Aru­kü­la noor gol­fi­män­gi­ja TI­MO RAU­KAS lä­heb USAs­se õp­pi­ma ja tree­ni­ma

653
„Kui keh­vas­ti lä­heb, siis hom­me on uus päev, saab uues­ti proo­vi­da,“ ni­me­tab TI­MO RAU­KAS põh­ju­se, miks golf te­da võ­lub.

TI­MO RAU­KAS on Ees­tist tei­ne mees­gol­fi­män­gi­ja, kes hak­kab spor­dis­ti­pen­diaa­di­na õp­pi­ma Amee­ri­ka üli­koo­lis.

Tu­le­va aas­ta jaa­nua­ris sõi­dab 20aas­ta­ne Ti­mo Rau­kas Amee­ri­ka Ühend­rii­ki­de Ten­nes­see osa­rii­gi väi­ke­ses­se Cle­ve­lan­di lin­na – te­mast saab kol­meks ja poo­leks aas­taks seal­se Lee Uni­ver­ci­ty tu­deng.

„Üks ees­märk on Ti­mo elus nüüd saa­vu­ta­tud, ta pää­ses sti­pen­diaa­di­na USAs­se üli­koo­li. Üks­ki tei­ne meie val­la sport­la­ne po­le va­rem sel­le­ni jõud­nud,“ üt­leb gol­fi­män­gi­ja va­na­isa Vil­lu Vil­berg, kel­le­ga koos läks too­na 12aas­ta­ne noor­mees ka­hek­sa aas­tat ta­ga­si esi­mest kor­da gol­fi­väl­ja­ku­le.

Kolm aas­tat hil­jem võe­ti Ti­mo Rau­kas Ees­ti täis­kas­va­nu­te koon­di­ses­se, kus ta on siia­ni. Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel on ta võit­nud hõ­be­dat ja pronk­si, kir­kaim me­dal on in­di­vi­duaal­võist­lu­ses veel se­ni saa­ma­ta. Kuid see po­le te­ma pea­mi­ne ees­märk. Noor­mees sel­gi­tab, et kui­gi USA po­le gol­fi sün­ni­maa, on see maail­ma tu­ge­vaim gol­fi­riik, kus tree­ni­mi­ne-võist­le­mi­ne an­nab või­ma­lu­se sel alal tip­pu pür­gi­da. Just see on te­ma kau­geim siht, ku­na noor­me­he ees­märk on end gol­fi­ga ära ela­ta­da.

„Kui mi­nust ei tu­le tipp­sport­last, siis saan Amee­ri­kas vä­he­malt hea ha­ri­du­se, mis an­nab tu­ge­va plat­vor­mi eda­si­seks eluks,“ lau­sub oo­kea­ni­ta­gu­ses üli­koo­lis äri­juh­ti­mi­se eria­la va­li­nud gol­fi­män­gi­ja.

Tree­nib Soo­mes
Viis aas­tat ta­ga­si es­ma­kord­selt Ees­ti gol­fi­koon­di­ses­se va­li­tud Ti­mo Rau­kas on vii­ma­sed ne­li aas­tat tree­ni­nud Soo­mes ela­va Por­tu­ga­list pä­rit Da­vid Da Sil­va käe all. Pea­le te­ma ju­hen­dab Da­vid Da Sil­va Ees­tist veel nel­ja noort gol­fi­män­gi­jat.

„Leid­si­me tree­ne­ri ühe va­ne­ma kau­du, kes ot­sis oma lap­se­le või­ma­lu­si gol­fis pa­re­maks are­ne­mi­seks. Soo­me gol­fi­män­gu ta­se on meie oma­ga võr­rel­des na­gu päev ja öö. Tree­ner Da­vid on vä­ga suur­te ko­ge­mu­ste­ga, ta on ol­nud ise gol­fi­män­gi­ja, prae­gu tree­nib män­gi­jaid, kes osa­le­vad Eu­roo­pa tuu­ri­del. Pa­ra­ku on ta ka vä­ga hõi­va­tud,“ sel­gi­tab Vil­lu Vil­berg.

Ees­ti noor­te­le tä­hen­dab tree­ner tei­sel pool lah­te vä­he­malt kord nä­da­las li­gi 18tun­nist päe­va – Soo­me sõit­mi­seks tu­leb hom­mi­kul kell 6 är­ga­ta, ko­ha­peal on 6-7 tun­ni pik­ku­ne tree­ning, ko­ju ta­ga­si jõu­tak­se sü­daöö pai­ku. Ena­mas­ti on Soo­me-tree­nin­gud ol­nud lau­päe­vi­ti, ku­na ar­gi­päe­vi­ti on noor­me­hed val­da­valt koo­li­ga seo­tud. Üle­jää­nud ajal har­ju­ta­tak­se Ees­tis, kui vä­he­gi või­ma­lik, sõi­dab Ti­mo Rau­kas iga päev mõ­ne­le ko­du­le lä­he­mal asu­va­le gol­fi­väl­ja­ku­le.

Da­vid Da Sil­va käe all har­ju­ta­va­test Ees­ti noor­mees­test on ta kõi­ge va­nem – lõ­pe­tas eel­mi­se aas­ta su­vel Au­den­te­se spor­di­güm­naa­siu­mi ning tä­na­vu ke­va­del naa­sis kait­se­väest. Aja­tee­nis­tust peab ta üheks põh­ju­seks, miks tä­na­vu­sed võist­lu­sed po­le su­ju­nud nii häs­ti, kui oleks soo­vi­nud. Kui­gi ka sel ajal oli või­ma­lus käia ko­dus ning tree­ni­da, peab Vil­lu Vil­berg lap­se­lap­se gol­fi­löö­ki­de har­ju­ta­mi­se jaoks Aru­kül­la paar aas­tat ta­ga­si ehi­ta­tud väi­ke­se si­ses­tuu­dio ka­su­te­gu­rit väi­ke­seks.

„Kõik, mis saa­lis te­hak­se, on hä­daa­bi­nõu, gol­fis on põ­hi­li­ne saa­da mu­ru pea­le. See­tõt­tu ole­me tal­vi­ti püüd­nud üks-kaks kor­da käia vä­lis­maal tree­ni­mas. Sel­lest on kind­las­ti abi, aga ik­ka­gi on see võr­rel­da­ma­tult ke­si­sem või­ma­lus kui sport­la­sel, kes te­ge­leb gol­fi­ga aas­ta­ring­selt. Ees­ti klii­mas saab gol­fi vä­lis­mu­rul män­gi­da mak­si­maal­selt ne­li-viis kuud aas­tas,“ tõ­deb Vil­lu Vil­berg.

Tei­se põh­ju­se­na, miks Ti­mo Rau­ka­se vii­ma­ti­sed saa­vu­tu­sed po­le ol­nud nii head, kui loo­de­ti, ni­me­tab ta se­ni­se gol­fi­va­rus­tu­se uue­ma vas­tu väl­ja va­he­ta­mist. Tä­na­vus­tel Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel löö­gi­män­gus pi­di va­rem me­da­leid võit­nud Ti­mo Rau­kas lep­pi­ma 4. ko­ha­ga. Aas­ta pa­ri­maks in­di­vi­duaal­seks saa­vu­tu­seks peab ta ko­gu seal­se gol­fi­pa­re­mi­ku osa­võ­tul toi­mu­nud Soo­me täis­kas­va­nu­te meist­ri­võist­lus­tel pää­se­mist 36 pa­re­ma hul­ka.

„Tä­na­vu­ne peaees­märk pol­nud­ki hea­de tu­le­mus­te saa­vu­ta­mi­ne, vaid val­mis­ta­da end et­te üli­koo­li mi­ne­kuks,“ sõ­nab Ti­mo Rau­kas.

Amee­ri­kas­se
Just tree­ner Da­vid Sil­va oli see, kes hak­kas nii sep­temb­rist USAs õp­pi­va­le Mat­tias Var­ju­ni­le kui ka jaa­nua­ris Amee­ri­kas­se sõit­va­le Ti­mo Rau­ka­se­le oo­kea­ni ta­ga või­ma­lu­si ot­si­ma.

„Tal on kõik­jal nii pal­ju tut­vu­si, et jul­geb ja os­kab kü­si­da. Uu­ris­ki ühe Amee­ri­ka gol­fit­ree­ne­ri käest, kas te­mal po­leks mei­le mi­da­gi. Siis tut­vus­tas mind sel­le­le tree­ne­ri­le ja te­ma pak­kus mul­le väl­ja koo­lid, mil­le va­hel va­li­da,“ rää­gib Ti­mo Rau­kas.

Va­nai­sa Vil­lu Vil­berg usub, et see on tüt­re­po­ja­le ai­nus reaal­ne või­ma­lus gol­fis tip­pu pür­gi­da, ku­na Amee­ri­kas tree­ni­mi­se või­ma­lu­si meie oma­de­ga võr­rel­da ei saa. USAs on üli­kool ja sport vä­ga tu­ge­valt seo­tud, ka Lee Uni­ver­ci­tyl on eri spor­dia­la­de võist­kon­nad, seal­hul­gas oma gol­fi­tiim.

„Õpin ja tree­nin ning osa­len võist­lus­tel. Tree­nin­gud on iga päev. Har­ju­ta­da saab seal aas­ta­ring­selt, eri­ne­valt Ees­tist, kus tal­ve­pe­rioo­dil saab ra­jal män­gi­da vä­ga vä­he,“ üt­leb Ti­mo Rau­kas.

Üks õp­peaas­ta te­ma va­li­tud koo­lis mak­sab 35 000 eu­rot, sel­lest lõ­vio­sa ka­tab sti­pen­dium, um­bes 10 prot­sen­ti tu­leb endal ta­su­da. Pea­le sel­le veel sõi­du­ku­lud üle oo­kea­ni. Õp­pe­töö kes­tab kolm ja pool aas­tat, su­ved saab Ti­mo Rau­kas vee­ta ko­dus ja siin võis­tel­da.

„Võit­ma ta­haks ha­ka­ta, ma po­le­gi või­du­mait­set tun­da saa­nud, oleks ju­ba aeg,“ ni­me­tab Aru­kü­la gol­fi­män­gi­ja lä­hi­mad ees­mär­gid, mil­le täit­mi­seks usub Amee­ri­kas õp­pi­mi­sest-tree­ni­mi­sest tõ­hu­sat abi.

Te­ma suu­rem ees­märk on tu­le­vi­kus män­gi­da gol­fi maail­ma­tur­nii­ri­del.

„Kui suu­relt ei unis­ta, siis ei saa­vu­ta­gi mi­da­gi,“ usub noo­re gol­fi­loo­tu­se suu­rim toe­ta­ja, va­nai­sa Vil­lu Vil­berg.