Aru­kü­la õpi­la­sed võit­sid rah­vus­va­he­li­sel foo­ru­mil esi­ko­ha

1420
Vene keele õpetaja LEENA MÖLS ja rahvusvahelisel foorumil esikoha saavutanud ANNE-MAI ADAMBERG ja ANGELIKA IZOSINA. Nende selja taga stendil on fotod kooli keelelaagrist.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li kee­le­laag­ri pro­jekt tun­nis­ta­ti Pihk­vas rah­vus­va­he­li­sel foo­ru­mil pa­ri­maks.

Ok­toob­ris osa­le­sid Aru­kü­la koo­li tüd­ru­kud, An­ge­li­ka Izo­si­na 7. ja An­ne-Mai Adam­berg 8. klas­sist koos ve­ne kee­le õpe­ta­ja Lee­na Möl­si­ga Pihk­vas VI rah­vus­va­he­li­sel ve­ne kee­le ja kul­tuu­ri foo­ru­mil, mi­da kor­ral­dab Pihk­va Riik­lik Üli­kool koos Mih­hai­lovs­ko­je Puš­ki­ni-ni­me­li­se riik­li­ku muu­seu­mi-loo­dus­kait­sea­la­ga. Noor­te­foo­ru­mil osa­le­sid va­ne­ma­te klas­si­de õpi­la­sed ja üliõ­pi­la­sed 19 rii­gist, pea­le Ees­ti veel Ve­ne­maalt, Bul­gaa­riast, Ar­gen­tii­nast, Lä­tist, Kree­kast, Turk­me­nis­ta­nist, Uk­rai­nast, Us­be­kis­ta­nist, His­paa­niast ja Val­ge­ve­nest. Aru­kü­la koo­li tüd­ru­ku­te esi­ta­tud pro­jekt „Kee­le­laa­ger Aru­kü­la põ­hi­koo­lis“ sai esi­ko­ha.

„Või­du tõi see, et nad esit­le­sid prak­ti­list as­ja ning ju­ba el­lu vii­dud pro­jek­ti,“ sõ­nas Lee­na Möls.

Ka­he­päe­va­ne kee­le­laa­ger
Kui eel­mi­sel sü­gi­sel aval­da­sid Aru­kü­la koo­li õpi­la­sed ve­ne kee­le õpe­ta­ja­le soo­vi, et ta­hak­sid ühes­koos mi­da­gi te­ha, pa­lus Lee­na Möls neil pak­ku­da mi­da­gi, mis oleks se­ni­teh­tust eri­nev. Pa­ku­tud idee­de seast va­li­ti väl­ja ve­ne kee­le laa­ger tee­mal „Uu­saas­ta“. Ka­he­päe­va­ne laa­ger toi­mus mul­lu det­semb­ris, osa­le­sid 44 last 6.-8. klas­sist.

Laag­ri ka­vas oli te­maa­ti­li­ne vik­to­riin, küp­se­ta­ti, meis­ter­da­ti kuu­seeh­teid ja jõu­lu­kaar­te, män­gi­ti, laul­di, tant­si­ti, vaa­da­ti fil­me. Ku­na põ­hiees­märk oli tut­vus­ta­da ve­ne kul­tuu­ri ning aren­da­da ve­ne kee­le os­kust, püü­ti su­hel­da vaid ve­ne kee­les. Laag­ri al­gu­ses said kõik osa­le­jad en­da­le loo­si­ga ve­ne ni­med, täit­sid pas­sid, ku­hu pi­did mär­ki­ma ka elu­ko­ha Ve­ne­maalt. Laag­ris olid kü­las ded mo­roz ehk nää­ri­va­na ning Sne­guu­ro­tš­ka ehk Lu­mehelbe­ke, pea­le sel­le ka Tal­lin­nast kut­su­tud kaks ve­ne naist, kes te­gid las­te­ga plii­ne ja pi­ru­kaid.

„Pal­ju­de õpi­las­te jaoks on suur prob­leem, kui on va­ja ära õp­pi­da suur ko­gus uut in­fot. Meie ot­sus­ta­si­me ve­ne kee­le õp­pe te­ha män­gu­li­seks, nii on se­da ker­gem oman­da­da,“ sel­gi­ta­sid An­ge­li­ka Izo­si­na ja An­ne-Mai Adam­berg.

Koos nen­de­ga oli kee­le­laag­ri kor­ral­dus­toim­kon­nas 8 õpi­last, et­te­val­mis­tu­sed kest­sid um­bes kuu. Lee­na Möls kii­tis, et lap­sed olid kõik põh­ja­li­kult lä­bi mõel­nud, ot­si­sid ise ka spon­so­reid – käi­sid Vil­di­vil­las ning ron­gi­ga Raa­si­ku õl­le­te­ha­ses kal­ja jä­rel. Pä­rast kir­ju­ta­sid spon­so­ri­te­le tä­nu­kir­jad.

„Meil ei ol­nud ees­märk ku­sa­gi­le võist­le­ma min­na, õpi­la­sed te­gid se­da laag­rit tões­ti en­da­le ja oma koo­li­le. Ehk sel­le­pä­rast tu­li­gi nii häs­ti väl­ja,“ ar­vas õpe­ta­ja.

Võit oli ül­la­tus
Kui Pihk­vast kut­su­ti Aru­kü­la koo­li sel sü­gi­sel noor­te­foo­ru­mi­le, pi­did kee­le­laag­rit tut­vus­ta­ma esial­gu ne­li õpi­last, kuid kaks neist ei saa­nud min­na ning Pihk­va üli­koo­li õp­pe­jõu­du­de ja tu­den­gi­te ning Puš­ki­ni-muu­seu­mi esin­da­ja­test ühek­sa­liik­me­li­se­le žü­rii­le tut­vus­ta­sid oma koo­lis teh­tut An­ge­li­ka Izo­si­na ja An­ne-Mai Adam­berg. Ae­ga oli 15 mi­nu­tit, sel­le­ga jõud­sid nad esit­le­da 40 et­te­val­mis­ta­tud slai­di, rää­gi­ti kor­da­möö­da, see­jä­rel tu­li vas­ta­ta kü­si­mus­te­le. Õpe­ta­ja kii­tis, et tüd­ru­kud te­gid lü­hi­ke­se et­te­val­mis­tu­sa­ja­ga pal­ju tööd, har­ju­ta­sid et­te­kan­deks koo­lis, ko­dus ja ju­ba Pihk­vas ol­les.

„Mi­nul oli ker­gem, olen ve­ne pe­rest,“ sõ­nas An­ge­li­ka Izo­si­na.

„An­ne-Mai on oma töö­ku­se­ga saa­vu­ta­nud hea kee­leos­ku­se,“ li­sas Lee­na Möls.

Et­te­kan­ne­teks oli Pihk­vas ka­van­da­tud kolm pik­ka päe­va, Aru­kü­la neiud tut­vus­ta­sid oma pro­jek­ti esi­me­sel päe­val tei­se­na, pä­rast Ta­pa ve­ne koo­li õpi­las­te et­te­kan­net.

Kui foo­ru­mi kok­ku­võ­te­te te­ge­mi­sel olid peaae­gu kõik osa­le­jad ju­ba tä­nu­kir­ja saa­nud ning ka 2. ja 3. koht väl­ja kuu­lu­ta­tud, so­sis­ta­sid Aru­kü­la tüd­ru­kud õpe­ta­ja­le, et neid on hoo­pis ära unus­ta­tud. Kui siis öel­di, et ne­mad võit­sid esi­ko­ha, olid ül­la­tu­sest koh­ku­nud nii õpi­la­sed kui õpe­ta­ja.

„Kuul­si­me, et žü­rii ot­sus oli ühe­hääl­ne. Kii­de­ti, et õpe­ta­jad saa­vad meie pro­jek­tist pal­ju ideid,“ rää­kis Lee­na Möls.

Ta li­sas, et saa­dud või­tu and­sid oma pa­nu­se kõik lap­sed, kes laag­ris osa­le­sid.

An­ge­li­ka Izo­si­nat ja An­ne-Mai Adam­ber­gi pre­mee­ri­ti ko­ha­li­ku raa­ma­tu­poe 8000rub­la­se kin­ke­kaar­di­ga. Nad ost­sid sealt raa­ma­tuid, kä­si­töö- ja meis­ter­da­mi­sas­ju, koo­li­tar­beid.

Tä­na­vu­ne pol­nud Aru­kü­la koo­li esi­me­ne võit Pihk­va-foo­ru­mil. Kaks aas­tat ta­ga­si esi­ta­sid In­ger­ly Pe­nu ja Ma­ri­ja Kan­gur seal loov­tööd „Mul­ti­fil­mi­de nä­dal“. Ka see sai esi­ko­ha ning ära­tas ko­ha­peal suurt hu­vi.

„Tä­nu sel­le­le kut­su­ti mind eel­mi­sel sü­gi­sel Pihk­vas­se õpe­ta­ja­te­le mõel­dud me­too­di­li­se­le-prak­ti­li­se­le se­mi­na­ri­le, kus kõ­nel­di ve­ne kee­lest kaa­s­aeg­ses ha­ri­du­ses ning ve­ne kee­le võõr­kee­le­na õp­pi­mi­sest eri pro­jek­ti­de kau­du. Te­gin seal et­te­kan­de pro­jek­ti­dest ja loov­töö­dest Aru­kü­la koo­li näi­tel,“ ju­tus­tas Lee­na Möls.