Are­nev Kuu­sa­lu Vald va­li­mis­lii­tu­de ümar­lauas

1147

Va­li­mis­lii­du Tu­le­vi­ku Viim­si kut­sel ko­gu­ne­sid sep­temb­ri lõ­pus Tal­lin­na Kat­ha­ri­nent­ha­li koh­vi­kus­se esin­da­jad 5 va­li­mis­lii­dust: li­saks kut­su­ja­le veel va­li­mis­lii­tu­dest Tar­tu Heaks, Pär­nu Ühen­dab, Lää­ne-Har­ju val­last Hea Ta­he ja ka Are­nev Kuu­sa­lu Vald, mi­da esin­da­sid Ras­mus Me­ri­voo ja Ma­dis Jõ­gi. Osa­les ka prae­gu keh­ti­va ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­du­se (KOKS) üks au­tor, ju­rist Jü­ri Gin­ter. Aru­te­lu kes­tis üle kol­me tun­ni, lõ­puks sõl­mi­ti ühis­te ka­vat­sus­te kok­ku­le­pe. Ees­märk on muu­ta 1993. aas­tal vas­tu võe­tud KOK­Si, et ko­ha­lik­ku va­lit­se­mist muu­ta au­sa­maks ja lä­bi­paist­va­maks. Ras­mus Me­ri­voo: „Are­ne­va Kuu­sa­lu Val­la Fa­ce­boo­ki-gru­pi kõr­va­le te­gin nüüd ka Va­li­mis­lii­tu­de Ümar­laua ehk VLÜ Fa­ce­boo­ki-le­he, mil­le­ga saa­vad lii­tu­da kõi­gi va­li­mis­lii­tu­de esin­da­jad.“