Aru­kü­la põ­hi­koo­li ja staa­dio­ni han­ge väl­ja kuu­lu­ta­tud

702

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas es­mas­päe­val, 14. mail väl­ja Aru­kü­la põ­hi­koo­li ja spor­di­saa­li laien­du­se ning staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mi­se ehi­tus­han­ke. Pak­ku­mis­te täh­taeg on 11. juu­nil. Ehi­tusp­ro­jek­ti koos­tas Pi­kop­ro­jekt, tööd lä­he­vad maks­ma hin­nan­gu­li­selt 3,6 mil­jo­nit eu­rot. Val­la­va­nem üt­les, et on mõist­lik te­ha kõik kor­ra­ga, mit­te jää­da oo­ta­ma ra­ha­lae­va, va­ja­du­sel võtta roh­kem lae­nu. Selle ot­sus­tab vo­li­ko­gu tõe­näo­li­selt juu­ni­ is­tun­gil, kui on sel­ge ehi­tu­se täp­ne mak­su­mus, saab mää­ra­ta, kui suur sum­ma tu­leb lae­na­ta. Töö­de­ga alus­ta­takse juu­lis. Lae­nu­ra­ha on va­ja ka tei­se suu­re in­ves­tee­rin­gu, Raa­si­ku võim­la ehi­ta­mi­seks.

Eelmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu 7 lii­get al­ga­ta­sid val­la­va­ne­ma AND­RE SE­PA um­bu­sal­da­mi­se
Järgmine artikkelHC Keh­ra D2 klas­si võist­kon­nad võit­sid Ees­ti MV me­da­lid