Ani­ja vo­li­ko­gu vä­hen­das en­da ja ko­mis­jo­ni liik­me­te ta­su

63
Anija vallamaja

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas nel­ja­päe­val, 22. veeb­rua­ril toi­mu­nud is­tun­gil vo­li­ko­gu tööst osa­võ­tu eest maks­ta­va ta­su ja hü­vi­ti­se suu­ru­se ning maks­mi­se kor­ra 2024. aas­tal. Ot­su­se­ga vä­hen­da­ti käe­so­le­vaks aas­taks vo­li­ko­gu ja ko­mis­jo­ni liik­me­te ta­su­sid. Vo­li­ko­gu liik­med, väl­ja ar­va­tud esi­mees ja asee­si­mees, saa­vad is­tun­gist osa­võ­tu eest ta­su se­ni­se 45 eu­ro ase­mel 30 eu­rot ning ko­mis­jo­ni liik­med, kes ei ole vo­li­ko­gu liik­med, saa­vad ko­mis­jo­ni koo­so­le­kust osa­võ­tu eest se­ni­se 35 eu­ro ase­mel 20 eu­rot. Ku­na vo­li­ko­gu liik­med ko­mis­jo­ni töös osa­le­mi­se eest enam ta­su ei saa, ei ole enam ka ko­mis­jo­ni is­tun­git juh­ti­nud esi­me­he­le või asee­si­me­he­le 45 eu­ro suu­rust ta­su ko­mis­jo­ni koos­o­le­ku lä­bi­vii­mi­se eest.

Vo­li­ko­gu lii­ge Peep Kask opo­sit­sioo­nis ole­vast re­for­mif­rakt­sioo­nist te­gi et­te­pa­ne­ku vä­hen­da­da nii vo­li­ko­gu kui ko­mis­jo­ni­liik­me­te prae­gu keh­ti­vat ta­su 10 prot­sen­ti. Ma­rek Suik sa­mast frakt­sioo­nist edas­tas ma­jan­dus- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku mää­ra­ta ko­mis­jo­ni liik­me­te ta­suks 0 eu­rot. Vo­li­ko­gu ena­mu­se soo­vil hää­le­ta­ti esi­me­se­na ma­jan­dus- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kut. Sel­le poolt olid 4, vas­tu 13 lii­get. Peep Ka­se et­te­pa­ne­ku poolt oli 4 ja vas­tu 11 vo­li­nik­ku, 2 jäid era­poo­le­tuks. See­ga ei leid­nud kumb­ki muu­da­tu­set­te­pa­nek ena­mu­se toe­tust.

Mar­gus Mo­lok sa­mu­ti opo­sit­sioo­nis ole­vast EK­RE frakt­sioo­nist lau­sus, et ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­du­ses on kir­jas, et ko­mis­jon on vo­li­ko­gu tööor­gan ja po­le pä­ris õi­ge võt­ta töö eest ta­su ära. Vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev keskf­rakt­sioo­nist vas­tas, et vo­li­ko­gu ja ko­mis­jo­ni­de töö­ta­sud on vo­li­ko­gu ot­sus­ta­da.

11 poolt­hää­le­ga keh­tes­ta­ti vo­li­ko­gu liik­me­te ta­suks 30 eu­rot is­tun­gil osa­le­mi­se eest ning ko­mis­jo­ni liik­me­te­le, kes ei kuu­lu vo­li­kok­ku, 20 eu­rot koos­o­le­kul osa­le­mi­se eest. Vo­li­ko­gu liik­med ko­mis­jo­ni­des osa­le­mi­se eest enam ta­su ei saa. Ot­su­se vas­tu olid vo­li­ko­gu 5 lii­get, 1 jäi era­poo­le­tuks.

Ran­no Soots koa­lit­sioo­ni kuu­lu­vast Ani­ja Ühen­du­sest sel­gi­tas vo­li­ko­gu is­tun­gi üle­kan­de jäl­gi­ja­te­le, et Peep Ka­se et­te­pa­ne­ku ko­ha­selt saa­nuks vo­li­ko­gu ja ko­mis­jo­ni­de liik­med suu­re­mat ta­su, kuid vo­li­ko­gu te­gi ot­su­se väik­se­ma­te ta­su­de ka­suks.

„See on kok­ku­hoid val­laee­l­ar­ve­le,“ sõ­nas Ran­no Soots.

Peep Kask vas­tas, et te­da ajen­das muu­da­tu­set­te­pa­ne­kut te­ge­ma vo­li­ko­gu eel­mi­sel is­tun­gil vas­tu võe­tud ot­sus vä­hen­da­da vo­li­ko­gu esi­me­he ta­su 10 prot­sen­ti, kui­gi opo­sit­sioon te­gi et­te­pa­ne­ku vä­hen­da­da se­da 50 prot­sen­ti. Ta kinnitas, kui volikogu oleks esimehe töötasu vähendanud poole võrra, oleks vähemalt 99 protsenti volikogu liikmetest olnud nõus volikogu liikme tasust täiesti loobuma.

Ta li­sas, et ei pea õi­geks ja õig­la­seks ko­hel­da vo­li­ko­gu liik­meid eri­ne­valt, see ajen­das te­ge­ma et­te­pa­ne­kut vä­hen­da­da ka vo­li­ko­gu ja ko­mis­jo­ni­de liik­me­te ta­su 10 prot­sen­ti.

Eelmine artikkelRiik toe­tab Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tust 2,16 mil­jo­ni eu­ro­ga
Järgmine artikkelVoli­ko­gu kin­ni­tas Ani­ja val­la 2024. aas­ta ee­lar­ve