Aru­kü­la räp­pa­ri EiK plaa­dil teeb kaa­sa CHA­LI­CE

2388
EiK ehk EIK ERIK SIKK kir­ju­tab sõ­nu, rä­pib, kir­ju­tab lu­gu­de­le taus­tu, fil­mib vi­deo­sid ning va­bal ajal ar­mas­tab pil­dis­ta­da. Foto Katariina Kivi

16aas­ta­ne luu­le­ta­ja ja räp­par EIK ERIK SIKK ehk EiK esit­les oma teist ko­gu­mik­ku „ui­nak”.

ees Eik Erik Sikk möö­du­nud nä­da­lal Tal­lin­nas kul­tuu­rik­lu­bis Kelm ning Tar­tus Ge­nia­lis­ti­de klu­bis oma uut al­bu­mit esit­les, tee­nis pub­li­kult kõi­ge tu­li­se­ma ap­lau­si lu­gu „Tüh­jad väl­jad”, mis on val­mi­nud ka­has­se Ees­ti ühe tun­tui­ma räp­pa­ri Ja­rek Ka­sa­ri ehk Cha­li­ce’iga.
„Um­bes aas­ta ta­ga­si, kui olin muu­si­kas­se just as­tu­nud, saat­sin Ja­re­ki­le sõ­nu­mi, et kui ta leiab mõ­ne va­ba inst­ru­men­taa­li oma loo­me­laualt, võik­sin sel­le­le omad sõ­nad sea­da. Ül­la­ta­valt oli ta ko­he nõus, ent kii­re­te ae­ga­de tõt­tu – täis­ko­ha­ga muu­si­kul on elus­pü­si­mi­seks aas­ta rin­gi kii­red ajad – lük­kus koos­töö pool aas­tat eda­si. Va­he­peal olin et­te võt­nud mi­tu uut pro­jek­ti ja too­kord­ne ele­vus unu­ne­nud. Kui Ja­rek mul­le ühel pä­rast­lõu­nal täies­ti oo­ta­ma­tult mp3-ga taus­ta­de­mo lä­ki­tas, võt­sin ko­he ve­du,” rää­kis Eik Erik Sikk.
Ta li­sas, et koos­töö Cha­li­ce’iga oli üs­na liht­ne ja la­koo­ni­li­ne: „Te­ma saa­tis taus­tad, mi­na so­bi­ta­sin pea­le sõ­na­li­se poo­le ning läk­sin paar kuud hil­jem te­ma juur­de lin­dis­ta­ma. Sain temalt sal­ves­tu­se käi­gus nõuan­deid, kui­das muu­ta dikt­sioo­ni ja rüt­mi hu­vi­ta­va­maks muut­mi­se tee­ma­del.” Loo võt­sid nad lin­ti Ka­la­ma­ja keld­ris­tuu­dios.
Aru­kü­la ela­nik, Tal­lin­na Va­na­lin­na Ha­ri­dus­kol­lee­giu­mi 10. teat­rik­las­si õpi­la­ne Eik Erik Sikk sai ava­lik­ku­se­le tun­tuks, kui Mih­kel Raud tal­le 2014. aas­tal tä­he­le­pa­nu juh­tis. Too­na ar­tis­ti­ni­me EIXD all te­gut­se­nud Eik Erik Sikk ko­gus kuul­sust ühis­kon­nak­rii­ti­li­se loo­ga „Bal­ti jaam”, mi­da on prae­gu­seks You­tu­be’is vaa­da­tud li­gi 35 000 kor­da. Möö­du­nud aas­ta jaa­nua­ris an­dis ta väl­ja oma esi­me­se ko­gu­mi­ku „Me­lo­ma­niakk”, eel­mi­se aas­ta lõ­pus pää­ses Noor­te­bän­di fi­naa­li ja päl­vis seal eriau­hin­na.
Mul­lu va­he­tas ta oma ar­tist­ini­me: „Ni­mi EiK on muut­nud mind pal­ju jul­ge­maks oma loo­min­gu suh­tes, po­le mu­ret, et vei­der ni­mi meest ri­kuks.”
Uue plaa­di esit­lus­kont­ser­dil Tal­lin­nas kõ­la­sid kõik 10 uut pa­la ko­gu­mi­kult „ui­nak”. La­val olid koos Eik Erik Si­ku­ga DJ Kue­ra, Erik Joo­nas Ju­han­di, Em­mi Kõiv, Mat­tias Tir­mas­te ja Su­san­na-Re­ti Räim.
EiK: „See oli ilm­selt mu se­ni kõi­ge pi­kem li­ve-esi­ne­mi­ne. Saal oli puu­püs­ti täis ja kõik laul­sid kaa­sa. Põ­hi­mõt­te­li­selt olek­sin või­nud liht­salt seis­ta ja vait ol­la, lu­gu oleks ik­ka ära tul­nud.”
Räp­pa­ri sõ­nul on uue ko­gu­mi­ku kan­dev joon vei­di une­lev ja üma­ralt voo­gav ju­tus­tus: „Seal pee­gel­du­vad sünd­mu­sed ja mee­leo­lud on säi­li­ta­nud oma alg­se he­li, luu­le­li­sed sõ­na­män­gud len­da­vad aga kõr­gelt üle võl­li, nõu­des kuu­la­jalt täit tä­he­le­pa­nu. Al­bu­mil on paar tõe­list niiöel­da kõr­vaus­si ehk lu­gu, mil­le ref­rään tal­le­tub mäl­lu ning sun­nib end uues­ti üle kuu­la­ma.”
Ko­gu­mik val­mis li­gi aas­ta ning ket­ta­le jõud­sid vaid au­to­ri sil­mis pa­ri­mad: „Es­malt oli mõ­te koon­da­da roh­kem pa­la­sid, aga aja­pik­ku sai ena­mik nõr­ge­ma­test de­mo­dest per­fekt­su­se saa­vu­ta­mi­se ni­mel väl­ja sor­di­tud või oma­va­hel kok­ku kee­vi­ta­tud. Ket­ta­le jõu­dis pa­re­mik, kõik tüh­jad he­lid läk­sid ta­ga­si tree­ning­ra­ja­le, tu­le­vi­ku ni­mel laa­ger­du­ma. Püüan näi­da­ta oma põlv­kon­na­le, et kuns­ti saab te­ha ja en­nast väl­jen­da­da ka muu nur­ga alt, kui Ins­tag­ra­mi must-val­geid fo­to­sid üles laa­di­des. Mis iga­nes si­nus var­jul on, ka­su­ta see ära ja väl­jen­da end.”
Plaa­di val­mi­mi­se­le ai­tas kaa­sa Sam­mal­ha­be, kel­le käe all on val­mi­nud roh­kem kui poo­led ko­gu­mi­ku inst­ru­men­taa­li­dest, Kolm­nurk ai­tas luua lu­gu­de­le taus­ta­sid. Pa­nu­se and­sid ka noo­red he­li- ja sõ­na­kunst­ni­kud Erik Joo­nas Ju­han­di, Mat­tias Tir­mas­te, Em­mi Kõiv ja Su­san­na-Re­ti Räim. Ai­ta­sid Eik Erik Si­ku klas­si­kaas­la­sed, klas­si­ven­na Franz Malms­te­ni re­žis­söö­ri­käe all on val­mi­nud „Üleu­ju­tu­se” ja „Fal­se­ti” vi­deod. Ko­gu­mi­ku kaa­ne­ku­jun­du­se te­gi Ka­ta­rii­na Ki­vi.
Ei­Ki järg­mi­sed esi­ne­mi­sed on Tal­linn Mu­sic Wee­kil, Kel­mis, Tal­lin­na bo­taa­ni­kaaia pal­mi­ma­jas, Si­ni­lin­nus, Hip Hop Night’il, Jazz­kaa­rel ning Muu­seu­mi­de Ööl.

Eelmine artikkelMuu­da­tu­sed Ani­ja val­la töö­ta­ja­te ame­ti­ni­me­tus­tes
Järgmine artikkelPolitsei aastaraamat