Aru­kü­la mõis sai uue ka­tu­se ja rõõm­sa­ma il­me

1551
Aru­kü­la mõi­sa­hoo­ne ehi­ta­ti 1820. aas­tal, kes­ko­sa tei­ne kor­rus li­sa­ti 19.-20. sa­jan­di va­he­tu­se pai­ku.

Aru­kü­la mõi­sa­hoo­ne on saa­nud uue väl­ja­nä­ge­mi­se – va­na plekk-ka­tus on asen­da­tud uue­ga, fas­saa­di pruun pui­to­sa on kol­la­ne.

„Ka­tus la­si lä­bi. See oli ku­na­gi va­les­ti pan­dud ning oli ras­ke tu­vas­ta­da koh­ta, kust ka­tus lä­bi sa­das. Ku­na hoo­ne pui­to­sa oli soo­jus­ta­ma­ta, olid küt­te­ku­lud vä­ga suu­red,“ kir­jel­das Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp.
Mõi­sa pea­hoo­ne ka­tust plaa­ni­ti eel­mi­sel aas­tal re­mon­ti­da, kuid mul­lu­su­vi­se li­saee­lar­ve­ga jäe­ti ka­tu­se lap­pi­mi­ne ee­lar­vest väl­ja, ku­na spet­sia­lis­ti­de hin­nan­gul ei ole sel­lel tööl mõ­tet, ko­gu ka­tus va­jas väl­ja­va­he­ta­mist.

Käe­so­le­va aas­ta al­guses koos­tas val­la hal­dus- ja aren­du­s­osa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets EAS­i­le taot­lu­se ning juu­nis eral­da­ti Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le re­gio­naal­se­te in­ves­tee­rin­gu­toe­tus­te prog­ram­mist 80 000 eu­rot Aru­kü­la mõi­sa­hoo­ne ka­tu­se re­no­vee­ri­mi­seks ning ka­tus­lae ja sein­te pui­to­sa soo­jus­ta­mi­seks.

Val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke või­tis OÜ An­ka´s Ehi­tu­se Grupp, kel­le pak­ku­mi­ne oli 171 313 eu­rot. Sel­le eest tu­li va­na valtsplekk-ka­tus asen­da­da uue­ga, ka­tu­sea­lu­ne ja hoo­ne pui­to­sa sei­nad soo­jus­ta­da. Kroh­vi­ti korst­nad, pan­nak­se uued vih­ma­vee­ren­nid.

Töö­de täh­taeg oli 20. no­vem­ber. Kõik muu sai täh­ta­jaks val­mis, tar­nep­rob­lee­mi­de tõt­tu ve­nis vih­ma­vee­ren­ni­de pai­gal­da­mi­ne, need pan­nak­se sel nä­da­lal.

„Olen ehi­ta­ja töö­ga ra­hul. Ku­na meil ei ol­nud ka­tu­se­va­he­tu­se koh­ta pro­jek­ti, vaid üks­nes töö kir­jel­dus, osu­tus va­na ma­ja ka­tu­se va­he­ta­mi­ne töö­võt­ja­le pa­ra­jaks pähk­liks,“ lau­sus And­re Sepp.

Fas­saa­di soo­jus­ta­mi­seks tu­li mõi­sa­ma­ja pui­to­sa laud­haa­val lah­ti võt­ta ning uues­ti pai­gal­da­da, lau­di­sel ja vood­ril taas­ta­da pits­mus­ter.

„Fas­saa­di pui­dust osa hel­ge kol­la­se vär­vi va­li­sid val­laar­hi­tekt Kris­ta Kohv ja koo­li pe­re­nai­sed. Olen sel­le koh­ta kuul­nud pal­ju kii­du­sõ­nu, ini­mes­te­le meel­dib, mõi­sa vä­li­mus on nüüd olu­li­selt rõõm­sam,“ sõ­nas val­la­va­nem.

Mis too­ni oli Aru­kü­la mõi­sa pui­to­sa alg­selt, ei ole tea­da, ku­na kõik va­ra­se­mad fo­tod pea­hoo­nest on must­val­ged.

Mõi­sa esi­fas­saa­di­le li­sa­tak­se ka val­gus­tus – 6 fas­saa­di­lam­pi, kolm kum­ma­le­gi poo­le rõ­du.

And­re Sepp mär­kis, et Aru­kü­la mõis va­jab veel in­ves­tee­rin­guid: „Te­ha on pal­ju, fas­saa­di alu­mi­ne ki­vist osa pais­tab nüüd re­mon­di­tud osa kõr­val kont­ras­ti­na eri­ti te­ra­valt sil­ma.“

Aru­kü­la mõi­sas te­gut­se­vad Aru­kü­la hu­via­la­kes­kus Pää­su­lind ning Aru­kü­la va­ba wal­dorf­kool.

Eelmine artikkelAILE PILBERG lahkus vallatöölt
Järgmine artikkelSõnumitoojas 5. detsembril