Aru­kü­la koo­li juur­dee­hi­tus al­gas li­sa­kor­ru­se ehi­ta­mi­se­ga

1778
Aru­kü­la koo­li ehi­tusp­lats on pii­ra­tud aia­ga, möö­du­nud ree­dest on seal ka val­ve­sig­na­li­sat­sioon ja vi­deo­val­ve. Koo­li­di­rek­tor AVO MÖLS pa­lub, et noo­red ei lä­heks sin­na kon­da­ma ja la­sek­sid ehi­ta­ja­tel ra­hu­li­kult tööd te­ha.

„Loo­dan, et ta­ga­si­löö­ke ei tu­le ja kõik saab täh­ta­jaks val­mis,“ üt­leb di­rek­tor AVO MÖLS.

Aru­kü­la põhikoo­li re­konst­ruee­ri­mi­ne, mil­le käi­gus ehi­ta­tak­se 2010. aas­tal val­mi­nud juur­dee­hi­tu­se­le ehk koo­li algk­las­sio­sa­le pea­le kol­mas kor­rus ning laien­da­tak­se söök­lat, on di­rek­tor Avo Möl­si hin­nan­gul läi­nud kii­relt käi­ma. Kol­me nä­da­la­ga on 3 ta­va- ja 2 väi­kek­las­si­de jaoks mõel­dud li­sa­kor­ru­se sei­nad jõud­salt ker­ki­nud ning söök­la ja se­ni­se pois­te tööõ­pe­tu­se klas­si va­he­li­ne va­he­sein lam­mu­ta­tud.

„Söök­la on prio­ri­teet num­ber üks, pea­me ju ko­gu toit­lus­ta­mi­se üm­ber kor­ral­da­ma, kuid ka kol­mas kor­rus peab val­mi­ma 1. no­vemb­riks. Ehi­ta­ja on lu­ba­nud, et teeb kõik en­dast ole­ne­va,“ lau­sub Avo Möls.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li juur­de­ehi­tust teeb rii­gi­han­ke võit­nud OÜ Nord­lin Ehi­tus. Esi­me­ses eta­pis laien­da­tak­se veel rõ­du ar­velt õpe­ta­ja­te tu­ba. Tei­ses eta­pis peab et­te­võ­te tu­le­va aas­ta 1. au­gus­tiks ehi­ta­ma du­ši­ruu­mi­de­le pea­le tei­se kor­ru­se ning sin­na kaks suurt ja ühe väi­kese­ma klas­si­ruu­mi, laien­da­ma spor­di­hoo­net tri­büü­ni­de tar­vis ning re­no­vee­ri­ma koo­li staa­dio­ni. Kõik need tööd kok­ku lä­he­vad maks­ma 3 320 975 eu­rot.

Õpi­las­te arv peaae­gu ka­he­kor­dis­tu­nud
Kui Aru­kü­la koo­li­le ha­ka­ti eel­mi­sel kor­ral ehk 2007. aas­tal pla­nee­ri­ma juur­dee­hi­tust, õp­pis seal 220 last. Tä­na­vu sü­gi­seks kas­vab õpi­las­te arv peaae­gu ka­he­kord­seks – prae­gu­se sei­su­ga on neid 413.

„Kol­mas aas­ta alus­tavad kolm 1. klas­si, kir­jas on 58 õpi­last. Esi­mest kor­da tu­le­vad kõi­gis klas­si­des pa­ral­lee­lid. See tä­hen­dab, et sep­temb­ris on meil 25 klas­si­komp­lek­ti, 21 ta­va- ja 4 väi­kek­las­si,“ rää­gib di­rek­tor.

Ta li­sab: „Siia­ni ole­me saa­nud hak­ka­ma ühes va­he­tu­ses. Väi­kek­las­sid ole­me pai­gu­ta­nud õpe­ta­ja­te töö­ruu­mi­des­se. Kuid sü­gi­sel on juu­res kaks klas­si­komp­lek­ti.“

Koo­li ruu­mi­mu­re lee­ven­da­mi­seks ha­ka­ti la­hen­dust ot­si­ma paar aas­tat ta­ga­si. Üks va­riant oli ehi­ta­da 2010. aas­tal val­mi­nud algk­las­sio­sa­le kol­mas kor­rus moo­du­li­test. See mõ­te mae­ti ma­ha kui sel­gus, et moo­du­lid ei ole su­gu­gi nii oda­vad, kui ar­va­ti, pea­le­gi ei ol­nud moo­du­li­test li­sa­kor­ru­se te­ge­mi­se­ga nõus koo­li­ma­ja eel­mi­se juur­dee­hi­tu­se pro­jek­tee­ri­nud ar­hi­tekt Maar­ja Num­mert OÜst Pi­kop­ro­jekt. Tä­na­vu tel­li­ti te­malt uue juur­dee­hi­tu­se pro­jekt.

„Ta­gant­jä­re­le üt­len, et moo­du­li­test loo­bu­mi­ne oli õi­ge ot­sus. Kui­gi pro­jek­ti ve­ni­mi­se tõt­tu vii­bis ka ehi­tu­se al­gus,“ sõ­nab Avo Möls.

Prae­gu on põ­hi­kü­si­mus, kas 1. sep­temb­riks ehk uue koo­liaas­ta al­gu­seks jõu­tak­se ehi­tu­se­ga nii kau­ge­le, et kol­mas kor­rus saab pea­le ka­tu­se ja alu­mis­tel kor­rus­tel võib alus­ta­da õp­pe­tööd: „Kui käi­vad tõs­te­tööd, on see vä­lis­ta­tud, aga kui ka­tus val­mis, siis ven­ti­lat­sioo­niag­re­gaa­ti saab pai­gal­da­da ka nä­da­la­va­he­tu­sel.“

Koo­li­juht kin­ni­tab, et on ole­mas ka plaan B ju­huks, kui kõik ei kul­ge plaa­ni­pä­ra­selt. Na­gu­nii peab paar kuud, ku­ni kol­mas kor­rus täies­ti val­mis, leid­ma aju­ti­si li­sa­ruu­me. Eel­mi­se suu­re ehi­tu­se ajal õp­pi­sid mõ­ned klas­sid lü­hi­kest ae­ga val­la­ma­jas, see on üks või­ma­li­kest va­rian­ti­dest ka nüüd.
Algk­las­si­de jaoks li­sa­kor­ru­se ehi­ta­mi­se­ga sa­mal ajal al­gas koo­li­söök­la üm­be­re­hi­tus. Pä­rast se­da ma­hub sin­na kor­ra­ga 172 söö­jat prae­gu­se 120 ase­mel.

„Saa­me söök­la viia taas kol­me va­he­tu­se pea­le. Va­he­peal oli neid ne­li, kuid po­le nor­maal­ne, et esi­me­ne va­he­tus sõi lõu­nat ju­ba pä­rast teist tun­di ehk kell 10.10,“ tõ­deb di­rek­tor.

Söök­la ja pois­te tööõ­pe­tu­se klas­si jaoks te­hak­se juur­dee­hi­tus koo­li­ma­ja si­seõue, uue­ne­nud söök­la tu­leb L-tä­he ku­ju­li­ne, tööõ­pe­tu­se klass kee­ra­tak­se võr­rel­des prae­gu­se­ga 90 kraa­di rin­gi.

Esi­me­sed paar kuud õp­peaas­ta al­gu­ses tu­leb lä­bi aja­da tõe­näo­li­selt soo­ja söö­gi­ta: „Meil on see ko­ge­mus ole­mas – 2009/2010 õp­peaas­tal sõi­me kaks kuud pi­ru­kaid, puu­vil­ju ja mah­la­joo­ke. Hea ees­mär­gi ni­mel tu­leb kan­na­ta­da.“

Kui esi­me­se eta­pi tööd val­mis, alus­ta­tak­se järg­mis­te klas­si­ruu­mi­de ehi­ta­mist. Neid te­hak­se du­ši­ruu­mi­de pea­le kolm – kaks ta­va­suu­ru­ses, üks vei­di väik­sem.

Kui­gi ka­van­da­ta­vad juur­dee­hi­tu­sed lu­ba­vad koo­lil kas­va­da ku­ni 430 õpi­la­se­ni, ei usu Avo Möls, et vars­ti on va­ja ha­ka­ta ka­van­da­ma uut laien­da­mist: „Õpi­las­te arv kas­vab veel paar aas­tat, siis hak­kab lan­ge­ma – suu­re õpi­las­te ar­vu­ga klas­sid hak­ka­vad lõ­pe­ta­ma ja nii suu­ri enam pea­le ei tu­le, esi­mes­se klas­si tu­li­ja­te arv vä­he­neb.“

Eel­mi­se nä­da­la lõ­pus teh­ti al­gust ka Aru­kü­la koo­li staa­dio­ni kauaoo­da­tud re­no­vee­ri­mi­se­ga. Aas­ta pä­rast on staa­dio­nil kunst­mu­ru­kat­te­ga jalg­pal­li­väl­jak, sel­le üm­ber 350meet­ri­ne nel­ja­ra­ja­li­ne tar­taan­kat­te­ga jook­su­ring, te­hak­se veel kuu­li­tõu­ke­sek­tor, hüp­pe­kas­tid, korv­pal­li­väl­jak, tar­taan­kat­te­ga kä­si­pal­li­väl­jak ning võrk­pal­li- ja ho­ki­väl­ja­kud. Al­ga­val õp­peaas­tal staa­dio­nit ka­su­ta­da ei saa, ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­nid toi­mu­vad võim­las ning Aru­kü­la ter­vi­se­ra­jal.

Spor­di­hoo­ne laien­dust ja pealt­vaa­ta­ja­te tri­büü­ne ha­ka­tak­se ehi­ta­ma ke­va­del. Järg­mi­sel aas­tal ra­ja­tak­se spor­di­hoo­ne Põl­lu tä­na­va pool­ses­se kül­ge veel üks park­la.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 1. augustil
Järgmine artikkelPõllumeeste kehv suvi