Aru­kü­la män­gu­rin­gi lap­sed teevad kaasa õp­pe­vi­deo­de loo­mi­ses

1344
Aru­kü­la las­te ning nen­de ju­hen­da­ja EVE SAA­RE lem­mik­män­gu­de seas on „Sa­ba­kull”, „Är­ka üles, va­na kää­bus”, „Ti­ku­too­si­kal­li”.

Aru­kü­la ela­ni­ku EVE SAA­RE eest­ve­da­mi­sel tee­vad Ees­ti ja pal­jud Eu­roo­pa las­teaiaõ­pe­ta­jad koos las­te­ga ühisb­lo­gis­se rah­va­män­gu­de vi­deo­sid.

Ala­tes veeb­rua­rist on Aru­kü­la pe­re­kes­ku­ses koos käi­nud män­gu­ring. Nen­de ju­hen­da­ja, las­teaiaõ­pe­ta­ja Eve Saa­re õpe­tab las­te­le Ees­ti rah­va­män­ge, kuid mit­te ai­nult – kui mäng pii­sa­valt sel­ge, võ­tab ta sel­le vi­deos­se ja pos­ti­tab teis­te­le hu­vi­lis­te­le õp­pi­mi­seks blo­gis­se. Sa­ma tee­vad üle 100 Ees­ti ning li­gi 40 vä­lis­maa las­teaiaõ­pe­ta­jat, kel­le ta pro­jek­ti „100 rah­va­män­gu Ees­ti las­te­le” osa­le­ma kut­sus.

Män­gu­rin­gis osa­le­vad 10 last, ena­mik neist Aru­kü­la põ­hi­koo­li 1.b klas­sist. Las­teaias olid nad Si­ni­lil­le rüh­mas ning Eve Saa­re nen­de õpe­ta­ja, see­ga oli liht­ne neid män­gu­rin­gi kut­su­da. Koos nen­de­ga käi­vad män­gi­mas prae­gu­se Või­lil­le rüh­ma lap­sed ning üks tüd­ruk Jü­ri Võ­su­ke­se las­teaiast.

Män­gu­koh­tu­mi­sed on lau­päe­vi­ti ja pü­ha­päe­vi­ti. Lap­sed õpi­vad uu­si män­ge ning kor­da­vad va­nu. Vi­deo­sid on Aru­kü­la las­test siia­ni kuus, kuid su­ve al­gu­seks val­mib neid kind­las­ti küm­me.

Eve Saa­re ju­tus­tas, et män­gu­de ko­gu­mi­se idee sün­dis, ku­na pal­jud las­teaiaõ­pe­ta­jad, ka te­ma, ei tea va­nu rah­va­män­ge, võõ­rad on need ka lap­se­va­ne­ma­te­le: „Sa­ge­li ot­si­me in­ter­ne­tist mi­da­gi märk­sõ­na­de jär­gi, nüüd on ne­tist lei­ta­va­te män­guõ­pe­tus­te hulk suu­rem. Raa­ma­tud po­le ala­ti kät­te­saa­da­vad, pal­jud män­gud po­le üld­se kaan­te va­he­le jõud­nud­ki.”

Ku­na on Ees­ti juu­be­liaas­ta, tu­li ta mõt­te­le ko­gu­da 100 män­gu. Ta ot­sis üles Ees­ti kõi­ki­de las­teae­da­de kon­tak­tid, kir­ju­tas ja kut­sus pro­jek­ti osa­le­ma. Üle 100 las­teaiaõ­pe­ta­ja haa­ra­sid üles­kut­sest kin­ni. Osa­le­ma kut­sus ta ka vä­lis­rii­ki­de las­teae­da­sid Eu­roo­pa õpe­ta­ja­te pro­jek­ti­kesk­kon­nas eT­win­ning, nõu­so­le­ku and­sid li­gi 40, neist poo­led on ak­tiiv­sed osa­le­jad ehk blo­gis­se ka ju­ba vi­deo­sid pan­nud. Osa­le­jaid on näi­teks Hor­vaa­tiast, Kree­kast, Tür­gist, Bul­gaa­riast.

Nii pal­ju­de las­teae­da­de koos­töö nõuab Eve Saa­re sõ­nul kõ­vas­ti di­gi­nu­ti­kust, kuid kõik õpe­ta­jad on sel­le­ga hak­ka­ma saa­nud – mõ­ni neist pol­nud ku­na­gi vi­deot tei­nud. Las­te­le tu­li mäng sel­geks õpe­ta­da, saa­da lap­se­va­ne­ma­telt lu­ba fil­mi­da, see­jä­rel klipp üles võt­ta, mon­tee­ri­da, üles laa­di­da ja blo­gis­se saa­ta.

Män­gub­lo­gi käi­vi­ta­mi­ne nõu­dis eel­tööd. Sel­leks käis Eve Saa­re Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gus, pil­dis­tas rah­va­män­gu­de õpe­tu­si, saa­tis need pro­jek­tis osa­le­ja­te­le vaa­ta­mi­seks ja õp­pi­mi­seks.

Ta üt­les, et on ol­nud ää­re­tult põ­nev vaa­da­ta, mi­da tee­vad tei­sed: „Üks häs­ti ilus lau­lu­mäng on mul­gi mur­des. Vä­lis­rii­ki­dest ül­la­tas, et türk­las­tel on na­gu meil­gi keks ja rah­vas­te pall, lee­du­ka­tel „Kes aias?”, kreek­las­tel kas­si-hii­re mäng. Rah­va­män­gud on na­gu mui­nas­ju­tud, mis lii­gu­vad üle pii­ri­de, kee­gi ei tea täp­selt, kust need on al­gu­se saa­nud.”

Ta lau­sus, et va­ba­rii­gi aas­ta­päe­vaks sai 100 män­gu­vi­deot kok­ku: „Pal­jud män­gud, mis õpe­ta­jad en­da­le vee­bis meie ühi­ses koos­töö­do­ku­men­dis bro­nee­ri­sid, oo­ta­vad vi­deo­deks la­vas­ta­mist. Neid on li­gi 30. Män­ge on pal­ju, mi­da po­le kee­gi ära õp­pi­nud ja saab se­da veel te­ha. Pro­jekt on li­sa­tud EV 100 kin­gi­tus­te le­he­le.”

Mis saab eda­si, kui män­gu­rin­gi hooaeg ke­va­del lõ­peb, Eve Saa­re veel ei tea: „EV 100 le­hel kes­ta­vad kin­gi­tu­sed 2020. aas­ta­ni. Kui­gi ees­märk on täis, on te­ge­ma­ta män­ge pal­ju, ehk alus­tan uue rüh­ma­ga. Kui pro­jekt lä­bi, ta­han kind­las­ti saa­ta kõi­ki­de­le osa­le­nud las­teae­da­de­le tä­nu­kir­jad.”

Eelmine artikkelKuu­sa­lu koo­li algk­las­si­de näi­tet­rupp või­tis koo­li­teat­ri­te maakonnafes­ti­va­lil Grand Prix´
Järgmine artikkelLau­päe­val oo­da­tak­se Ani­ja Lü­li­ti te­ge­vus­päe­va­le