Arhi­tekt MAAR­JA NUM­MERT tut­vus­tas va­rian­te Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja kaa­sa­jas­ta­mi­seks

1981
Ar­hi­tekt MAAR­JA NUM­MERT: „Meie kõi­gi ühi­ne ees­märk peab ole­ma kas­va­va­le lap­se­le te­ma iga­külg­set aren­gut toe­ta­va, ruu­mi­fi­lo­soo­fiast ja ko­gu­tud tead­mis­test läh­tu­va tä­na­päe­va­se lap­se­sõb­ra­li­ku kesk­kon­na loo­mi­ne.“

„Kesk­kond on kas­va­va­le lap­se­le mää­ra­va täht­su­se­ga te­ma loo­vu­se ja ava­ra­ma maail­ma­pil­di ku­jun­da­mi­sel,“üt­les tun­tud ar­hi­tekt MAAR­JA NUM­MERT Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil.

Pal­ju­de koo­li­hoo­ne­te au­tor, ka Kol­ga ja Aru­kü­la koo­li­ma­ja ning mõ­ne aas­ta eest val­mi­nud Jõh­vi rii­gi­güm­naa­siu­mi loo­nud Maar­ja Num­mert uu­ris val­la­va­lit­su­se ja koo­li juht­kon­na tel­li­mu­sel Kuu­sa­lu kesk­koo­li prae­gust ruu­mi­la­hen­dust, mis ei vas­ta enam kaa­s­aeg­se õpi­kesk­kon­na nõue­te­le. Ar­hi­tek­til pa­lu­ti vi­sua­li­see­ri­da, kas ja kui­das on või­ma­lik uuen­da­da koo­li ruu­mip­rog­ram­mi.

Maar­ja Num­mert kin­ni­tas, et ole­ma­so­le­va koo­li­ma­ja baa­sil ja se­nist hoo­nes­tust lam­mu­ta­ma­ta on või­ma­lik ruu­me avar­da­da ning las­te­le loo­gi­li­ne lii­ku­mi­ne ta­ga­da eri­ne­vaid ar­hi­tek­tuu­ri­li­si võt­teid ka­su­ta­des.

Ta tõ­des, et Kuu­sa­lu koo­li ma­ja on va­na ja vä­si­nud, seest aga ilus ja pu­has: „Õpi­las­ko­du on kõi­ge nuk­ra­mas olu­kor­ras – pi­kad ja kit­sad ko­ri­do­rid, väi­ke­sed ruu­mid ja ak­nad. Sin­na saaks te­ha algk­las­si­de kor­puse, lõu­na­pool­ses­se kül­ge ehi­ta­da eri suu­ru­ses klas­si­ruu­me.“

Ar­hi­tekt esi­tas kolm või­ma­lik­ku va­rian­ti, kut­su­des kaa­sa mõt­le­ma, et lõ­puks lei­da pa­rim la­hen­dus. Esi­me­ses va­rian­dis pak­kus ta idee ehi­ta­da va­na võim­la ja prae­gu­se pea­sis­se­pää­su et­te avar klaa­sist pea­sis­se­pääs ehk aat­rium, mis kõr­guks lä­bi ka­he kor­ru­se, ast­me­lis­te tõu­su­de­ga te­ki­ta­tud ala saaks ka­su­ta­da koo­li­tööks, õpi­las­te va­ba aja veet­mi­seks, ka kont­ser­ti­deks ja ühi­sü­ri­tus­teks. Juur­dee­hi­tu­se tei­ne osa oleks gar­de­roob ning söö­gi­saa­li laien­dus. Söö­gi­saa­list ava­neks pääs ter­ras­si­le. Tei­se­le kor­ru­se­le saab ra­ja­da ava­rad ruu­mid raa­ma­tu­ko­gu­le koos ava­tud lu­ge­mis­saa­li­ga, li­saks pi­ken­da­da prae­gust güm­naa­siu­mi­tii­ba füü­si­ka- ja kee­mia­klas­si­de ning nen­de juur­de kuu­lu­va­te la­bo­ra­too­riu­mi­te­ga.

Tei­ne va­riant teeb et­te­pa­ne­ku ehi­ta­da õpi­las­ko­du ja söök­la va­he­le täies­ti uus algk­las­si­kor­pus, se­nis­tes ma­ja­tii­ba­des muu­ta klas­si­de suu­ru­si.
Kol­man­da va­rian­di­na võiks si­du­da eri­ne­vad hoo­neo­sad kok­ku kesk­se, üle prae­gu­se hoo­ne kõr­gu­va pü­ra­miid­ja, ko­gu hoo­ne­komp­lek­si üh­te­köit­va ja koo­li­le uue ma­hu­li­se puän­di ehk ot­se­kui sü­da­me te­ki­ta­mi­se­ga, ku­hu saab ma­hu­ta­da ka kõik koo­li­le olu­li­sed laien­du­sed.

Mar­gus Soom kü­sis, kas ar­hi­tek­til on ko­ge­mu­si muu­si­ka­koo­li­de­ga, kas muu­si­ka­koo­li saaks ehi­ta­da koo­li­ma­ja juur­de või te­ha juur­dee­hi­tus nii, et hom­mi­ku­poo­le olek­sid seal algk­las­sid, õh­tu­poo­le muu­si­ka­tun­nid.

Maar­ja Num­mert vas­tas, et on pro­jek­tee­ri­nud muu­si­ka­koo­le, he­li­de lä­bi­kost­vust saab tõ­kes­ta­da ka­he­kord­se­te us­te­ga, just uk­sed la­se­vad he­li­sid kõi­ge enam lä­bi. Sa­mas mär­kis ta, et muu­si­ka­koo­lil ei ole va­ja nii suu­ri klas­se, kui algk­las­si­del, ku­na ena­mas­ti õpi­tak­se väi­kes­tes rüh­ma­des. Kee­ru­li­ne oleks neid kok­ku pan­na, aga sa­mas, kõik on või­ma­lik, kui soo­vi­tak­se.

Vo­li­ko­gu esi­mees Kal­mer Märt­son uu­ris, kui kal­liks võib min­na ar­hi­tek­ti pa­ku­tud esi­me­se va­rian­di ehi­ta­mi­ne.
Ar­hi­tekt sõ­nas, et uut pin­da tu­leks 2000 ruut­meet­rit, ühe ruut­meet­ri kesk­mi­seks hin­naks ku­ju­neks ole­ta­ta­valt 1500 eu­rot, see­ga võiks hind ol­la um­bes 3 mil­jo­nit eu­rot.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Vel­lo Sats tä­nas vo­li­ko­gu vi­sioo­ni­de ära­kuu­la­mi­se eest: „See on al­gus, loo­da­me, et saa­me eda­si min­na. Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se aren­gu­ka­vas on aas­tal 2020 algk­las­si­de ma­ja re­no­vee­ri­mi­ne.“

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le – ko­ge­nud koo­lip­ro­jek­tee­ri­jalt tel­li­tud vi­sua­li­see­rin­gud on sel­leks, et är­gi­ta­da mõt­le­ma: „Es­malt tu­leb val­la­va­lit­su­se juur­de moo­dus­ta­da aju­ti­ne töö­rühm ehk ko­mis­jon, kes hak­kaks te­ge­le­ma koo­li te­maa­ti­ka­ga, töö­ta­ma väl­ja uut ha­ri­dus­vi­sioo­ni. Sin­na peak­sid kuu­lu­ma koo­li juht­kon­na, õpi­las­te, hoo­le­ko­gu ja val­la­vo­li­ko­gu esin­da­jad, vald­kon­na amet­ni­kud. Kui on sel­ge, kel­le­le ja mil­li­ses ma­hus Kuu­sa­lu koo­lis edas­pi­di ehi­tus­töid te­ha, kor­ral­da­da kõi­ge­pealt es­kii­si­kon­kurss, siis han­ge pro­jek­tee­ri­ja leid­mi­seks.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu korv­pal­lu­rid tu­lid Har­ju meist­riks
Järgmine artikkelUmbusaldusavaldus Kuusalu vallavanemale