Aru­kü­la las­teaed osa­leb rah­vus­va­he­li­ses õue­sõp­pe pro­jek­tis

3275
Ees MA­GA­LI LAB­BE (Prant­sus­maa), CAR­ME­LA SI­MO­NE (Itaa­lia). Ta­ga VAS­SI­LI­KI ANAG­NOS­TOU (Kree­ka), ANU MEE­LI­MÄE, ME­LI­NA GA­RO­FA­LA­KI (Kree­ka), MA­RI­SA BA­DI­NI (Itaa­lia), AI­RA JÕÕTS, KA­RIN KA­JA, TUU­LI JÜR­GEN­SON ning MI­HAE­LA TO­BA, IU­LIA­NA AL­BU (mõ­le­mad Ru­mee­niast).

Ees MA­GA­LI LAB­BE (Prant­sus­maa), CAR­ME­LA SI­MO­NE (Itaa­lia). Ta­ga VAS­SI­LI­KI ANAG­NOS­TOU (Kree­ka), ANU MEE­LI­MÄE, ME­LI­NA GA­RO­FA­LA­KI (Kree­ka), MA­RI­SA BA­DI­NI (Itaa­lia), AI­RA JÕÕTS, KA­RIN KA­JA, TUU­LI JÜR­GEN­SON ning MI­HAE­LA TO­BA, IU­LIA­NA AL­BU (mõ­le­mad Ru­mee­niast).

 

Kree­ka, Ru­mee­nia, Prant­sus­maa ja Itaa­lia õpe­ta­jad kiit­sid Aru­kü­la las­teaia õue­sõp­pe­pa­vil­jo­ni.

Aru­kü­la las­teaed Ruk­ki­lill võõ­rus­tas ok­toob­ri al­gu­ses las­teaiaõ­pe­ta­jaid nel­jast rii­gist. See oli Eu­roo­pa Lii­du Eras­mus+ pro­jek­ti „LEAR­NING OUT­si­de the class­room IN the EU­RO­PEan Na­tu­re” ehk „Õp­pi­mi­ne väl­jas­pool klas­si­ruu­mi Eu­roo­pa loo­du­ses” esi­me­ne pro­jek­ti­koh­tu­mi­ne. Ruk­ki­lil­le las­teaia­le on see esi­me­ne rah­vus­va­he­li­ne koos­tööp­ro­jekt.

Kü­la­li­sõ­pe­ta­jaid võt­sid Aru­kü­las vas­tu las­teaia õp­pea­la­ju­ha­ta­jad Anu Mee­li­mäe ja Ai­ra Jõõts, õpe­ta­jad Ka­rin Ka­ja, Tuu­li Jür­gen­son.

Kü­la­li­sed Kree­kast, Ru­mee­niast, Prant­sus­maalt ja Itaa­liast olid Ees­tis kolm päe­va. 4. ok­toob­ril tut­vu­ti Aru­kü­la las­teaia ja Raa­si­ku val­la­ma­ja­ga, 5. ok­toob­ril kü­las­ta­ti Pi­ka­ve­re las­teae­da-alg­koo­li ja Aeg­vii­du las­teae­da, käi­di Ka­ker­da­ja ra­bas ja Aeg­vii­du Loo­dus­ma­jas. Vii­ma­sel kü­las­tus­päe­val tut­vu­ti Tal­lin­na­ga, kus kü­la­li­sed ka öö­bi­sid.

Aru­kü­la las­teaia ai­tas pro­jek­tis osa­le­ma Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpe­ta­ja Kris­ta Kuusk. Ta osa­les mõ­ned aas­tad ta­ga­si Eras­mu­se se­mi­na­ril Is­lan­dil, kus tut­vus Kree­ka las­teaiaõ­pe­ta­ja Vas­si­li­ki Anag­nos­tou­ga, kes on käe­so­le­va pro­jek­ti koor­di­naa­tor. Koos aru­ta­ti, kui­das saaks te­ha koos­tööd las­teae­da­de va­hel.
Anu Mee­li­mäe oli rõõ­mu­ga nõus pro­jek­tis osa­le­ma: „See on hea või­ma­lus saa­da uu­si ideid, va­he­ta­da ko­ge­mu­si, li­san­dub mo­ti­vat­sioo­ni õues õp­pi­da.”

Vä­lis­rii­ki­de õpe­ta­jad olid Aru­kül­la kaa­sa võt­nud slai­di­esit­lu­sed oma las­teae­da­dest, ma­ter­ja­li vaa­da­ti koos Aru­kü­la las­teaia õpe­ta­ja­te­ga.

Kü­la­li­sed näi­ta­sid, kui­das las­teaia hoo­vi­des­se oli pai­gu­ta­tud kuns­ti­näi­tu­si, köö­gi­vil­jaae­du, lil­le­peen­raid. Nad kir­jel­da­sid, et võr­rel­des Ees­ti­ga on lõu­na­maa­des las­teaia õuea­la vä­ga pi­si­ke, ko­gu ole­ma­so­lev pind tu­leb hoo­le­ga ära ka­su­ta­da. Ro­he­lus­se jõud­mi­ne võ­tab sa­ge­li kauem ae­ga, tih­ti kor­ral­da­tak­se väl­ja­sõi­te par­ki­des­se.

Aru­kü­la las­teae­da kir­jel­da­sid nad kui suurt ja vaik­set. Kii­de­ti suurt õuea­la ning pui­dust õue­sõp­pe­pa­vil­jo­ni. Ku­na kõik kü­la­li­sed olid pä­rit piir­kon­da­dest, kus lund sa­jab vä­ga vä­he või üld­se mit­te, uu­ri­sid nad, mis te­ge­vu­si saab las­te­ga kül­mal ajal õues te­ha ning imes­ta­sid, kas lap­se­va­ne­mad ei pa­han­da po­ris­te või mär­ga­de riie­te üle.

Kii­de­ti ka Aru­kü­la las­te lii­ku­mis­har­ju­mi­si, muu­si­ka- ja lii­ku­mis­te­ge­vu­si.

Anu Mee­li­mäe: „Mi­da teis­test las­teae­da­dest mei­le üle võt­ta, veel pä­ris täp­selt ei tea, tu­leb oma sil­ma­ga üle vaa­da­ta. Esit­lus­te ja jut­tu­de põh­jal meel­dis vä­ga, kui­das Kree­ka las­teaias olid las­te tööd jul­gelt ja pro­fes­sio­naal­selt eks­po­nee­ri­tud ae­da­de ja pin­ki­de peal. Ka meil an­naks nii te­ha.”

Õue­sõp­pe pro­jekt al­gas tä­na­vu sep­temb­ris ja lõ­peb 2019. aas­ta sü­gi­seks. Sel­le aja jook­sul käiak­se üks­tei­sel kü­las, järg­mi­sed koh­tu­mi­sed on tu­le­val aas­tal Ru­mee­nias ja Prant­sus­maal. Li­saks pee­tak­se pro­jek­ti blo­gi ning igas­se kuus­se on pla­nee­ri­tud te­ge­vu­sed, mis toi­mu­vad sa­mal ajal kõi­gis osa­le­va­tes las­teae­da­des, no­vemb­ris te­hak­se loo­dus­li­kest ma­ter­ja­li­dest oma las­teaia ma­kett.

Anu Mee­li­mäe üt­les, et sai pro­jek­ti teis­te õpe­ta­ja­te­ga hea kla­pi: „Nad on vä­ga head suht­le­jad, uu­dis­hi­mu­li­kud ning hu­vi­ta­tud, mis meie las­teaias toi­mub. Usun, et pro­jek­ti lõ­puks saa­me kõik ko­ge­mus­te võr­ra rik­ka­maks, sün­nib ideid ning koos­tööp­laa­ne.”

 

 

Eelmine artikkelKasis­pea ja Pä­ris­pea rah­vas tut­vus La­pi­maa kü­la­ma­ja­de­ga
Järgmine artikkelKeh­ra raa­ma­tu­ko­gu kor­ral­das las­te­le joo­nis­tus­võist­lu­se „Keh­ra 10 aas­ta pä­rast“