Aru­kü­la B-klas­si poi­sid on Ees­ti ka­ri­ka­võit­jad kä­si­pal­lis

2588
Ees­ti tä­na­vu­sed ka­ri­ka­võit­jad – Aru­kü­la SK B-klas­si kä­si­pal­lu­rid koos tree­ne­ri­te TOI­VO JÄR­VE ja AND­RUS RO­GEN­BAU­MI ning klu­bi esin­da­ja AVO MÖL­SI­GA.

17.-19. no­vemb­ri­ni toi­mu­sid Keh­ras noor­mees­te B-va­nu­sek­las­sis (sün­di­nud 2001. aas­tal ja hil­jem) Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lu­sed. 7 mees­kon­da män­gi­sid oma­va­hel tur­nii­ri­süs­tee­mis.

Täi­se­du 12 punk­ti­ga tu­li Ees­ti 2017. aas­ta ka­ri­ka­võit­jaks Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi mees­kond: And­reas Par­ve, Mar­tin Kal­vet, An­der Vi­lu­mets, Re­ne Va­hu, Ma­rek Kop­li, Ro­bin Ted­re­ma, Mar­kus Mei­ner, Rau­no Kop­li, Mar­kus Kask, Har­di Rau­kas, Mat­tias Pae­nurm, Ar­no Va­re ja Ch­ris­to­fer Te­der, nen­de tree­ne­rid on Toi­vo Järv ja And­rus Ro­gen­baum.

Ree­del alis­ta­sid Aru­kü­la noor­me­hed Põl­va SK 22:21, Rauo Kop­li vis­kas mees­kon­na re­sul­ta­tiiv­sei­ma­na 7 vä­ra­vat, And­reas Par­ve ja Mar­tin Kal­vet li­sa­sid kumb­ki 6 vä­ra­vat. Sa­ma päe­va tei­ses män­gus alis­ta­ti SK Ta­pa 29:24, Mar­tin Kal­vet vis­kas 8, Rau­no Kop­li 6 vä­ra­vat. Lau­päe­va­ses esi­me­ses män­gus alis­tas Aru­kü­la SK Vil­jan­di Spor­di­koo­li 23:17, Rau­no Kop­li vis­kas 9, Mar­tin Kal­vet 5 vä­ra­vat. See­jä­rel või­de­ti Tal­last 32:23, taas olid suu­ri­mad vä­ra­va­kü­tid Mar­tin Kal­vet 11 ja Rau­no Esop 8 vä­ra­va­ga, ning päe­va vii­ma­ses män­gus HC Viim­si 35:19, Mar­tin Kal­vet vis­kas 11 ja Rau­no Kop­li 8 vä­ra­vat. Ai­nus pü­ha­päe­va­ne mäng HC Keh­ra vas­tu ku­ju­nes ka­ri­ka­fi­naa­liks, ku­na mõ­le­mad mees­kon­nad olid se­ni alis­ta­nud kõik vas­ta­sed. Mäng oli fi­naa­li vää­ri­li­ne – esi­me­ne poo­l­aeg lõp­pes vii­gi­li­selt 9:9. Ka tei­ne poo­laeg al­gas esi­me­se­ga sar­na­selt, ku­ni 40. män­gu­mi­nu­til kas­va­tas Aru­kü­la mees­kond va­he nel­ja­le vä­ra­va­le. Keh­ral õn­nes­tus kao­tus veel mõ­ned mi­nu­tid en­ne män­gu lõp­pu vä­hen­da­da ka­he­vära­va­li­seks, kuid roh­ke­mat ei suu­de­tud. Aru­kü­la mees­kond või­tis män­gu tu­le­mu­se­ga 24:21 ning Ees­ti ka­ri­ka. And­reas Par­ve vis­kas võit­ja­te ka­suks 9 ja Rau­no Kop­li 7 vä­ra­vat.

Rau­no Kop­li tun­nis­ta­ti ka võist­lus­te pa­ri­maks män­gi­jaks, pa­ri­maks vä­ra­va­va­hiks va­li­ti Aru­kü­la Sk vä­ra­vat kaits­nud Re­ne Va­hu. Mees­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks ni­me­ta­ti Mar­kus Kask.

Hõ­be­me­da­li­mees­kond HC Keh­ra koos tree­ner MART RAUD­SE­PA­GA.
Hõ­be­me­da­li­mees­kond HC Keh­ra koos tree­ner MART RAUD­SE­PA­GA.

Ka­ri­ka­võist­lus­tel hõ­be­me­da­li päl­vi­nud HC Keh­ra võist­kon­nas män­gi­sid Art­jom An­fi­lov, Vi­ta­li Se­men­kov, Da­vid Mam­po­ria, Ser­gio-Sil­ver Kree­gi­maa, Sig­mar Seer­mann, Erik Pres­nov, Naa­tan Pik­kel, Ni­ki­ta Ma­ko­vei, Pa­vel Se­men­kov, Mar­ko Mau­rer, Krist­jan Luuk, Pa­vel Gav­ril­juk, Alek­sandr Kle­mets ja Kei­jo-Jo­hann Nor­den, võist­kon­na tree­ne­rid on Mart Raud­sepp ja Ind­rek Lill­soo.

Esi­me­sel võist­lus­päe­val alis­tas Keh­ra mees­kond Vil­jan­di SK 32:24, Ser­gio-Sil­ver Kree­gi­maa vis­kas Keh­ra ka­suks 8, Da­vid Mam­po­ria ja Naa­tan Pik­kel kumb­ki 7 vä­ra­vat. Tei­ses män­gus või­de­ti Tal­last 37:16, Sig­mar Seer­mann tõi Keh­ra­le 8 ja Erik Pres­nov 6 punk­ti. Ka kõi­gis lau­päe­vas­tes män­gu­des olid HC Keh­ra noor­me­hed või­du­kad: SK Ta­pa alis­ta­ti 35:21, HC Viim­si 37:15 ja Põl­va SK 24:22. Neist esi­me­se re­sul­ta­tiiv­sei­mad olid Da­vid Mam­po­ria 8 ning Sig­mar Seer­mann ja Ni­ki­ta Ma­ko­vei 7 vä­ra­va­ga, tei­ses vis­kas Ser­gio-Sil­ver Kree­gi­maa 8 ja män­gus Põl­va vas­tu Da­vid Mam­po­ria 10 vä­ra­vat. Ülep­lat­si­mees oli Da­vid Mam­po­ria fi­naal­män­gus Aru­kü­la vas­tu, kus ta vis­kas 11 vä­ra­vat. Da­vid Mam­po­ra ni­me­ta­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel ka Keh­ra mees­kon­na pa­ri­maks män­gu­me­heks.

Ka­ri­ka­võist­lus­te 3. ko­ha sai Vil­jan­di Spor­di­koo­li mees­kond.

Eelmine artikkelRaa­si­ku rahvamajas on mat­ka­mehe LEM­BIT KA­RINDI fo­to­näi­tu­s „Põh­ja­maad”
Järgmine artikkelHar­ju maa­va­lit­su­ses lõ­pe­ta­tak­se kuu en­ne sul­ge­mist poo­le­lio­le­vaid toi­min­guid