Ani­ja vo­li­ko­gu tõs­tis sün­ni­toe­tu­se 800 eu­ro­ni

415
Anija vallamaja.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu suu­ren­das las­te sün­ni­toe­tu­se se­ni­selt 320 eu­rolt 800 eu­ro­le. See on kõr­geim kui ühes­ki tei­ses Har­ju­maa val­las-lin­nas, Ees­tis on kesk­mi­selt 320-600 eu­rot. Sün­ni­toe­tust 800 eu­rot maks­tak­se ühe lap­se koh­ta, kui mõ­le­mad va­ne­mad või ük­sik­va­nem on en­ne lap­se sün­di rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi Ani­ja val­la ela­ni­kud. Kui ela­ni­ke re­gist­ris on en­ne lap­se sün­di üks va­ne­ma­test, on sün­ni­toe­tus 400 eu­rot. Toe­tust saab tin­gi­mu­sel, et sa­ma lap­se sün­ni eest ei ole tei­ne oma­va­lit­sus sün­ni­toe­tust maks­nud. Sün­ni­toe­tust saab ka­hes osas. Kui lap­se mõ­le­ma va­ne­ma või ük­sik­va­ne­ma elu­koht en­ne lap­se sün­di on rah­vas­ti­ku­re­gist­ris Ani­ja vald, maks­tak­se pä­rast lap­se sün­ni re­gist­ree­ri­mist esial­gu 400 eu­rot ja 400 eu­rot pä­rast lap­se aas­ta­seks saa­mist tin­gi­mu­sel, et laps ja te­ma va­ne­mad või ük­sik­va­nem on Ani­ja val­la ela­ni­kud ka lap­se sün­ni­le järg­ne­va aas­ta 1. jaa­nua­ri sei­su­ga. Kui ai­nult ühe va­ne­ma elu­koht on re­gist­ris en­ne lap­se sün­di Ani­ja val­las, on sün­ni­toe­tu­se esi­me­se osa suu­rus 200 eu­rot ja 200 eu­rot maks­tak­se siis, kui laps ja üks te­ma va­nem on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­tel lap­se sün­ni­le järg­ne­va aas­ta 1. jaa­nua­ri sei­su­ga Ani­ja val­la ela­ni­kud. Mit­mi­ku­te sün­ni pu­hul saab toe­tust iga lap­se eest. Sün­ni­toe­tu­se saa­mi­seks tu­leb esi­ta­da taot­lus kol­me kuu jook­sul ala­tes lap­se sün­nist ning lap­se aas­ta­seks saa­mi­sest.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gus pa­ku­vad enim hu­vi ava­li­kud teed
Järgmine artikkelBiokom­post­ri­d Ani­ja ja Raa­si­ku val­la ela­ni­kele