Aren­dus­ko­da an­nab Kuu­sa­lu val­da 276 559,93 eu­ro ula­tu­ses Lea­de­ri toe­tu­si

288
Aren­dus­ko­ja Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi te­gev­juht HEI­KI VUN­TUS.

MTÜ Aren­dus­ko­da tä­na­vu­sest taot­lus­voo­rust toe­ta­tak­se Kuu­sa­lu val­last 17 ja Lok­salt 4 taot­le­jat.

MTÜ Aren­dus­ko­da, ku­hu kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Ta­pa, Kad­ri­na ja Hal­ja­la vald ning Lok­sa linn, ja­gas Eu­roo­pa Lii­du maae­lu aren­da­mi­se Lea­de­ri prog­ram­mi tä­na­vu­sest taot­lus­voo­rust toe­tus­teks 778 459 eu­rot. Taot­lu­si sai 5 meet­mes­se esi­ta­da 28. veeb­rua­rist ku­ni 4. märt­si­ni e-PRIA süs­tee­mi kau­du.

Kui taot­lu­sed olid kont­rol­li­tud, oli taot­le­jad või­ma­lus ja­ga­da Aren­dus­ko­ja hin­da­ja­te­le elekt­roo­ni­li­sel koo­so­le­kul sel­gi­tu­si. Hin­da­jad and­sid pro­jek­ti­de­le hin­de­punk­tid e-PRIA va­hen­du­sel ning taot­lu­sed sea­ti hin­ne­te kesk­mis­te tu­le­mus­te jär­gi pin­ge­rit­ta. Pa­re­mus­jär­jes­tu­sed kin­ni­tas Aren­dus­ko­ja ju­ha­tus. Prae­gu vaa­da­tak­se PRIAs kõik ra­has­tu­sot­su­sed ja taot­lu­sed üle, kin­ni­tu­sed ra­ha eral­da­mi­se koh­ta peak­sid tu­le­ma juu­nis.

Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus kom­men­tee­ris, et kõik esi­ta­tud pro­jek­tid olid head, üks­ki ei jää­nud al­la 5 hin­de­punk­ti, mis on toe­tu­se and­mi­se piir­määr: „Kah­juks kõi­gi­le taot­lus­te­le toe­tus­ra­ha ei ja­gu­nud. Kõi­ge enam esi­ta­ti pro­jek­te mik­ro- ja väi­keet­te­võ­te­te meet­mes­se, mil­les li­gi poo­led taot­le­jad jää­vad toe­tu­se­ta.“

Hin­da­mis­ko­mis­jo­nis on Aren­dus­ko­ja igast val­last-lin­nast üks ini­me­ne, nii hin­da­ja kui ka te­ma asen­da­ja on kin­ni­ta­nud val­la- või lin­na­va­lit­sus. Lea­de­ri nõue on, et hin­da­mis­ko­mis­jo­nis peab ole­ma nii piir­kon­na et­te­võ­te­te, MTÜ­de kui ka oma­va­lit­sus­te esin­da­jaid. Et hin­da­mi­ne oleks ob­jek­tiiv­ne ja põh­jen­da­tud, pea­vad hin­da­jad li­sa­ma e-PRIA kesk­kon­nas iga­le taot­lusp­ro­jek­ti­le an­tud hin­de­punk­ti­de koh­ta oma sel­gi­tu­se. Kui hin­da­ja on mõ­ne taot­lusp­ro­jek­ti­ga isik­li­kult seo­tud, peab ta end sel­le meet­me taot­lus­te hin­da­mi­sest taan­da­ma, neid taot­lu­si hin­dab te­ma asen­da­ja.

Meet­mest 1.2 „Mik­ro- ja väi­keet­te­võ­te­te aren­da­mi­ne“ said toe­tust 17 taot­lust, mil­le­le ja­ga­ti kok­ku 449 270,83 eu­rot. Taot­lu­si oli kok­ku 31 ko­gu­sum­mas 1 099 328,23 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­last saa­vad toe­tust 5 et­te­võ­tet, kok­ku eral­da­tak­se Kuu­sa­lu val­da sel­lest meet­mest 138 557,83 eu­rot.

OÜ-le Ka­da­ka Tee­nu­sed Tam­mis­tu kü­last an­tak­se 8428,80 eu­rot Põh­ja-Ees­ti kar­ja­ta­mis­kes­ku­se loo­mi­seks ning Ha­ra Sa­dam OÜ-le 21 422,93 eu­rot he­li­süs­tee­mi, vii­da­tu­se, vä­li­mööb­li ja par­ve­sau­na­de jaoks. Kol­gast saa­vad toe­tust kaks et­te­võ­tet: Camp­kit OÜ 18 956,20 eu­rot aren­dusp­ro­jek­ti väl­ja­töö­ta­mi­seks ning Plas­ma­tek OÜ 41 400 eu­rot pai­nu­tus­pin­gi ost­mi­seks. Kuu­sa­lu val­la et­te­võ­te­test suu­ri­ma toe­tu­se saab Peen­sa­lu Köök OÜ Valk­last – 48 349,90 eu­rot ren­di­ta­va pin­na re­no­vee­ri­mi­seks nõue­te­le vas­ta­vaks köö­giks.

Krii­si­toe­tu­se meet­me 1.3, mis li­sa­ti möö­du­nud aas­tal Co­vid-19 tin­gi­tud ma­jan­dus­ras­kus­te lee­ven­da­mi­seks, täien­da­vast voo­rust toe­ta­tak­se kü­si­tud sum­ma ula­tu­ses kõi­ki 6 taot­le­jat ko­gu­sum­mas 46 486,48 eu­ro­ga. Ja­ga­da oleks saa­nud kok­ku 55 286,62 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­last saa­vad Co­vi­di-toe­tust 3 taot­le­jat. OÜ-le Vei­ni­mõis­nik an­tak­se 4844,36 eu­rot Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la sead­me­te soe­ta­mi­seks, MTÜ-le Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka 4810,30 eu­rot vi­deo-ot­seü­le­kan­ne­te te­ge­mi­se või­me­ku­se aren­da­mi­seks ning MTÜ-le Öko­kul­ler Kol­ga­kü­last 6709,68 eu­rot mo­biil­se in­fo­koh­vi­ku ko­roo­na­järg­seks üm­ber­ku­jun­da­mi­seks ja La­he­maa esi­me­se pann­koo­gi­koh­vi­ku ava­mi­seks.

Lok­salt saab toe­tust OÜ Kui­vo­ja Puh­ke­kes­kus – 5070 eu­rot tee­nus­te laien­da­mi­seks ja köö­gi­sead­me­te ost­mi­seks.

Meet­mest 2.1 „Ko­gu­kon­na in­ves­tee­rin­gu­te toe­tus“ ja­gus toe­tust 10 taot­le­ja­le ko­gu­sum­mas 206 378,71 eu­rot. Üks taot­le­ja jääb ra­ha­puu­du­sel toe­tu­sest il­ma.

Kuu­sa­lu val­da eral­da­tak­se sel­lest meet­mest Lea­der-ra­ha 6 taot­le­ja­le ko­gu­sum­mas 100 448,10 eu­rot. Vii­nis­tu Kü­la­selts saab 10 180,32 eu­rot rah­va­ma­ja si­se­ruu­mi­de re­konst­ruee­ri­mi­se tei­seks eta­piks, Kõn­nu Kü­la­selts 31 838,67 eu­rot kü­la­ma­ja ko­ri­do­ri­de ja kol­me ruu­mi re­no­vee­ri­mi­seks ning ka­tu­sea­lu­se soo­jus­ta­mi­seks, Tam­mis­tu Kü­la­selts 14 373,27 eu­rot Ju­min­da pool­saa­re po­lü­funkt­sio­naal­se pal­lip­lat­si ja män­gu­väl­ja­ku ra­ja­mi­seks Tam­mis­tu kü­lap­lat­si­le. MTÜ-le Kol­ga Sport an­tak­se 18 188,92 eu­rot Kol­ga mul­ti­funkt­sio­naal­se spor­di­väl­ja­ku ener­gia­sääst­li­ku val­gus­tu­seks, Kol­ga Ke­raa­mi­ka Klu­bi­le 4590,72 eu­rot ko­gu­kon­na­le ava­tud ke­raa­mi­ka­töö­toa jaoks Kol­ga selt­si­ma­jas.

Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si­le eral­da­tak­se 12 800 eu­rot Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja stat­sio­naar­se esit­lus­teh­ni­ka soe­ta­mi­seks ning Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le 8476,20 eu­rot Kuu­sa­lu ska­te­par­gi sõi­du­pin­na va­he­ta­mi­seks.

Lok­salt saa­vad toe­tust 2 taot­le­jat: Lok­sa lin­na­va­lit­sus 50 000 eu­rot lin­na staa­dio­ni in­ven­ta­ri soe­ta­mi­seks ja MTÜ Lok­sa Hu­vi­kes­kus 24 168,54 eu­rot ro­ni­mis­väl­ja­ku jaoks.

Meet­mest 2.2 „Ak­tiiv­ne ja te­gus ko­gu­kond“ toe­ta­tak­se kõi­ki 8 taot­le­jat ko­gu­sum­mas 60 000 eu­rot. Kuu­sa­lu val­last saab MTÜ Kol­ga­kü­la Selts 9998,30 eu­rot Kuu­sa­lu val­la ko­gu­pe­rep­ro­jek­ti­le 2022-2024 ja MTÜ Val­ge­jõe Mä­lu­ta­lu 4828 eu­rot Val­ge­jõe spor­di­päe­va laien­da­mi­seks ja laa­da taa­se­lus­ta­mi­seks.

MTÜ-le Lok­sa Pär­lid eral­da­tak­se 2886,60 eu­rot Lok­sa lii­vas­kulp­tuu­ri­de võist­lu­se kor­ral­da­mi­seks.

Meet­mest 3.2 „Kul­tuu­ri­pä­ran­di hoid­mi­ne“ saa­vad toe­tust 2 taot­le­jat ko­gu­sum­mas 16 323,28 eu­rot. Sel­lest 6363,36 eu­rot an­tak­se MTÜ-le Joa­ves­ki Kü­la uu­rin­guks „Joa­ves­ki töös­tus­pä­ran­di res­tart kul­tuu­ri­kü­laks“.

Sel­lest meet­mest oleks või­nud ja­ga­da kok­ku 40 000 eu­rot, kuid roh­kem taot­lu­si ei esi­ta­tud.

Eelmine artikkelVal­la toe­tus Ala­ve­re kü­la­le
Järgmine artikkelArukülas ja Raasikul teadetetahvlid