Aru­kü­la 7. koh­vi­ku­te­päev – pal­ju uu­si tu­li­jaid, kirevaid kostüüme ja muusikat

2946
Järsi küla uued elanikud kokk ALVIN LUIK ning küpsetiste valmistaja TUULIKI LUIK avasid kodukohviku esimest korda.

Lau­päe­val, 8. juu­lil ava­sid 13 ko­du­koh­vi­kut Aru­kü­las, Jär­sil ja Ka­le­sil ko­gu päe­vaks kü­la­lis­te­le uk­sed.

Aru­kü­las oli 8. juu­li oma­moo­di orien­tee­ru­mis­päev. Käi­di ük­si, paa­ri­des, pe­re­de­ga, kõi­gil käes koh­vi­ku­te­päe­va si­ni­sed kaar­did. Hil­ju­ti Aru­kül­la ko­li­nud lau­su­sid, et koh­vi­ku­te­päev on ideaal­ne või­ma­lus ko­dua­su­la sel­geks saa­da, põ­li­s­ela­ni­kud mär­ki­sid, et põ­nev on sis­se pii­lu­da aas­ta­küm­neid vaid vä­ra­va ta­gant näh­tud ko­duae­da­des­se.

Möö­du­nud aas­tal ava­ti Aru­kü­las 11 koh­vi­kut, tä­na­vu 13. Kohvikud töötasid 7 tundi.

Na­gu va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel, al­gas koh­vi­ku­te­päev ka tä­na­vu kesk­päe­val Aru­kü­la rah­va­ma­ja ees. Päe­va kor­ral­da­ja, kul­tuu­ri­selt­si juht Ga­ri­na Too­min­gas ja­gas kü­la­lis­te­le koh­vi­ku­te asu­koh­ta­de­ga kaar­did, val­la­va­nem lau­sus ter­vi­tus­sõ­nad, koh­vi­kute esin­da­jad said end tut­vus­ta­da ning kin­giks koh­vi­pa­ki. Rah­va hul­gas käis rin­gi koh­vi­ves­ki, võis proo­vi­da uba­de jah­va­ta­mist ning ühe oa en­da­le mä­les­tu­seks tas­kus­se pis­ta.

See­kord olid 10 koh­vi­kut Aru­kü­la ale­vi­kus, 3 naa­ber­kü­la­des Jär­sil ja Ka­le­sil. Aru­kü­las Pii­ri tä­na­val Kon­su­mi juu­res oli ava­tud ees­ti­mai­ne tä­na­va­toi­du koh­vik Spot of Pii­ri, Kaa­si­ku tä­na­val amee­ri­ka­pä­ra­ne Ran­tšo­koh­vik, Jaa­ma tä­na­val koh­vik Ma­gu­sa­maiad, rah­va­ma­ja ees Ka­ri­ni ja Ma­ri­ni koh­vik, põ­hi­koo­li ees koh­vik Maša ja Ka­ru, Tal­lin­na maan­teel Õl­le­köö­gi­koh­vik, Män­ni­ku teel Män­ni­ku Grill ja Chill, Või­du tä­na­val Ida­mai­ne Päi­ke, lau­lu­väl­ja­kul H:E:M:M, Hel­le­ma ta­lus lau­lu ja jut­tu­de koh­vik. Aru­kü­last vei­di ee­mal Ka­le­si kü­las oo­ta­sid kü­la­li­si Lüü-Tür­ri kõrts ning Ke­sa ta­lu koh­vik, Jär­si kü­las Köö­gi­kuns­ti ta­lu­koh­vik.

Maša, ka­ru, kõ­hu­tants, roosa koogikohvik

Kor­ral­da­ja Ga­ri­na Too­min­gas kii­tis, et koh­vi­ku­pi­da­jad pin­gu­ta­vad ai­na roh­kem, ai­nult koh­vi-koo­gi­ga ei piir­du kee­gi: „Iga koh­vik on isi­ku­pä­ra­ne, män­gu pan­nak­se oma pa­ri­mad ret­sep­tid ja os­ku­sed, pa­ku­tak­se mee­le­la­hu­tu­seks lau­le, tant­se, män­ge. Igaüks lei­dis stii­li, mis tal­le kõi­ge pa­re­mi­ni so­bib.”
Aru­kü­la põ­hi­koo­li ees on va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel ol­nud ve­ne­tee­ma­li­ne koh­vik. Tä­na­vu ot­sus­ta­sid õpi­la­sed ja ve­ne kee­le õpe­ta­ja Lee­na Möls ve­ne­pä­rast stii­li kit­sen­da­da ning pa­nid koh­vi­ku ni­meks Maša ja Ka­ru. Ke­va­del 9. klas­si lõ­pe­ta­nud In­ge­ly Pe­nu, kes oli üks idee au­to­ri­test, rää­kis, et mul­ti­film „Maša ja ka­ru” on nen­de õpe­ta­ja üks lem­mi­ku­test ning saa­nud Aru­kü­la koo­lis ve­ne kee­le õp­pe abi­va­hen­diks.

Koh­vi­ku et­teval­mis­ta­mi­seks öö­bi­sid nad koos õpe­ta­ja­ga koo­li­ma­jas, söö­ki val­mis­ta­ti hi­li­sõh­tu­ni. Me­nüüs olid ve­ne­pä­ra­sed toi­dud, kõr­val­laual „Maša ja ka­ru” as­ja­de näi­tus. Koh­vi­ku­kü­las­ta­jad said män­gi­da laua­män­ge ning vaa­da­ta mul­ti­fil­me.

In­ge­ly Pe­nu sõ­nas, et koh­vi­kust soovivad ta­ga­si saa­da toi­tu­de val­mis­ta­mi­seks ku­lu­nud ra­ha, kuid loo­da­vad ka ka­su­mit: „Ku­na ole­me ELO klu­bi liik­med, an­na­me üle­jää­gi sin­na, et õpe­ta­ja saaks os­ta ma­ter­ja­le või kok­ka­mi­seks as­ju.”

Uue tu­li­ja­na avas Aru­kü­la ter­vi­se­ra­ja kõr­val Või­du tä­na­val oma ko­du­koh­vi­ku In­ge Traus, kes tant­sib Pi­ri­tal ida­mai­se tant­su tru­pis Ar­ra­kis. Koh­vi­ku­pi­da­ja lau­sus, et ko­lis Aru­kül­la möö­du­nud aas­tal: „Kui nä­gin koh­vi­ku­te­päe­va kuu­lu­tust, taht­sin osa­le­da. Kü­si­sin ja uu­ri­sin ko­ha­li­kelt, mi­da ja kui­das tu­leks te­ha. Ül­la­tas, et rah­vast käis mee­le­tult pal­ju, niiöel­da kü­la­te­le­fon toi­mis.”
Ta li­sas, et teis­test koh­vi­ku­test eris­tu­mi­seks kut­sus oma tant­sut­ru­pi Aru­kül­la esi­ne­ma. Üles as­tu­ti ka­hel kor­ral, sel­jas kä­si­töö­na õm­mel­dud kos­tüü­mid araa­bia maa­dest tel­li­tud eht­sast ma­ter­ja­list.
Piia Mai Ka­se­maa ning Kris­tii­na Möl­der sõb­ran­na­de­ga te­gid koh­vi­ku Ma­gu­sa­maiad: „Koo­gi­koh­vik on vai­mu­sil­mas ar­mas tüd­ru­ku­lik, läk­si­me täie­li­kult roo­sa ja val­ge teed. Pin­gu­ta­si­me pal­ju, et koh­vik näeks just sel­li­ne väl­ja.”

Piia Mai Ka­se­maa ütles, et koo­gid said ot­sa ka­he tun­ni­ga: „Meis­ter­da­si­me neid peaae­gu nä­da­la ning ot­sa said sil­ma­pil­gu­ga. Te­gi­me pau­si, val­mis­ta­si­me veel kaks koo­ki, vahv­leid ja ko­hu­pii­ma­hõr­gu­ti­si ning ava­si­me uues­ti kell viis.”

Piia Mai Ka­se­maa on va­rem küp­se­ta­nud üle-eel­mi­sel aas­tal Sam­bu­mäe koh­vi­kus­se juus­tu­koo­ke, käi­nud müü­mas oma koo­ke Aru­kü­la OTT tu­rul. Ka Kris­tii­na Möl­de­ri küp­se­ti­sed on OTT tur­gu­delt ko­ha­li­ke­le tut­ta­vad, müü­mas on ta käi­nud ka teis­tel vä­liü­ri­tus­tel.

Koh­vi­ku­pi­da­jad lau­su­sid, et nen­de unis­tus luua oma koh­vik, kus saaks müüa hoo­le ja ar­mas­tu­se­ga teh­tud küp­se­ti­si: „Ta­ha­me pak­ku­da se­da, mil­lest puu­dust tun­ne­me: kva­li­teet­sest too­rai­nest teh­tud maits­vaid küp­se­ti­si. Koh­vi­ku­te­päev on üks samm unis­tu­se täi­tu­mi­se suu­nas.”

Kau­ge­ma­le hää­le­ta­des või jalg­rat­ta­ga

Hel­le­ma ta­lu pe­re­nai­ne An­ne Een­pa­lu oli ai­nu­s koh­vi­ku­pi­da­ja, kes al­gu­ses ei plaa­ni­nud söö­gi-joo­gi­poo­list pak­ku­da, vaid kes­ken­du­da lau­lu­de­le-jut­tu­de­le: „Mu lap­se­laps üt­les, et nii ei saa, tu­leb pak­ku­da suu­pis­teid. Ta oli vä­ga tub­li, as­kel­das, sät­tis, ko­ris­tas ja esi­nes kü­la­lis­te­le lin­di­tant­su­ga.”

Hellema talu perenaine ANNE EENPALU kutsus esinema ERICH KRIEGERI.
Hellema talu perenaine ANNE EENPALU kutsus esinema ERICH KRIEGERI.

Hel­le­ma ta­lust as­tus An­ne Een­pa­lu kut­sel lä­bi ka laul­ja Erich Krie­ger, kes te­gi mõ­ned lau­lud. Akor­dio­ni­muu­si­kat män­gis Leo Mürk­hein. An­ne Een­pa­lu tut­vus­tas kü­la­lis­te­le oma ko­du­ta­lu ning lau­lis, kla­ve­ri­saat­ja oli ar­meen­la­ne And­ra­nik Kec­hek.

Koh­vi­ku­te­päe­va kes­ku­sest-staa­bist ehk rah­va­ma­jast kõi­ge kau­ge­mal, Jär­si kü­las, ava­sid Köö­gi­kuns­ti koh­vi­ku Tuu­li­ki ja Al­vin Luik, kes on Raa­si­ku val­la ela­ni­kud ala­tes tä­na­vu märt­sist.
Tuu­li­ki rää­kis, et kui­gi koh­vi­ku­te­päe­va bus­si siis­ki käi­ma ei pan­dud, jõu­dis ka nen­de koh­vi­kus­se pii­sa­valt rah­vast: „Mõ­nel kel­laa­jal oli rah­vast pä­ris pal­ju, siis olid jäl­le vaik­se­mad ajad.”
Koh­vi­ku­te­päe­val ot­sus­tas ta osa­le­da, ku­na val­mis­tab eri­tel­li­mu­sel tor­te, kok­ke, küp­si­seid ja mak­roo­ne, mi­da tut­vus­tab Fa­ce­boo­kis Tuu­li­ki Tor­did le­hel, te­ma abi­kaa­sa Al­vin Luik on kokk. Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päe­val po­le nad va­rem kaasa teinud, in­fo leid­sid kuu­lu­tu­selt.

Tä­na­vu oli koh­vi­ku­te­päe­val va­ra­se­mast roh­kem esi­ne­jaid: li­saks Erich Krie­ge­ri­le ja ida­mai­se tant­su tru­pi­le as­tus koh­vi­kus Ma­gu­sa­maiad üles Liis-Ma­rii Vendt, Ka­ri­ni ja Ma­ri­ni koh­vi­kus tant­si­sid Pih­la­ko­ba­ra mem­med, Õl­le­köö­gi­koh­vi­kus lau­lis Aru­kü­la an­sam­bel Un­bul­ger, Lüü-Tür­ri me­hed võt­sid lau­lu üles oma kõrt­sis ning Män­ni­ku Grill ja Chill koh­vi­kus oli kü­las „Naab­rip­li­ka” se­riaa­li näit­le­ja Loo­re Mart­ma.

Täp­set ar­vu, kui pal­ju võis koh­vi­ku­te­päe­val kü­la­li­si ol­la, tea­da po­le. Mõ­ned koh­vi­ku­pi­da­jad tea­ta­sid, et tipp­het­ke­del oli hoo­vis pool­sa­da kü­la­list.
Alan ja Ma­ris Keerd Rae val­last Jü­rist kom­men­tee­ri­sid Sõ­nu­mi­too­ja­le, et neil on plaa­nis käia lä­bi kõik koh­vi­kud, õh­tul kel­la 17 pai­ku oli neil käi­ma­ta veel 2. Nad rää­ki­sid, et on Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päe­val käi­nud igal aas­tal: „Õn­neks on meil au­to, mui­du po­leks iga­le poo­le jõud­nud. Meel­dib, et kee­gi ei tul­nud müt­si­ga löö­ma, toi­dud olid ime­head. Ko­du­hoo­vid olid na­gu pä­ris­koh­vi­kud, li­ni­kud ja lil­le­vaa­sid laual.”

Koh­vi­ku­te­päe­va lõ­pe­ta­mi­ne oli tund ae­ga pä­rast koh­vi­ku­te sul­ge­mist kell 21 rah­va­ma­ja ees, kus esi­nes muu­sik Pe­ter Põ­der.

Eelmine artikkelKuusalu tennisemeister on RISTO ROOS
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Söö­gi­tu­ba läks kinni