ANNA LIT­VI­NO­VA An­tark­ti­ka-lae­va maa­li­de näi­tus Vii­nis­tul

709
Kunst­nik AN­NA LIT­VI­NO­VA tut­vus­tab Vii­nis­tu tünn­ga­le­riis ka mi­tut maa­li, mis teh­tud va­na­de­le pur­je­de­le.

Näi­tust „Jä­rel­lai­ne­tus“ saab Vii­nis­tu tünn­ga­le­riis nä­ha veel nä­da­la lõ­pu­ni.

Mul­lu juu­lis me­re­ret­ke alus­ta­nud eks­pe­dit­sioo­ni­lae­val Ad­mi­ral Bel­lings­hau­sen Lon­do­nist Lis­sa­bo­ni­ni kolm nä­da­lat kaa­sa sõit­nud kunst­nik An­na Lit­vi­no­va avas näi­tu­se „Jä­rel­lai­ne­tus“ Vii­nis­tul kuns­ti­muu­seu­mi kõr­val tünn­ga­le­riis 10. juu­li õh­tul.

Sa­mal päe­val mõ­ni tund va­rem tut­vus­ta­sid Jaan Ma­nits­ki ja pro­fes­sio­naal­sed ku­raa­to­rid Vii­nis­tu­le kok­ku tul­nud kuns­ti­rah­va­le kuns­ti­muu­seu­mi uuen­da­tud pü­si­näi­tust.

An­na Lit­vi­no­va maa­li­de näi­tu­se ava­mi­sel võt­tis sõ­na An­tark­ti­ka 200 küm­me kuud kest­nud eks­pe­dit­sioo­ni juht Tiit Pruu­li. Ta rää­kis, et rei­sil osa­le­sid kok­ku 118 ini­mest. Üks osa sõi­dust oli maa­li­kunst. Bel­lings­hau­se­ni An­tark­ti­ka-rei­si lae­val sõi­tis 200 aas­tat ta­ga­si kaa­sa kunst­nik. See­kord­sel pur­je­rei­sil osa­le­sid kaks kunst­nik­ku. Kaks kuud va­rem kuu­lu­ta­ti väl­ja kon­kurss, pak­ku­mi­si tu­li paar­küm­mend.

„Pa­lu­sin kunst­nik Tiit Pää­su­ke­selt abi, et te­ha va­lik. Te­ma pak­kus üheks kunst­ni­kuks An­na Lit­vi­no­vat,“ lau­sus Tiit Pruu­li.

An­na Lit­vi­no­va sõ­nas: „Oli suur au, et saa­tus an­dis mul­le sel­le või­ma­lu­se il­ma, et olek­sin pi­da­nud kan­di­dee­ri­ma. Pa­nin rei­si emot­sioo­ni kuns­ti­vor­mi. Tar­tu Loo­dus­muu­seu­mis on juu­li al­gu­sest ava­tud näi­tus, kus di­gi­ta­li­see­ri­tu­na on ek­raa­nil nä­ha üle 30 minu teh­tud joo­nis­tu­se A3-for­maa­dis. Sadamates tegin mõned tööd A2 formaadis. Osad neist on Viinistu näitusele välja pandud segatehnikas tööd – joo­nis­tu­sed ja fo­tod on prin­di­tud kan­ga­le. Siin on ka suu­ri­mad tööd, ka­su­ta­sin lõuen­di­na va­nu pur­jeid.“

Te­ma sõ­nul on te­gu me­re­tee­ma­li­se ins­tal­lat­sioo­ni­ga – pur­je­rei­sist teh­tud mee­leo­lu­pil­ti­de­ga, mil­le foo­ku­ses on rei­si­kaas­la­sed.

„Te­gu po­le klas­si­ka­lise maa­li­kuns­ti­ga, Vii­nis­tu tün­nid on nen­de pil­ti­de jaoks pa­rim la­hen­dus – põh­ja­ran­nik on mu sü­da­mes,“ lau­sus An­na Lit­vi­no­va, kes on üle küm­ne aas­ta su­vi­ta­nud Lok­sa lä­he­dal Ha­ra kü­las ja ela­nud aas­ta Võ­su kan­dis.