Aru­kü­la mi­niar­va­mus­fes­ti­va­lil de­fi­nee­ri­ti tu­ge­va ko­gu­kon­na mõis­tet

1003
Arvamusfestivali peakorraldaja GARINA TOOMINGAS ja moderaator MARGO MITT ansamblist Minu Isa Oli Ausus Ise ärgitasid rahvast mõtlema arukülalase, kogukonna ja kultuurisuve kohta ning rääkisid vahele humoorikaid lugusid.

MTÜ Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts lõ­pe­tas koh­vi­ku­te­päe­va esi­mest kor­da ar­va­mus­fes­ti­va­li­ga.

Aru­kü­la kul­tuu­ri­selts alus­tas ar­va­mus­fes­ti­va­li­de tra­dit­sioo­ni möö­du­nud aas­tal, kui juu­li­kuu kes­kel oli Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­kul esi­me­ne ko­gu­kon­na­päev ja ar­va­mus­fes­ti­val „Te­re tu­le­mast”. Tä­na­vu ot­sus­tas kul­tuu­ri­selt­si juht Ga­ri­na Too­min­gas te­ha ar­va­mus­fes­ti­va­li väik­se­mal ku­jul. Lau­päe­va, 7. juu­li õh­tul pä­rast koh­vi­ku­pi­da­ja­te tä­na­mist as­tus la­va­le an­sam­bel Mi­nu Isa Oli Au­sus Ise koos­sei­sus Gau­te Ki­vis­tik ehk Roh­ke De­be­lakk ja Mar­go Mitt. Nen­de et­teas­te­te – hu­moo­ri­ka­te lau­lu­de, sket­ši­de ja li­bauu­dis­te – va­hel soo­vis Ga­ri­na Too­min­gas vas­tust kü­si­mus­te­le: kes on aru­kü­la­la­ne, kes on sa­jan­di sa­da aru­kü­la­last, mis on ko­gu­kon­na­tun­ne, mil­li­ne on tu­gev ko­gu­kond ning kui ti­he võiks ol­la Aru­kü­la kul­tuu­ri­su­vi. Kü­si­mu­sed lu­ges Ga­ri­na Too­min­gas et­te kesk­päe­val koh­vi­ku­te­päe­va ava­mi­sel ning pa­lus rah­val nen­de pea­le päe­va jook­sul mõel­da.

Rah­vast oli kont­ser­dil-fes­ti­va­lil sa­da­kond. Ga­ri­na Too­min­gas ning mo­de­raa­tor Mar­go Mitt hüüd­sid väl­ja kü­si­mu­si, igaüks sai va­balt vas­ta­ta. Dis­kus­sioo­niks ei läi­nud, rah­vas eri­ti ak­tiiv­selt vest­lu­ses ei osa­le­nud. Ga­ri­na Too­min­gas sõ­nas pä­rast vest­lus­rin­gi, et oleks oo­da­nud roh­kem jul­gust ning suu­re­mat arutelu, kuid pal­jud ava­sid en­nast al­les pä­rast oma­va­hel ves­tel­des: „Igal ju­hul sain häid mõt­teid, jul­gust kor­ral­da­da sar­nast üri­tust edas­pi­di­gi ning ka vas­tu­seid kü­si­mus­te­le, mil­le üle olen ju­ba pi­kalt mõ­tisk­le­nud. Koh­vi­ku­te­päev oli pikk, te­gus ja pa­lav, rah­vas oli vä­si­nud ja aru­saa­dav, et mõ­te enam nii usi­nalt ei töö­ta­nud.”

Kü­si­mu­se­le, kes on aru­kü­la­la­ne, vas­tas rah­vas, et juu­red ei pea tin­gi­ma­ta ole­ma Aru­kü­las, pii­sab sel­lest, kui oma ko­du­ko­hast lu­gu pead. Pa­ku­ti, et aru­kü­la­la­seks teeb ka see, kui on Aru­kü­la ees tee­neid või ise en­nast aru­kü­la­la­seks pead. Öel­di ka, et aru­kü­la­la­seks teeb see, kui oled tul­nud ja enam ära min­na ei ta­ha. Ga­ri­na Too­min­gas üt­les, et möö­du­nud aas­tal sai al­gu­se tra­dit­sioon an­da ko­gu­kon­na­liik­me tun­nis­tus nei­le, kes on ela­nud Aru­kü­las vä­he­malt viis aas­tat. Se­da ta­va on plaa­nis jät­ka­ta iga viie aas­ta ta­gant koh­vi­ku­te­päe­val.

Tei­ne kü­si­mus puu­du­tas sa­jan­di sa­ja mõ­ju­kai­ma aru­kü­la­la­se kü­sit­lust. Aru­kü­la kul­tuu­ri­selts on kok­ku ko­gu­nud li­gi 200 ni­me, kel­le hul­gast saab iga soo­vi­ja va­li­da väl­ja 20. 100 enim hää­li saa­nud isi­ku põh­jal koos­tab kul­tuu­ri­selts ko­gu­mi­ku. Kul­tuu­ri­juht lau­sus, et kü­sit­lus on saa­nud pal­ju vas­tu­ka­ja – mit­med on uu­ri­nud, kui­das ni­med va­li­kus­se jõud­sid, mõ­ni ka imes­ta­nud, miks te­ma ni­me va­li­kus po­le. Kul­tuu­ri­juht sel­gi­tas, et kõik said ni­me­sid väl­ja pak­ku­da ning juur­de li­sa­da ka siis, kui kü­sit­lu­se tei­ne voor oli ju­ba väl­ja kuu­lu­ta­tud. Hää­le­tus­se­de­leid ja­gas ta ka ar­va­mus­fes­ti­va­lil.

Kü­si­mu­se­le, mis on ko­gu­kon­na­tun­ne ja tu­gev ko­gu­kond, tu­li vas­tu­seid vä­he. Lei­ti, et näi­teks Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päev on näi­de tu­ge­vast ko­gu­kon­nast – üks­tei­se­le tul­lak­se ap­pi, saa­dak­se pa­re­mi­ni tut­ta­vaks. Rah­vas pak­kus, et tu­gev ko­gu­kond on see, kui üks­teist ai­da­tak­se, ja­ga­tak­se teis­te­ga oma os­ku­si või saa­du­si ning ol­lak­se oma ko­du­ko­ha pat­rioo­did.

Aru­kü­la kul­tuu­ri­su­ve koh­ta soo­vis Ga­ri­na Too­min­gas tea­da, kas et­te­võt­mi­si on pii­sa­valt ning mil­li­seid sünd­mu­si võiks roh­kem ol­la. Rah­vas kii­tis, et su­vi on ti­he, kõi­ge jaoks ei jät­ku sa­ge­li ae­ga, sest su­vi­ti käiak­se pal­ju ära ka ko­dust kau­ge­mal. Rah­va hul­gast hüü­ti ka, et ala­ti võiks roh­kem toi­mu­da, et oleks mi­da­gi iga­le mait­se­le, ka nõud­li­ku­ma­te­le. Ga­ri­na Too­min­gas jul­gus­tas kõi­ki, et on hea­de­le idee­de­le ava­tud – kui on mõt­teid, mi­da veel kor­ral­da­da, võib te­ma­ga ühen­dust võt­ta.

Ku­na dis­kus­sioon ar­va­mus­fes­ti­va­lil eri­ti ak­tiiv­seks ei kujune­nud, uu­ris Sõ­nu­mi­too­ja hil­jem rah­valt, mi­da nad püs­ti­ta­tud kü­si­mus­test ar­va­vad. Lei­ti, et ar­va­mus­fes­ti­va­li idee on hea, kuid va­jaks roh­kem ae­ga, et oma mõt­teid ko­gu­da. Öel­di, et kõi­ge kee­ru­li­sem oli de­fi­nee­ri­da ko­gu­kon­na mõis­tet – aas­ta ta­ga­si Tal­lin­nast Aru­kül­la ko­li­nud pe­re üt­les, et ne­mad said sel­le sõ­na tä­hen­du­sest aru al­les Aru­kül­la ko­li­des, kui na­gu amee­ri­ka fil­mis tu­lid naab­rid nei­le ter­vi­tu­seks koo­gi­ga uk­se ta­ha.

 

Eelmine artikkelJES­SE LAU­TER tu­li Ees­ti meist­riks
Järgmine artikkelREIN KA­NE ja REE­SI KUS­LAP võit­sid triat­lo­ni Ees­ti MV me­da­li