Aru­kü­la II kand­le­päe­val osa­lesid 50 last

1556
Õpe­ta­ja PI­RET STERN­HOF ju­hen­dab hu­via­la­kes­ku­ses Pää­su­lind kand­le­rin­gi.

Pü­ha­päe­val, 26. no­vemb­ril koh­tu­sid Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­ses Pää­su­lind oma koo­li ning Tal­lin­na West­hol­mi muu­si­ka­koo­li, La­ge­di hu­vis­tuu­dio Õhin, Mu­ras­te Fa Stuu­dio, Kii­li Kuns­ti­de­koo­li ja Nõm­me fol­gi­rin­gi kand­leõ­pi­la­sed, kok­ku um­bes 50 last koos õpe­ta­ja­te­ga. Õpe­ta­jad vii­sid las­te­le lä­bi õpi­tu­ba­sid, pea­le kand­leõ­pe­ta­ja­te ju­hen­das üh­te töö­tu­ba tant­suõ­pe­ta­ja Siim Sarv, kes õpe­tas pä­ri­mus­tant­se ning män­gis ise ka nen­de saa­teks pil­li. Lap­sed said päe­va jook­sul osa­le­da kõi­gis viies õpi­toas, pea­mi­selt õpi­ti eri­ne­vaid kand­le­pa­la­sid. Päev lõp­pes ühi­se pil­li­män­gu­ga.

Kand­le­päe­va kor­ral­da­ja, Aru­kü­la Pää­su­lin­nu sol­fed­žo- ja kand­leõ­pe­ta­ja Pi­ret Stern­hof sel­gi­tas – ühi­ne pil­li­päev ni­me­ta­ti Aru­kü­la II kand­le­päe­vaks, ku­na es­ma­kord­selt said Tal­lin­na ja Har­ju­maa kand­le­õpi­la­sed Aru­kü­las kok­ku en­ne su­vist rah­va­pil­li­pi­du, et koos proo­vi te­ha: „Peol oli kin­del ka­va ja sel­le har­ju­ta­mi­seks te­gi­me siin tõ­si­se õp­pe­päe­va. Nüüd oli sel­le­le vas­tu­kaa­luks lust­lik kand­le­päev, lap­sed said end proo­vi­le pan­na ka tant­su saa­teks pil­li­män­gi­mi­se­ga.“

Kõi­ge noo­re­mad kand­le­päe­val osa­le­jad olid 6-7aas­ta­sed koo­liee­li­kud La­ge­dilt. Pi­ret Stern­ho­fi sõ­nul on väi­ke­kan­nel, mi­da lap­sed esi­me­se­na hak­ka­vad õp­pi­ma, sel­les mõt­tes hea pill, et ju­ba esi­me­ses tun­nis oman­dab õpi­la­ne os­ku­sed lau­lu saa­teks liht­sa­mat lu­gu män­gi­da. Kand­le­päe­val ja­ga­ti ühis­lood sel­li­selt, et noo­re­mad män­gi­sid liht­sa­maid, pi­sut kauem kand­le­män­gu õp­pi­nud lap­sed ju­ba vei­di kee­ru­li­se­maid pa­lu.

„Pal­jud ar­va­vad, et väi­ke­kan­nel on pri­mi­tiiv­ne pill, kuid te­ge­li­kult saab sel­lel män­gi­da vä­ga põ­ne­valt ja vir­tuoos­selt,“ mär­kis Aru­kü­la õpe­ta­ja.
Va­rem kla­ve­rit õp­pi­nud Pi­ret Stern­ho­fi hu­vi kand­le vas­tu sai al­gu­se 1998. aas­tal, kui ta käis ühel kur­su­sel, kus Soo­mest pä­rit koo­li­ta­ja tut­vus­tas viie­keel­set väi­ke­kan­nelt: „Sel­le kõ­la oli ime­li­ne. Kand­le­mäng on väi­kes­te­le las­te­le ise­gi so­bi­vam kui kla­ver, see on te­raa­pi­li­ne, mõ­jub ra­hus­ta­valt.“

Hil­jem läks ta kan­nelt õp­pi­ma ning kur­sus­tel ko­ha­tud teis­te muu­si­ka­koo­li­de õpe­ta­ja­te­ga teeb­ki nüüd koos­tööd. Kui paar aas­tat ta­ga­si sai Pää­su­lind ühisp­ro­jek­tist Pi­ka­ve­re koo­li­ga os­ta väi­ke­kand­leid, teh­ti hu­vi­ala­kes­ku­ses kand­le­ring. Nüüd te­gut­seb see nii Aru­kü­las kui Raa­si­kul ning kool on saa­nud veel ühe 10 kee­le­ga väi­ke­kand­le. Aru­kü­las õpib kand­le eria­lal kaks last, teised osa­le­vad kand­le­rin­gis, käi­vad et­te­val­mis­tusk­las­sis või õpi­vad väi­ke­kan­nelt li­sa­pil­li­na.

Väi­ke­kan­nel on pill, mi­da saab õp­pi­da hoo­li­ma­ta va­nu­sest või muu­si­ka­li­sest taus­tast, kin­ni­tab Pi­ret Stern­hof ning jul­gus­tab kõi­ki hu­vi­li­si tu­le­ma kand­le­rin­gi. Pää­su­lin­nu Raa­si­ku fi­liaa­li kand­le­rin­gis käib 8 lap­se kõr­val õp­pi­mas ka kaks täis­kas­va­nut.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­ne­ma ko­ha­le 18 avaldust
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu esin­da­jad koo­li­de hoo­le­ko­gu­des