Aru­kü­la koo­li­toi­tu pa­ku­tak­se taas koo­li­ma­jas

658

Koo­li­pe­re sööb jälle koo­li­ma­jas, kuid toi­tu ko­ha­peal veel ei teh­ta.

Eel­mi­sest nä­da­last ei pakuta Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpi­la­stele koo­li­lõu­nat enam tel­gis, mis püs­ti­ta­ti koo­li­ma­ja kõr­va­le sep­temb­ri al­gu­ses.

„Saa­me nüüd taas soo­jas ruu­mis süüa, toit­lus­ta­me lap­si koo­li söö­gi­saa­lis. Uus söök­la ei ole küll ter­vi­ku­na val­mis, aga saa­me ka­su­ta­da se­da osa, mis on ole­mas ja re­mon­di­tud,“ sõ­nas koo­li di­rek­tor Avo Möls.

Ku­na köö­gi re­mont veel kes­tab, koo­li­lõu­nat ko­ha­peal val­mis­ta­da ei saa, teeb se­da en­di­selt Pai Pa­gar. Toit tuuak­se ter­mos­te­ga ko­ha­le, ja­ga­vad koo­li ko­kad. Söö­mi­ne toi­mub koo­lis en­di­selt kol­mes va­he­tu­ses.

Söök­la val­mi­mi­se täh­tae­ga on pi­ken­da­tud 7. det­semb­ri­ni: „Kui ehi­ta­ja jõuab val­mis ja mei­le siis köö­gi üle an­nab, saa­me ha­ka­ta ko­ha­peal süüa te­ge­ma. Ko­kad on ko­gu aeg tööl, ena­mik köö­gi si­sus­tust jääb sa­maks, juur­de tu­leb uus ka­tel ja üks uus ahi. Vaid nõu­de­pe­su­liin po­le ko­hal, kui sel­le saa­me, tu­leb veel pai­gal­da­da.“

Aru­kü­la koo­li juur­dee­hi­tu­se esi­me­se eta­pi täh­taeg oli 1. no­vem­ber.

„See täh­taeg on al­gu­sest pea­le ol­nud üs­na pin­ge­li­ne. Õn­neks sai ehi­ta­ja val­mis osa söö­gi­saa­list, nii et kõi­ge krii­ti­li­se­m ko­ht on la­hen­da­tud ja lap­sed ei pea enam õues söö­ma,“ üt­les Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp.

No­vemb­ri al­gu­seks pi­di val­mi­ma ka Aruküla kooli algk­las­si­de tii­va kol­mas kor­rus. Seal on ehi­ta­ja lu­ba­nud tööd lõ­pe­ta­da 23. no­vemb­riks. Õpe­ta­ja­te toa juur­dee­hi­tus ja tööõ­pe­tu­se klas­sid peak­sid prae­gus­te plaa­ni­de ko­ha­selt val­mi­ma aas­ta lõ­puks.

Kui­gi ehi­tus lä­heb täh­tae­ga­dest vei­di üle, on val­la­va­ne­ma hin­nan­gul kulgenud see suh­te­li­selt häs­ti, ku­na alus­ta­da saa­di al­les juu­li­kuus: „Va­he­peal on vih­ma sis­se sa­da­nud ja ehi­tu­se­ga on kaas­ne­nud mü­ra, kuid õn­neks ei ole se­ni vä­ga suu­ri et­te­hei­teid ol­nud. Meil on iga­nä­da­la­sed töö­koo­so­le­kud, kus osa­le­vad ka koo­li ja hoo­le­ko­gu esin­da­jad, ehi­tus­jä­re­le­val­ve ja pro­jek­ti­juht. Ole­me kii­ru­sest täht­sa­maks sead­nud ehi­tu­se kva­li­tee­di ta­ga­mi­se, sest mõ­ne päe­va võit­mi­ne võib hil­jem kaa­sa tuua li­sa­ku­lu­sid vi­ga­de pa­ran­da­mi­se­le. Suur tä­nu õpe­ta­ja­te­le ja koo­li per­so­na­li­le, kes on pi­da­nud ta­lu­ma ehi­tu­se­ga kaas­ne­nud eba­mu­ga­vu­si ning leid­ma õp­pe­töö lä­bi­vii­mi­seks eri­ne­vaid al­ter­na­tii­ve.“

Aru­kü­la koo­li juur­dee­hi­tust teeb OÜ Nord­lin Ehi­tus. Alus­ta­tud on ka koo­li staa­dio­ni re­no­vee­ri­mist, mis peab val­mi­ma 1. au­gus­tiks 2019. Sel­leks ajaks laien­da­tak­se spor­di­hoo­net, koo­li du­ši­ruu­mi­de pea­le ehi­ta­tak­se tei­ne kor­rus klas­si­ruu­mi­de jaoks. Koo­li­hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­ne lä­heb kok­ku maks­ma 3,32 mil­jo­nit eu­rot.

Eelmine artikkelAni­ja val­la­va­lit­sus ja­gab hel­ku­reid
Järgmine artikkelRaasiku kergliiklustee sild valmis