Aru­kü­la koo­li juur­dee­hi­tu­sest on val­mis algk­las­si­de­ma­ja kol­mas kor­rus

1337

Käesoleva õppeaasta möö­du­nud nä­da­lal ala­nud teisest poolest on Aru­kü­la põ­hi­koo­lil juu­res kolm suurt klas­si­ruu­mi.

Aru­kü­la koo­li juur­de­ehi­tus al­gas eel­mi­se aas­ta juu­lis, kui OÜ Nord­lin Ehi­tus hak­kas kas­va­va õpi­las­tear­vu­ga koo­li­le väi­ke­seks jää­nud hoo­ne ka­he­kord­se­le algk­las­sio­sa­le ehi­ta­ma kol­man­dat kor­rust. Sa­mal ajal al­ga­sid ka koo­li õpe­ta­ja­te toa ja söök­la laien­da­mi­ne ning pois­te­le uue töö­õ­pe­tu­se klas­si ehi­ta­mi­ne.

Kui­gi algk­las­sio­sa li­sa­kor­rust ja söök­lat loo­de­ti val­mi­vat no­vemb­ris, ei jõu­tud ehi­tus­töö­de­ga sel­leks ajaks lõ­pu­le. Esi­me­se­na an­ti det­semb­ris koo­li­le üle algk­las­sio­sa kol­mas kor­rus, koo­li­va­heaeg ku­lus sel­le si­sus­ta­mi­se­le ning eel­mi­se nä­da­la al­gu­sest on uus kor­rus õpi­las­te ka­su­tu­ses. Seal on kolm ku­ni 24 õpi­la­se­le mõel­dud 51 ruut­meet­ri suu­rust klas­si­ruu­mi, väi­kek­lass ühe õpi­la­se-õpe­ta­ja jaoks, psüh­ho­loo­gi ka­bi­net, ko­ris­ta­ja ruum, tua­le­tid.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li 2010. aas­tal val­mi­nud juur­dee­hi­tu­se­le ehi­ta­ti ruu­mip­rob­lee­mi la­hen­da­mi­seks pea­le kol­mas kor­rus.
Aru­kü­la põ­hi­koo­li 2010. aas­tal val­mi­nud juur­dee­hi­tu­se­le ehi­ta­ti ruu­mip­rob­lee­mi la­hen­da­mi­seks pea­le kol­mas kor­rus.

„Alg­koo­lio­sa esi­me­sel kor­ru­sel on kolm esi­mest, tei­sel kolm teist ning kol­man­da­le ko­li­sid nüüd kol­man­dad klas­sid,“ sel­gi­tas koo­li di­rek­tor Avo Möls.

Ku­na kol­man­daid klas­se on sel õp­peaas­tal veel kaks, toi­mu­vad uue kor­ru­se ühes suu­res klas­si­ruu­mis prae­gu põ­hi­koo­lik­las­si­de ma­te­maa­ti­ka ja ees­ti kee­le tun­nid.

Li­sa­kor­rus on enam-vä­hem sa­ma­su­gu­ne kui tii­va alu­mi­sed kor­ru­sed, eri­ne­vus on pea­mi­selt vaid vär­vi­la­hen­dus­tes. Uue kor­ru­se klas­si­des­se os­te­ti uus möö­bel – ka­pid, riiu­lid, val­ged tahv­lid, õpe­ta­ja­le ning iga­le õpi­la­se­le laud-tool. Tahv­li ko­hal on ek­raan, laes pro­jek­tor. Klas­si­de ta­ga­sei­nas on sten­di­na ka­su­ta­tav kork­tah­vel, mil­lel on he­li­sum­mu­tav efekt.

Uue kor­ru­se ava­ra ko­ri­do­ri lõ­pus on ava­rii­väl­ja­pääs, sel­le tar­beks tu­li koo­li­ma­ja kül­je­le, algk­las­si­tii­va ta­ha, ehi­ta­da eva­kuat­sioo­ni­re­del.

„Mei­le meel­dib siin kõik,“ kin­ni­ta­sid se­ni 1. kor­ru­sel õp­pi­nud 3.b klas­si lap­sed ning kiit­sid, et uues klas­si­ruu­mis on pal­ju mõ­nu­sam ja meel­div värs­ke pui­du lõhn.

Ai­nult söök­las­se ja ta­ga­si on nüüd pikk maa, ar­va­sid lap­sed.

Oma koo­li söö­ki veel ei saa
Koo­li esi­me­sel kor­ru­sel asu­vas söök­las ja­ga­vad ko­kad siia­ni veel Pai Pa­ga­rist too­dud val­mis­toi­tu, kui­gi di­rek­tor loo­tis ju­ba möö­du­nud nä­da­lal, et koo­li­lõu­nat saab ha­ka­ta taas oma ma­jas val­mis­ta­ma. Si­sus­tus on enam-vä­hem pai­gas, aga ehi­tus­mees­tel tu­leb üht-teist üm­ber te­ha, köö­gi per­so­na­li ruu­mis on re­mont veel poo­le­li.

Koo­li köök on ehi­ta­tud pi­sut suu­re­maks, et ko­gu va­ja­lik sis­se­sea­de ära ma­huks – ku­na koo­li­pe­re on jär­jest kas­va­nud, os­te­ti juur­de üks ahi ja 100liit­ri­ne ka­tel.

Avo Möls aval­das loo­tust, et tu­le­vast nä­da­last saa­vad koo­li ko­kad lõ­puks ise ha­ka­ta süüa te­ge­ma.

„Au­salt öel­des on oo­ta­mi­ne ju­ba ära tüü­da­nud, teek­si­me pa­rem tööd,“ tõ­des kokk Es­ter Il­mets.

Di­rek­tor li­sas, et aju­ti­ne koo­li­söök on ha­ka­nud muu­tu­ma pi­sut üks­lui­seks – ku­na val­mis­toit os­te­tak­se sis­se, pa­ku­tak­se kol­mel päe­val nä­da­las sup­pi, ka­hel päe­val on me­nüüs pa­ja­roog, nii ju­ba viien­dat kuud.

„Ja mui­du­gi on see ka ku­lu­kas,“ tõ­des ta.

Riik eral­dab koo­li­lõu­na­le 1 eu­rot lap­se koh­ta päe­vas, kui söök val­mis­ta­tak­se oma koo­lis, tul­lak­se sel­le eest väl­ja, Pai Pa­ga­ri­le maks­tak­se ühe ports­jo­ni eest 1.35 eu­rot.

Ka söö­gi­saa­list on koo­li ka­su­ta­da prae­gu pool – söö­gi­saa­li laien­dus oo­tab järg­mist koo­li­va­heae­ga.

„Be­toon po­le veel nii pal­ju kui­va­nud, et sin­na saaks par­ket­ti pai­gal­da­da. Ilm­selt te­hak­se see töö ära veeb­rua­ris, kui ole­me koo­li­va­hea­jal. Nii kaua pea­me lep­pi­ma poo­le söö­gi­saa­li­ga,“ mär­kis Avo Möls.

Söö­gi­saa­li prae­gu­ses­se ja uu­de os­sa on kok­ku pla­nee­ri­tud 180 koh­ta. Ku­na koo­lis on üle 400 õpi­la­se, jät­ka­tak­se ka pä­rast laien­du­se val­mi­mist toit­lus­ta­mist kol­mes va­he­tu­ses.

Õpe­ta­ja­te tu­ba ja tööõ­pe­tu­se klas­sid
Koo­li­ma­ja all­kor­ru­sel käib veel pois­te­le uue tööõ­pe­tu­se klas­si te­ge­mi­ne, va­na jäi et­te söök­la laien­du­se­le, uue põ­ran­da saab ka tü­tar­las­te kä­si­töö­klass. Tei­sel kor­ru­sel lõ­pe­ta­tak­se õpe­ta­ja­te toa vii­mist­lust – rõ­du ar­velt teh­ti õpe­ta­ja­te tu­ba um­bes poo­le suu­re­maks, kuid sel­le kes­ke­le jääb aken­de­ga va­he­sein, ku­na õpe­ta­ja­te toa se­ni­se­le vä­lis­sei­na­le toe­tub ka­tus.

Möö­du­nud­ nä­da­la­ töö­koo­so­le­kul lu­bas ehi­ta­ja nii õpe­ta­ja­te toa kui tööõ­pe­tu­se klas­sid sel nä­da­lal koo­li­le üle an­da, kas jõu­tak­se, ei jul­ge­nud Avo Möls es­mas­päe­val veel en­nus­ta­da. Tööd on poo­le­li ka ars­ti­ka­bi­ne­tis, kus uue kald­ka­tu­se tõt­tu tu­li väl­ja va­he­ta­da ak­nad.

Järg­mi­sel aas­tal saab kool juur­de veel kaks täis­mõõ­dus ning ühe pi­sut väik­se­ma klas­si­ruu­mi, need ehi­ta­tak­se võim­la du­ši­ruu­mi­de pea­le. Sa­mu­ti alus­ta­tak­se ke­va­del spor­di­hoo­ne laien­da­mist ning jät­ka­tak­se staa­dio­ni re­no­vee­ri­mist – sin­na tu­le­vad kunst­mu­ru­kat­te­ga jalg­pal­li­väl­jak, nel­ja ra­ja­ga tar­taan­kat­te­ga jook­su­ring, kuu­li­tõu­ke­sek­tor, hüp­pe­kas­tid ja pal­li­väl­ja­kud.

„Staa­dio­ni ehi­tu­se­ga jõu­ti tä­na­vu vä­ga kau­ge­le, kom­mu­ni­kat­sioo­nid on pai­gal­da­tud, mul­la­tööd teh­tud, liiv ja kil­lus­tik pea­le vee­tud, ke­va­del saab alus­ta­da ka­ten­di­te pai­gal­da­mist,“ rää­kis di­rek­tor.

Aru­kü­la koo­li laien­da­mi­ne ja staa­dio­ni re­no­vee­ri­mi­ne lä­he­vad kok­ku maks­ma üle 3,32 mil­jo­ni eu­ro.

Eelmine artikkelKol­ga­kü­la mä­lu­män­gu võit­sid Keh­ra Ma­ru ja Ro­man­ti­kud
Järgmine artikkelAru­kül­la taot­le­tak­se kerg­liik­lus­teed ko­gu Tal­lin­na maan­tee äär­de