April­list ava­tak­se Kad­ri­na-Lok­sa-Rak­ve­re bus­si­liin

1277

Uus bus­si­liin või­mal­dab töö­päe­va­del sõi­ta Lok­salt Rak­ve­res­se ja ta­ga­si.

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus avab 1. ap­ril­list bus­si­lii­ni nr 61 Kad­ri­na-Viit­na-Lok­sa-Viit­na-Rak­ve­re, mil­le pea­tu­sed on Tal­lin­na-Nar­va maan­teel Val­ge­jõe, Soo­sil­la, Kõn­nu ja Lok­sa tee. Buss tu­leb eda­si Lok­sa­le ning sõi­dab Vi­ha­soo ja Palm­se kau­du Viit­na­le, sealt Rak­ver­re. Hom­mi­ku­ti on Rak­ve­re poo­le suun­dub lii­ni­buss Lok­sal kell 9.14, Rak­ver­re jõuab um­bes tun­ni aja­ga. Ta­ga­si hak­kab sõit­ma kell 13.05 ja jõuab Lok­sa­le kell 14.11.

Sa­maaeg­selt käi­vi­ta­tak­se ka tei­ne bus­si­liin 18V Ase­ri-Kun­da-Võ­su-Tal­linn, mis sõi­dab Kot­ka kau­du Tal­lin­na-Nar­va maan­tee­le, pea­tu­sed on Lok­sa tee ja Kuu­sa­lu tee ehk Kuu­sa­lus ring­tee juu­res. Sel­le lii­ni sõi­dug­raa­fik on sea­tud nii, et Lok­sa tee pea­tus­se peaks Kad­ri­na-Lok­sa-Rak­ve­re buss jõud­ma vei­di va­rem, Viit­na poolt tu­li­ja­tel on või­ma­lus Ase­ri-Tal­linn bus­si­le üm­ber is­tu­da. Ka saa­vad 18V bus­si­lii­nil sõit­jad vei­di Kot­kal oo­da­tes sõi­ta eda­si Lok­sa poo­le. Mõ­le­ma­te lii­ni­de ve­da­ja on fir­ma Go­Bus.

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se lii­nip­la­nee­ri­ja Kat­rin Han­ko: „Vaa­ta­me, kas ja kui­das lii­nid töö­le hak­ka­vad. An­na­me Lok­sa kan­di rah­va­le või­ma­lu­se sõi­ta as­ju aja­ma Rak­ver­re, näi­teks kui on va­ja ID-kaar­ti või pas­si uuen­da­da. Oli ka et­te­pa­nek pan­na Rak­ver­re suun­duv buss käi­ma Võ­su kau­du, kuid see li­saks sõi­du­aja­le 20-25 mi­nu­tit, tee­kond lä­heks lii­ga pi­kaks. Hak­ka­si­me nen­de uu­te lii­ni­de pea­le mõt­le­ma eel­kõi­ge Hal­ja­la ja Kad­ri­na ini­mes­te soo­vil, kes ta­ha­vad sõi­ta Tal­lin­na. Kui asusi­me lii­ne ka­van­da­ma, jõud­si­me mõt­te­le, et võik­si­me si­du­da ka Lok­sa­ga.“

Ta üt­les, et uu­tel lii­ni­del saab sõidu eest ta­su­da ro­he­li­se ühis­kaar­di­ga, need keh­ti­vad sa­mu­ti Lää­ne-Vi­ru ava­li­ke lii­ni­de bus­si­des. Mõ­le­mas maa­kon­nas on ka sar­na­ne pool­ta­su­ta bus­si­sõit ava­li­kel lii­ni­del – las­te­le ja pen­sio­nä­ri­de­le ta­su­ta, tööea­lis­te­le sõi­du­pi­le­ti­ga. Ku­na Lää­ne-Vi­ru­maal on teist­su­gu­ne hin­na­süs­teem, po­le tsoo­ni­põ­hi­ne, on ae­ga võt­nud pi­le­ti­hin­na väl­ja­töö­ta­mi­ne. Püü­ti lei­da la­hen­dus, et oleks õig­la­ne mõ­le­ma maa­kon­na sõit­ja­te­le. Lok­salt Rak­ver­re mak­sab pi­let 2,55 eu­rot.

„Töö­ta­me sel­le ni­mel, et ka Lää­ne-Vi­ru­maa­le te­ki­ta­da pi­le­tit­soo­nid, prae­gu on seal­ne hin­na­süs­teem ki­lo­meet­ri­põ­hi­ne,“ mär­kis Kat­rin Han­ko.
Kü­si­mu­se­le, mil­lal on loo­ta Lok­sa-Tal­linn kiir­lii­ni, vas­tas Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se juht Vel­lo Jõ­gi­soo, et han­ge Lok­sa-Tal­linn kiir­lii­ni ve­da­ja leid­mi­seks on lä­bi vii­dud, sel­le või­tis bus­si­fir­ma Se­be. Kuid tei­seks jää­nud fir­ma on han­ke tu­le­mu­se vaid­lus­ta­nud. Le­pin­gu saab Se­be­ga sõl­mi­da siis, kui vaid­lu­se osas on me­net­lus lä­bi vii­dud.

Vel­lo Jõ­gi­soo: „Ühe uue lii­ni käi­ma­pa­nek võ­tab ae­ga kesk­mi­selt kuus kuud, et han­ki­da bus­sid, lei­da ju­hid. See­ga pa­ri­mal ju­hul oleks või­ma­lik kiir­liin käi­vi­ta­da sep­temb­ris, kuid võib lük­ku­da eda­si.“