Aru­kü­la uus hak­ke­pui­du­kat­la­ma­ja on val­mis

695
SW Ener­gia piir­kon­na­juht ALA­RI TÕ­NIS­SOO uue hak­ke­pui­du­kat­la juu­res, mis hak­kab Aru­kü­la ale­vi­ku­le uuest küt­te­pe­rioo­dist soo­ja toot­ma.

Uuest küt­te­pe­rioo­dist ha­ka­tak­se Aru­kü­las soo­ja toot­ma uues hak­ke­pui­du­kat­la­ma­jas, soo­ja­hind lä­heb oda­va­maks.

Aru­kü­la hak­ke­pui­du­kat­la­ma­ja on kol­mas, mil­le SW Ener­gia tä­na­vu Ida-Har­ju­maal töö­le pa­neb. Tal­vel val­mis Raa­si­ku kat­la­ma­ja, ke­va­del alus­ta­ti soo­ja­toot­mist Keh­ra uues kat­la­ma­jas.

„Soo­vi­si­me Aru­kü­la uue kat­la­ma­ja käi­vi­ta­da ju­ba jaa­nua­ris, nii oli­me rah­va­le lu­ba­nud, kuid kah­juks ei suut­nud esial­gu ka­van­da­tud graa­fi­kust kin­ni pi­da­da,“ mär­kis SW Ener­gia Har­ju piir­kon­na juht Ala­ri Tõ­nis­soo.

Ta sel­gi­tas, et ar­va­tust kauem kes­tis pro­jek­tee­ri­mi­ne, plaa­ni­tust roh­kem ae­ga ku­lus ka nullt­sük­li töö­de­le ehk va­na hoo­ne lam­mu­ta­mi­se­le ja uue­le vun­da­men­di te­ge­mi­se­le.

SW Ener­gia in­ves­tee­ris Aru­kü­la uu­de kat­la­maj­ja 395 000 eu­rot, sel­lest 197 500 eu­ro­ga toe­tas KIK. Uus kat­la­ma­ja asub Sü­gi­se tä­na­val, sa­mas, kus oli ka eel­mi­ne, OÜ­le Ra­ven kuu­lu­nud kat­la­ma­ja. Uus soo­ja­toot­ja SW Ener­gia lam­mu­tas va­nast kat­la­ma­jast um­bes kol­man­di­ku, ga­raažideo­sa, ning ehi­tas sel­le ase­mel uue kat­la­ma­ja. Üle­jää­nud hoo­ne müü­di ära ning uuel oma­ni­kul on ka­vas ava­da seal pe­su­ma­ja. Hoo­ne tei­ses ot­sas ren­dib kon­to­ri­ruu­me val­la vee-et­te­võ­te Ra­ven.

Möö­du­nud aas­ta 1. ok­toob­rist, kui SW Ener­gia too­tis Aru­kü­las soo­ja õli­kat­la­ga, mak­sis toa­soe Aru­kü­la tar­bi­ja­te­le 83,40 eu­rot me­ga­vatt-tund, uuest küt­te­pe­rioo­dist, kui min­nak­se üle hak­ke­pui­du­küt­te­le, lan­geb hind 68,40 eu­ro­le me­ga­vatt-tun­ni eest.

Täi­sau­to­maat­ne kat­la­ma­ja
Aru­kü­la kaug­küt­te­võr­ku ehk kor­ter­ma­ja­de­le ja val­laa­su­tus­te­le hak­kab soo­ja toot­ma Lee­du fir­mas Kal­vis too­de­tud 1me­ga­va­ti­ne ka­tel. Kaks korda­ võim­sam õli­ka­tel, mil­le­ga se­ni köe­ti, lä­bis uuen­dus­kuu­ri ja jääb re­serv­kat­laks.

„Re­serv­ka­tel lä­heb va­ja­du­sel au­to­maat­selt töö­le. See võib juh­tu­da pea­mi­selt ka­hel ju­hul – kui hak­ke­kat­la töö rik­ke tõt­tu seis­kub või muu­tub soo­ja­tar­bi­mi­ne nii suu­reks, et põ­hi­kat­la võim­su­sest ei pii­sa. Sel ju­hul hak­kab õli­ka­tel puu­du­jää­vat osa juur­de toot­ma,“ sel­gi­tas Ala­ri Tõ­nis­soo.

Ta kin­ni­tas, et Aru­kü­la prae­gu­se soo­ja­va­ja­du­se peaks ta­ga­ma uus hak­ke­pui­du­ka­tel, vaid vä­ga krõ­be­da­te kül­ma­de­ga võib ol­la va­ja­dus õli­kat­la­ga juur­de küt­ta.

Aru­kü­la uus kat­la­ma­ja ehi­ta­ti va­na kat­la­ma­ja lam­mu­ta­tud ga­raažide asu­koh­ta.

Aru­kü­la va­na kat­la­ma­ja lam­mu­tas ning uue ehi­tas ja si­sus­tas OÜ Kolm­tex, sa­ma et­te­võ­te, kes ehi­tas ka Raa­si­ku uue kat­la­ma­ja. Aru­kü­la kat­la­ma­ja on sa­mu­ti täi­sau­to­maat­ne, ini­me­se abi on va­ja vaid kü­tu­se­koor­ma­te ko­ha­le too­mi­seks ja põ­le­nud tu­ha ära ve­da­mi­seks. Kat­la­ma­ja töö iga­päe­va­ne juh­ti­mi­ne toi­mub vee­bi kau­du, ko­ha­peal käib hool­dus­teh­nik kont­rol­li­mas iga ka­he nä­da­la ta­gant.

Hak­ke­kü­tust tuuak­se Aru­kül­la paar au­to­koor­ma­täit nä­da­las, see ju­hi­tak­se väl­jast ti­gu­kon­veie­ri­te abil kat­la­ma­ja lat­tu, kust suu­red me­tal­list roo­bit­sad lii­gu­ta­vad hak­ke kat­la poo­le. Et kü­tu­se pea­le­vool oleks üht­la­sem, suu­na­tak­se see en­ne kat­las­se jõud­mist va­he­punk­ris­se. Põ­le­nud tuhk lii­gub kat­last tu­hae­ral­dus­süs­tee­mi kau­du kon­veie­ri­te­ga kat­la­ma­ja õuel asu­vas­se tu­ha­kon­tei­ne­ris­se. Mul­tit­sük­lon eral­dab tu­ha korst­nas­se jõud­nud suit­su­gaa­sist ning ka see suu­na­tak­se tu­ha­kon­tei­ne­ris­se.

Uus kat­la­ma­ja on küll töö­kor­ras, kuid pä­ris kõik algavaks küt­te­pe­rioo­diks val­mis veel ei ole.
„Um­bes pool Aru­kü­la soo­ja­tras­si­dest on veel re­konst­ruee­ri­ma­ta,“ sõ­nas Ala­ri Tõ­nis­soo.
SW Ener­gia kor­ral­da­tud han­ke või­tis OÜ El­teks Ehi­tus, kes peab amor­ti­see­ru­nud maa-alu­se küt­te­to­rus­ti­ku asen­da­ma uu­te ee­li­so­lee­ri­tud to­ru­de vas­tu. Ehi­tus­ on alanud, töö­de täh­taeg on 1. no­vem­ber: „Ar­van, et sel­lest saab üks pä­ris tõ­si­ne proo­vi­ki­vi, kas ehi­ta­ja jõuab en­ne küt­te­pe­rioo­di al­gust val­mis.“

Kül­ma Ala­ri Tõ­nis­soo kin­ni­tu­sel kee­gi siis­ki ei jää, han­ke­tin­gi­mus­tes oli kir­jas, et soo­ja­to­rus­ti­ku va­he­ta­mi­se ajal peab ole­ma ta­ga­tud kaug­küt­te­võr­gu toi­mi­mi­ne ehk tar­bi­ja­te­le soo­ja edas­ta­mi­ne. Kui va­ja, tu­leb ehi­ta­jal sel­leks pan­na ma­ha aju­ti­sed tras­sid.

Küt­te­pe­rioo­di al­gus­kuu­päev ei ole Ala­ri Tõ­nis­soo sõ­nul kind­laks mää­ra­tud, vaid sõl­tub il­mast.

„Eel­mi­sel aas­tal oli sep­temb­ris 20 kraa­di soo­ja, see­tõt­tu ei saa väi­ta, et hak­ka­me kind­las­ti sep­temb­ri kes­kel küt­ma. Pi­gem kuu­la­me tar­bi­jat. Kui näi­teks kor­te­riü­his­tu esi­mees he­lis­tab, et ma­jae­la­ni­kud soo­vi­vad kor­te­ri­tes­se soo­ja, siis alus­ta­me­gi.“

SW Ener­gia pa­kub ka soo­ja vett
Soojatootjal on plaan ha­ka­ta Aru­kü­las pak­ku­ma ka tsent­raal­set soo­ja vett.
„Kui järg­mi­sel aas­tal hak­kab kat­la­ma­ja kõr­val töö­le pe­su­ma­ja, hakkame kütma aas­ta­ring­selt ning ole­me val­mis ka su­vel soo­ja vett toot­ma,“ üt­les et­te­võt­te piir­kon­na­juht.

Ta kin­ni­tas, et kraa­ni­vee soo­jen­da­mi­ne kesk­küt­te baa­sil on ela­ni­ke­le pal­ju sood­sam võrreldes vee soo­jen­da­misega elekt­ri­boi­le­ris, ku­na elekt­ri me­ga­vatt-tund on kaks kor­da kal­lim kui kaug­küt­tel. Prob­leem võib tek­ki­da sel­le­ga, et kor­ter­ma­ja­des po­le enam val­mis teh­no­süs­tee­me, mil­le kau­du soo­ja vett tar­bi­jai­le ja­ga­da, pal­ju­des koh­ta­des on va­nad süs­tee­mid väl­ja lõ­hu­tud: „Kui en­di­sed süs­tee­mid on kor­ter­ma­jas al­les, tu­leb vaid soo­jus­sõlm et­te val­mis­ta­da. Kui neid enam al­les ei ole, tu­leks ma­jal te­ha li­sain­ves­tee­ring, et saak­si­me nei­le ha­ka­ta soo­ja vett and­ma.“

Alari Tõ­nis­soo li­sas, et SW Ener­gia on mõ­nel pool tei­nud kor­te­re­la­mu­te­le, kes hak­ka­vad neilt soo­ja vett ost­ma, siht­suu­nit­lu­se­ga kam­paa­niaid, toe­ta­nud näi­teks soo­jus­sõl­me­de ehi­ta­mist või and­nud ka­hel aas­tal su­ve­kuu­del soo­ja vett ta­su­ta.

Ka Raa­si­kul, kus su­ve­pe­rioo­dil uus kat­la­ma­ja sei­sab, töö­tab see uuest hooa­jast aas­ta­ring­selt ning siis pa­ku­tak­se tsent­raal­selt ka soo­ja vett: „Sel su­vel ei saa­nud me spor­di­hoo­ne­le soo­ja vett an­da, kuid edas­pi­di ei to­hiks Raa­si­ku kat­la­ma­jas enam üh­te­gi pi­ke­mat pla­nee­ri­tud kat­kes­tust tul­la.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la kraa­ve hool­dab Ko­pap­roff
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­lis­ti kon­kurss luh­tus