Aru­kü­la pe­re­kes­kus ko­gub ea­ka­te­le koo­ke

1157

Aru­kü­la pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi kor­ral­dab koo­ki­de ko­gu­mist Raa­si­ku val­la ük­sin­da ela­va­te­le ea­ka­te­le. Pe­re­kes­ku­se va­ba­taht­lik Ju­ta Asu­ja: „Meie hul­gas on pal­ju neid, kel­lel po­le lä­he­da­si või on liialt kau­gel, et jõu­luks kül­la tul­la, tei­ne­kord on eakad täit­sa ük­si, ei pää­se ko­dust lii­ku­ma. Vii­me Raa­si­ku val­la ko­du­hool­dus­tee­nu­sel ole­va­te­le ea­ka­te­le küp­se­ti­si. See on ins­pi­ree­ri­tud Kei­las ne­li aas­tat edu­kalt toi­mu­nud sa­ma­su­gu­sest et­te­võt­mi­sest.” Koo­gi saab an­ne­tu­seks tuua iga soo­vi­ja, need ko­gub kok­ku Anu Nõl­ve: „Ko­du­hool­du­sel on 21 ea­kat või puu­de­ga ük­si­kut ini­mest. Loo­da­me saa­da pii­sa­valt küp­se­ti­si. Kui peaks juh­tu­ma, et koo­ke-pi­ru­kaid tu­leb roh­kem, siis ehk ka mõ­ni vi­let­sa­mas ma­te­riaal­ses olu­kor­ras olev pal­ju­lap­se­li­ne pe­re saab ül­la­tu­se osa­li­seks.” Koo­gi­kar­bid komp­lek­tee­ri­tak­se 18. det­semb­ri pä­rast­lõu­nal val­la sot­siaa­lo­sa­kon­nas ning sot­siaal­töö­ta­jad vii­vad need sa­mal õh­tul või järg­mi­sel hom­mi­kul ko­du­hool­dus­tee­nu­sel ole­va­te­le ea­ka­te­le. Iga kar­bi juur­de pan­nak­se jõu­lu­kaart, mil­le on meis­ter­da­nud Aru­kü­la põ­hi­koo­li 1.c klas­si õpi­la­sed Maa­ri­ka Ja­gu­la ju­hen­da­mi­sel.

Eelmine artikkelKas koo­li­bus­si oo­ta­jad te­ki­ta­vad Kiiu-Sood­la tee ää­res liik­lu­soht­li­ku olu­kor­ra?
Järgmine artikkelKot­ka park­la ehi­tab OÜ Vers­ton Ehi­tus