ka­su­ta­da ük­sikt­ree­ni­jail, üle­jää­nud saa­li saab sel ajal bro­nee­ri­da tree­nin­gu­teks.

Eelmine artikkelRaasiku vallas teede talihoolde kaheaastane hange
Järgmine artikkelVal­lalt Kuu­sa­lu Soo­ju­se osa­ka­pi­ta­li­na 97 000 eu­rot