Aru­kü­la las­teaia juur­dee­hi­tu­se pro­jekt val­mib veeb­rua­ris

437

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus on sõl­mi­nud le­pin­gu OÜ­ga Wei­den­berg, kes koos­tab Aru­kü­la las­teaia küt­te­süs­tee­mi­de ja juur­dee­hi­tu­se pro­jek­ti – li­sa­ruu­mi saa­mi­seks plaa­ni­tak­se hoo­ne ühe­kord­se­le osa­le ehi­ta­da pea­le tei­ne kor­rus. Pro­jek­tee­ri­mi­ne lä­heb maks­ma 29 500 eu­rot ning pro­jekt val­mib tu­le­va aas­ta veeb­rua­ri lõ­puks. Val­la­va­nem And­re Se­pa sõ­nul osu­tus pro­jek­tee­ri­ja leid­mi­ne ras­ke­maks, kui ar­va­ti, esi­me­ne han­ge kor­ral­da­ti ke­va­del, pro­jek­tee­ri­ja õn­nes­tus lei­da lä­bi­rää­ki­mis­te­ga pak­ku­mi­se­ga: „Ehi­tu­saeg on veel lah­ti­ne, kuid val­la ee­lar­vest­ra­tee­gias ole­me et­te näi­nud, et see al­gab 2020. aas­tal. Ehi­tust tu­leb ra­has­ta­da lae­nu abil.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la ela­ni­ke­kam­paa­nia al­gas kü­sit­lu­se­ga
Järgmine artikkelTule­val aas­tal ra­ja­tak­se Keh­ra koo­liõue­le lin­na­väl­jak