Anne­ta­mi­ne on äge!

816
FA­RIŠ­TA­MO EL­LER

FA­RIŠ­TA­MO EL­LER,
an­ne­ta­mis­tal­gu­tel osa­le­ja

Ee­lar­vest rää­ki­des kõ­nel­dak­se ra­ha pla­nee­ri­mi­se va­ja­lik­ku­sest, ku­lu­de op­ti­mee­ri­mi­sest, sis­se­tu­le­ku suu­ren­da­mi­sest, sääst­mi­sest ja in­ves­tee­ri­mi­sest. Aga kas an­ne­ta­mi­ne ei võiks sa­mu­ti ol­la üks ee­lar­ve­ri­da?

Pean tun­nis­ta­ma, et õp­pi­sin an­ne­ta­mi­se va­ja­lik­kust väär­tus­ta­vat mõt­te­vii­si aas­taid. Pik­ka ae­ga an­ne­ta­sin pis­te­li­selt ja al­les vii­ma­sel aas­tal olen tei­nud hea­te­ge­vus­li­ke­le or­ga­ni­sat­sioo­ni­de­le pü­si­mak­se­kor­ral­du­si, et an­ne­tak­sin re­gu­laar­selt ole­ne­ma­ta, kas see mul­le mi­nu „olu­li­ses ja kii­res“ elus mee­nub või mit­te. Üliõ­pi­la­se­na an­ne­ta­sin pi­kalt oma ae­ga ta­su­ta esi­ne­des ja ol­les mõn­da ae­ga koo­ri­di­ri­gent pal­ka saa­ma­ta. Vii­ma­sel aas­tal olen ka Ees­ti­maa Loo­du­se Fon­di va­ba­taht­lik tal­gu­juht, mis an­nab või­ma­lu­se oma ae­ga an­ne­ta­des osa­le­da öko­süs­tee­mi­de taas­ta­mi­se tal­gu­tel ning sa­mal ajal loo­du­se koh­ta õp­pi­da ja vah­va­te ini­mes­te­ga lõ­bu­salt loo­du­ses ae­ga vee­ta. Sa­mas tun­nen, et kui va­ba­taht­lik töö hak­kab vaik­selt muu­tu­ma nor­maal­su­seks, po­le pü­sian­ne­ta­jaks hak­ka­mi­ne siis­ki vä­ga pal­ju­de jaoks veel loo­gi­li­ne ja mõist­lik. Sest ar­va­tak­se, et mil­leks veel an­ne­ta­da, kui na­gu­nii mak­sa­me ju­ba mak­se.

Uu­rin­gud näi­ta­vad, et ini­me­ne on õn­ne­li­kum, kui tun­neb end ka­su­li­ku­na – saab mi­da­gi teis­te­le an­da sel­le eest vas­tu saa­ma­ta. See on­gi esi­me­ne ja ehk kõi­ge olu­li­sem põh­jus, miks võiks an­ne­ta­da – et ol­la õn­ne­li­kum. In­ter­ne­ti­kesk­kon­nas „Ma ar­mas­tan ai­da­ta“ nimetatakse viis põh­just, miks an­ne­ta­da: saad ta­ga­si po­si­tiiv­seid emot­sioo­ne, oled osa kel­le­gi tei­se õn­nest, saad ai­da­ta kaa­sa sü­da­me­lä­he­da­se prob­lee­mi la­hen­da­mis­se, oled ees­ku­juks lä­he­das­te­le ja sõp­ra­de­le ning tun­ned tä­nu­lik­kust sel­le eest, mis on si­nu elus häs­ti. Kõi­ge pa­rem viis tu­le­vik­ku en­nus­ta­da on see ise luua. Ja an­ne­ta­mi­ne en­da jaoks olu­li­se tee­ma­ga te­ge­le­va­le or­ga­ni­sat­sioo­ni­le on üks või­mas viis ai­da­ta maail­ma pa­re­maks luua.

3. det­semb­ri toi­mu­vad Ees­ti esi­me­sed an­ne­ta­mis­tal­gud. Sar­na­ne al­ga­tus on saa­vu­ta­nud rah­vus­va­he­li­se me­nu Gi­ving Tues­day ehk and­mi­se tei­si­päe­va ni­me all. An­ne­ta­mis­tal­gu­te­ga ta­he­tak­se suu­ren­da­da an­ne­tus­te ko­gust, kuid laiem ees­märk on tuua an­ne­ta­mi­se tee­ma suu­re­ma ava­lik­ku­se et­te ning tead­vus­ta­da, kui pal­ju on meil eri­ne­vaid hea­te­ge­vus­lik­ke or­ga­ni­sat­sioo­ne ning kui pal­ju on ini­me­si, kes te­ge­le­vad teis­te ai­ta­mi­se­ga. Ja kui pal­ju saab ise käed kül­ge pan­nes te­ha oma kesk­kon­na pa­re­maks muut­mi­seks.

Ees­tis an­ne­tab hea­te­ge­vu­seks kesk­mi­selt iga nel­jas ini­me­ne. Ole­me sel­le­ga maail­mas 66. ko­hal. Pal­ju roh­ke­m saaks ära te­ha, kui an­ne­ta­jaid oleks näi­teks kaks kor­da roh­kem. Mi­da roh­kem an­ne­ta­mi­sest rää­gi­tak­se, se­da roh­kem saab see nor­maal­su­seks.

Ka Ani­ja val­las on või­ma­lik an­ne­ta­mis­tal­gu­tel osa­le­da. Hooand­ja kesk­kon­na kau­du saab an­ne­ta­da ra­ha sel­leks, et ai­da­ta Ani­ja mõi­sa lu­gu kaan­te va­he­le. Keh­ra güm­naa­siu­mis on plaa­nis ühe päe­va jook­sul an­ne­ta­mi­se tee­mal õpi­las­te­ga arut­le­da, ava­tud on õpi­las­koh­vi­kud, muu­si­kaa­ka­dee­mia tu­den­gid an­na­vad an­ne­ta­mis­päe­va ko­ri­do­ri­kont­ser­di. Ko­gu tu­lu lä­heb an­ne­ta­mis­te kau­du hea­te­ge­vu­seks.

Mi­da ter­vem ja tu­ge­vam on ühis­kond, se­da enam hoo­lit­se­me nõr­ge­ma­te eest, tee­me va­ba­taht­lik­ku tööd, an­ne­ta­me nii oma ra­ha kui ka ae­ga. Jõu­lu­de ajal saab an­ne­ta­mi­ne sis­se vä­ga suu­re hoo. Kuid kas an­ne­ta­mi­ne peab jää­ma ai­nult jõu­luae­ga? Võik­si­me an­ne­ta­mi­sest mõel­da kui või­ma­lu­sest te­ha head ko­gu aas­ta jook­sul, et muu­ta maail­ma na­tu­ke­se haa­val pa­re­maks.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­sus võ­tab töö­le pla­nee­rin­gus­pet­sia­lis­ti
Järgmine artikkelMIKAEL PAR­MAN pa­neb noo­red lii­ku­ma nu­ti­te­le­fo­nis sur­fa­mi­se ase­mel