Aru­kü­la kä­si­pal­li­poi­sid võit­sid mi­ni­lii­gas kaks esi­koh­ta

828
Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi 2009. aas­tal sün­di­nud pois­te võist­kond: IVAN LED­NEV, JOO­SEP SA­LU­MÄE, STEN-MIKK JÜR­GEN­SON, RO­BERT-RU­BEN SVIL­BERG, ARON SEPP, SE­BAS­TIAN MÄELT ja CAS­PAR MO­LOK koos tree­ner AND­RUS RO­GEN­BAU­MI­GA.

Lau­päe­val, 11. jaa­nua­ril toi­mus Vil­jan­dis kä­si­pal­li võist­lus­sar­ja Ka­ru­poeg Puhh Mi­ni­lii­ga hooa­ja 3. etapp. Osa­le­sid 2009.,  2010. ning 2011. aas­tal ja hil­jem sün­di­nud noor­mees­te võist­kon­nad. Kok­ku võist­le­sid Vil­jan­dis 28 mees­kon­da.

Kõi­ge va­ne­ma­test, 2009. aas­tal sün­di­nud pois­test tu­li täi­s­edu 12 punk­ti­ga võit­jaks Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi võist­kond, järg­ne­sid Võ­ru Kreutz­wal­di kool 9 ning Põl­va spor­di­kool 8 punk­ti­ga. Kok­ku te­gid sel­les va­nu­sek­las­sis kaa­sa 7 võist­kon­da. Aru­kü­la või­du­kas mees­kon­nas män­gi­sid Joo­sep Sa­lu­mäe, Cas­par Mo­lok, Ivan Led­nev, Aron Sepp, Ro­bert-Ru­ben Svil­berg, Sten-Mikk Jür­gen­son ja Se­bas­tian Mäelt, nen­de tree­ner on And­rus Ro­gen­baum.

Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi 2011. aas­ta pois­te võist­kond: JA­REK KARD­SEPP, MAR­TEN KEL­LO, KAUR KAS­PAR KUU­SE­METS, MAI­KEL MAG­NUS VÄL­JA, SAN­DER JOS­TOV, JO­HAN­NES KA­SE­MAA, AND­RES SAKS ja MAG­NAR HAR­RI HEIN­LOO koos tree­ner ENE RO­GEN­BAU­MI­GA.

Esi­koht läks Aru­kül­la ka kõi­ge noo­re­ma­te pois­te seas. Kõik vas­ta­sed alis­ta­nud ja 12 punk­ti ko­gu­nud Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi 1. võist­kon­na­le järg­ne­sid Põl­va spor­di­kool ja Spor­dik­lu­bi Ta­pa/Ta­pa val­la spor­di­kool, mõ­le­mad 8 punk­ti­ga. Või­du­võist­kon­da kuu­lu­sid Kaur Kas­par Kuu­se­mets, San­der Jos­tov, Jo­han­nes Ka­se­maa, Mai­kel Mag­nus Väl­ja, Ja­rek Kard­sepp, Mag­nar Har­ri Hein­loo, And­res Saks ja Mar­ten Kel­lo, nen­de tree­ner on Ene Ro­gen­baum. Aru­kü­la SK 2. võist­kond sai 7 võist­kon­na seas 5. ko­ha.

2010. aas­tal sün­di­nud pois­te võist­kon­da­dest läks esi­koht Põl­va spor­di­koo­li 1. võist­kon­na­le. Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi 1. mees­kond, kes või­tis oma alag­ru­pis kõik kolm män­gu ja tu­li esi­me­seks, pi­di 1.-3. ko­ha män­gu­des tun­nis­ta­ma Põl­va pois­te ühe­vä­ra­va­list pa­re­must ning sai võist­lus­tel 2. ko­ha. Kol­man­daks tu­li Vil­jan­di spor­di­koo­li 1. võist­kond. Aru­kü­la 2. ko­ha mees­kon­nas män­gi­sid Uku Kor­jus, Se­bas­tian Nõl­va, Too­mas Kan­gur, Sten Nur­ja, Mag­nus Kask, Ris­to Köst, Ken­no Mets ja Kas­par Kü­la­sa­lu, tree­ner on Tre­vor Mäe­mets. Osa­le­sid 14 võist­kon­da, Aru­kü­la SK 2. võist­kond sai 5. ko­ha.