Ani­ja vo­li­ko­gu teeb ot­su­se las­teaia osa­lus­ta­su koh­ta ap­ril­lis

348
Anija vald.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu 26. märt­si is­tun­gil, mis oli kin­ni­ne, ku­na toi­mus vi­deo­koo­so­le­ku­na, oli esi­me­sel lu­ge­mi­sel koo­lieel­se­tes las­tea­su­tus­tes käi­va­te las­te eest va­ne­ma­te­pool­se osa­lus­ta­su kor­ra muut­mi­ne. Val­la­va­lit­sus te­gi et­te­pa­ne­ku muu­ta mää­ru­ses punk­ti, mis üt­leb, et ühe su­ve­kuu eest, mil las­teaed on su­le­tud kol­lek­tiiv­puh­ku­seks või roh­kem kui 3 päe­va kest­vaks aju­ti­seks või osa­li­seks sul­ge­mi­seks, lap­se­va­ne­malt osa­lus­ta­su ja toi­du­ra­ha ei nõu­ta. Prae­gu­se­le erio­lu­kor­ra­le vii­da­tes mär­kis abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja mär­kis, et ei ole mõist­lik kit­sen­da­da las­teaia kol­lek­tiiv­puh­kus­te või aju­ti­se sul­ge­mi­se ae­ga üks­nes su­ve­kuu­ga ning kol­me päe­va­sest pe­rioo­dist on rea­list­li­kum, kui las­teaia­ta­su ei kü­si­ta roh­kem kui 10 päe­va kest­va sul­ge­mi­se aja eest: „Meil on viie vii­ma­se aas­ta jook­sul ol­nud ka­he las­teaia täis­re­no­vee­ri­mi­ne ning plaa­nis on järg­mi­se las­teaia uuen­da­mi­ne. See­tõt­tu on mõist­lik te­ha ot­sus, kui las­teaed või rühm on min­gil põh­ju­sel su­le­tud, pi­ke­ma pers­pek­tii­vi­ga, mit­te ai­nult üheks kor­raks.“

Vo­li­ko­gu suu­nas mää­ru­se ko­mis­jo­ni­des­se ja aru­tab uues­ti järg­mi­se is­tun­gil, mis toi­mub 16. ap­ril­lil.

Vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et te­ma mee­lest oleks vei­di po­pu­list­lik ot­sus­ta­da erio­lu­kor­ra ajaks kõik lap­se­va­ne­mad las­teaia osa­lus­ta­sust va­bas­ta­da.

„Is­tun­gil juh­tis ka Mar­gus Nõl­vak tä­he­le­pa­nu sel­le­le, et prae­gu­se krii­si ko­gu ras­kust ei peaks kand­ma ai­nult oma­va­lit­sus, vaid ter­ve ko­gu­kond. Ta üt­les ke­nas­ti, et kui kriis ühel päe­val möö­dub, ta­ha­vad kõik järg­mi­sel päe­val oma lap­sed las­teae­da tuua. Siis on va­ja nii õpe­ta­jaid kui õp­pe­va­hen­did. Sel­leks pea­vad meil õpe­ta­jad al­les ole­ma ja pal­ka saa­ma. Ras­kus­tes pe­re­sid saab oma­va­lit­sus ala­ti toe­ta­da,“ rää­kis Jaa­nus Ka­lev.

Mar­ge Ra­ja sõ­nul on Ani­ja vald püüd­nud las­teaia­ta­sud hoi­da tas­ku­ko­ha­se­na, need on 30-37 eu­rot, ning võlg­la­si ei ole.

„Vo­li­ko­gu ot­su­se eel­nõus on, et mää­rust ra­ken­da­tak­se ta­ga­siu­la­tu­valt 1. märt­sist. Sel­le tõt­tu pea­tas val­la­va­lit­sus prae­gu las­teaia osa­lus­ta­su­de ar­ve­te väl­jas­ta­mi­se märt­si­kuu eest. Üks­kõik, mil­li­ne on vo­li­ko­gu ot­sus, hak­kab see keh­ti­ma 1. märt­sist, sel­le tõt­tu on ar­ve­te väl­jas­ta­mi­ne val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se­ni pea­ta­tud,“ sel­gi­tas abi­val­la­va­nem.

Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas 23. märt­sil, et kõik lap­se­va­ne­mad, kel­le lap­sed käi­vad Raa­si­ku val­la las­teae­da­des, on ap­ril­lis ko­ha­ta­sust va­bas­ta­tud sõl­tu­ma­ta sel­lest, kas laps käib ap­ril­li­kuus las­teaias või mit­te. Las­teaias käi­va­te las­te eest tu­leb ta­su­da üks­nes toi­du­ra­ha.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas esi­ta­da val­la­vo­li­ko­gu­le eel­nõu las­teaia osa­lus­ta­su­de maks­mist sä­tes­ta­va mää­ru­se muut­mi­seks – va­bas­ta­da va­ne­mad las­teaia osa­lus­ta­su maks­mi­se ko­hus­tu­sest ala­tes 16. märt­sist ku­ni sel­le ot­su­se muut­mi­se­ni. Kui­gi mää­rus po­le veel kin­ni­ta­tud, ei ole val­la­va­lit­sus märt­si­kuu eest lap­se­va­ne­ma­te­le las­teaia osa­lus­ta­su ar­veid esi­ta­nud.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 1. aprillil
Järgmine artikkelAlla­su­tus­te sul­ge­mi­sest