Aru­kü­la ja Au­den­te­se kä­si­pal­lu­rid tree­ni­vad koos uue peat­ree­ne­ri käe all

3501
AND­RE SILD, AND­REAS PAR­VE, MAR­KUS KASK, RAU­NO KOP­LI, ALEK­SAN­DER KES­KÜ­LA, EVERT PRIKS, HEND­RIK LOHK, KARL MAR­TIN KIIS, KERT LII­NAT, tree­ner MAR­TIN NOOD­LA.

AND­RE SILD, AND­REAS PAR­VE, MAR­KUS KASK, RAU­NO KOP­LI, ALEK­SAN­DER KES­KÜ­LA, EVERT PRIKS, HEND­RIK LOHK, KARL MAR­TIN KIIS, KERT LII­NAT, tree­ner MAR­TIN NOOD­LA.

Aru­kü­la-Au­den­te­se ühis­mees­kon­da tree­nib ala­tes käe­so­le­vast hooa­jast en­di­ne tipp­kä­si­pal­lur MAR­TIN NOOD­LA.

Sep­temb­ri lõ­pus Aru­kü­las hu­vi­rin­gi­de päe­val te­ki­tas vä­ga pal­ju ele­vust koo­li spor­di­saa­lis kä­si­pal­li­vä­ra­vas­se pai­gal­da­tud ra­dar, mis mõõ­tis pal­li vis­ke­kii­rust vä­ra­vas­se. Jõu­du said proo­vi­da nii kä­si­pal­lu­rid kui kõik tei­sed soo­vi­jad. Mood­sa ra­da­ri tõi Aru­kül­la lae­nuks mees­te uus peat­ree­ner Mar­tin Nood­la, kes ühen­das hooa­ja al­gu­ses Aru­kü­la ja Au­den­te­se spor­di­koo­li kä­si­pal­li­mees­kon­nad.

Au­den­te­se kä­si­pal­lit­ree­ne­ri­le Mar­tin Nood­la­le on Aru­kü­la kä­si­pal­li hea ta­se sil­ma jää­nud am­mu. Ta rää­kis, et Aru­kü­la spor­di­poi­sid tu­le­vad õp­pi­ma Au­den­te­ses­se, hak­ka­vad seal män­gi­ma kä­si­pal­li. Eel­ne­valt õp­pis Au­den­te­se spor­di­güm­naa­siu­mis 3 Aru­kü­la kä­si­pal­li­pois­si, tä­na­vu veel tu­li juur­de. Tree­ner sõ­nas, et tek­kis olu­kord, kus Aru­kü­la ja Au­den­te­se mees­kon­nad oli mõist­lik koos män­gi­ma pan­na. Osa tren­ne on Aru­kü­las, osa Au­den­te­ses, ko­du­män­gud pee­tak­se Aru­kü­las. Li­saks Aru­kü­la män­gi­ja­te­le on 5 noor­meest Au­den­te­sest.

Tree­ner üt­les, et ka­he mees­kon­na ühil­da­mi­ne nõuab veel vei­di tööd, on na­gu pus­le kok­ku­pa­nek: „Sõi­da­me Au­den­te­sest Aru­kül­la, tee­me seal tren­ni ja õh­tul ta­ga­si lin­na. Poi­sid ei kur­da, kui­gi graa­fik on nei­le ras­ke. Au­den­te­ses on õpi­las­tel päe­vad hom­mi­kust õh­tu­ni pla­nee­ri­tud, bus­si­sõit tä­hen­dab se­da, et pool­teist tun­di ku­lub veel päe­vast ära.”

Aru­kü­las näeb tree­ner suurt po­tent­siaa­li: „Seal on pal­ju tub­li­sid noor­me­hi, kel­le­ga ta­sub tööd te­ha. Nad tree­ni­vad pal­ju ning on män­gu­li­selt osa­vad. Nüüd ta­haks min­na veel süs­te­maa­ti­li­se­maks, tead­li­ku­maks ning ha­ka­ta mõt­le­ma, kui­das edas­pi­di veel pa­re­maks saa­da.”

Pä­ris ra­hul ol­la ei saa ta aga Aru­kü­la spor­di­saa­li­ga: „Tin­gi­mu­sed män­guks on kor­ra­li­kud, kuid mul on vi­sioon, et kui omad poi­sid män­gi­vad, oleks saal pealt­vaa­ta­jaid-poo­le­hoid­jaid täis, et oleks ko­gu­kon­na­tun­net. Ku­na meist­ri­lii­ga klu­bi­sid Aru­kü­las teis­tel ala­del po­le, võiks igast ko­du­män­gust te­ha suu­re sünd­mu­se, kuid ei saa, sest pealt­vaa­ta­ja­tel po­le ruu­mi ega tri­büü­ne, kus ol­la.”

Kui Mar­tin Nood­la kuu­lis, et koo­li­le ja üht­la­si spor­di­saa­li­le on pla­nee­ri­tud juur­dee­hi­tus ja tri­büü­nid, oli see üks ar­gu­ment Aru­kül­la tu­le­kuks: „Olen näi­nud sa­ma­su­gu­seid pro­jek­te Ees­ti ja Soo­me tipp­saa­li­des. See on vä­gev asi, kui teoks saab.”

Aru­kü­la-Au­den­te­se mees­kon­na­tun­ne­tus on tree­ne­ri hin­nan­gul hea: „Kõik on enam-vä­hem sa­mas va­nu­ses, tun­ne­vad üks­teist, saa­vad häs­ti lä­bi, suht­le­misp­rob­lee­mi­de­ga te­ge­le­ma ei pea. Te­gi vä­ga rõõ­mu, et mõ­ned noor­me­hed, kes olid kä­si­pal­li­kar­jää­ri lõ­pe­ta­mas, jäid mees­kon­da eda­si, kui kuul­sid uuest tree­ne­rist ja ühend­mees­kon­nast.”

Mar­tin Nood­la on en­di­ne tipp­kä­si­pal­lur, män­gi­nud eri rii­ki­des pro­fi­na, ol­nud Ees­ti koon­di­ses 10 aas­tat, 5 aas­tat koon­di­se kap­ten. Män­gi­mi­se lõ­pe­tas ta 4 aas­tat ta­ga­si, pä­rast se­da oli Soo­mes meist­ri­lii­ga klu­bi peat­ree­ner. Ees­tis hak­kas 3 aas­tat ta­ga­si töö­le Au­den­te­ses. Ta on ka Ees­ti nais­te­koon­di­se ja 2002. aas­tal sün­di­nud noor­mees­te peat­ree­ner.

Tree­ner mee­nu­tas, et hak­kas kä­si­pal­li män­gi­ma 6aas­ta­selt: „Mul oli ak­tiiv­ne kar­jäär. Ka mu mõ­le­mad va­ne­mad olid sport­la­sed. Tree­ne­riks saa­mi­ne oli su­juv jätk. Tä­na­päe­va noor­tel on pal­ju roh­kem või­ma­lu­si pää­se­da väl­ja­poo­le. Nõu­ko­gu­de ajal võis män­gi­da, kuid pol­nud va­rian­ti oma har­ras­tu­se­ga tee­ni­da. Nüüd on see täies­ti nor­maal­ne, kui on või­med ja töö­ta­he. Tu­leb ise ak­tiiv­ne ol­la, tar­galt te­gut­se­da.”

Aru­kü­la kä­si­pal­li­hu­vi on te­ma sõ­nul mul­je­ta­val­dav: „Ela­sin Soo­mes sa­ma­moo­di väik­se­mas ko­has, kus män­gi­ja­tel oli ko­gu­kon­na toe­tus. Kui Aru­kü­las oleks tri­büün, saaks suu­na­ta fän­ni­de ener­gia män­gu. Sport­la­sel on ühis­kon­nas oma roll, mi­da roh­kem te­da sel­les nä­hak­se, se­da pa­re­maks see muu­tub. Män­gu­de vaa­ta­mi­ne on vä­ga olu­li­ne ka las­te­le, kes al­les mõt­le­vad kä­si­pal­li­män­gu pea­le või on just alus­ta­nud. Ei saa te­ha ai­nul tren­ni, vaid tu­leb ka nä­ha, kui­das tei­sed män­gi­vad.”

Ta li­sas, et näeb mit­mes Aru­kü­la noor­me­hes po­tent­siaa­li jõu­da kõ­ve­ma­tes­se klu­bi­des­se: „See on suur asi, kui võib öel­da, et ka Aru­kü­last võib jõu­da oma alal tip­pu.”

Aru­kü­la põ­hi­koo­li vi­list­la­ne, prae­gu Au­den­te­se spor­di­güm­naa­siu­mi 12. klas­sis õp­piv kä­si­pal­lur Jan-Jür­gen Ves­ki üt­les, et Mar­tin Nood­la on te­ma tree­ner kol­man­dat aas­tat: „Ta pöö­rab kõi­gi­le per­so­naal­set tä­he­le­pa­nu, mis on hea, ku­na mees­kon­nas on pal­ju noo­ri män­gi­jaid. Li­saks an­tak­se kõi­gi­le män­guae­ga, et saa­da ko­ge­mu­si ja jul­gust võt­ta vas­tu­tust. Ku­na kaks võist­kon­da on kok­ku lii­de­tud, pa­neb ti­he kon­ku­rents kõi­ki roh­kem pin­gu­ta­ma. Saa­me män­gi­ja­te­ga oma­va­hel vä­ga häs­ti lä­bi.”

Aru­kü­la kä­si­pal­lu­ri­te­ga jät­ka­vad tööd ka se­ni­sed tree­ne­rid Toi­vo Järv ning And­rus Ro­gen­baum.

Eelmine artikkelMTÜ Ing­ver pa­neb Keh­ra ait-kui­va­ti ko­gu­kon­da tee­ni­ma
Järgmine artikkelHääl­teost­mi­se kaht­lus­tu­sel algatati MAR­GUS SOO­MI suh­tes kri­mi­naa­luu­ri­mi­ne