Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­kis Keh­ra­le lin­na 30. aas­ta­päe­vaks ilu­puu­al­lee

213
Keh­ra ilu­puu­al­lee is­tu­ta­mi­sel osa­le­nud. Ees noor­te­ko­gu lii­ge LAU­REEN OTS, val­la­vo­li­ko­gu lii­ge TRII­NU AL­LI­PE­RE ja noor­te­ko­gu lii­ge MIR­TEL MA­RIA RUL­LI, ta­ga noor­te­ko­gu lii­ge TEE­LE KASK ning vo­li­ko­gu liik­med PEEP KASK, PRIIT RAUD­KI­VI, JAA­NUS KA­LEV, HAN­NES PIK­KEL, SIR­LE SI­REL, HE­LI KA­RU ja ERIK JÜ­RIÖÖ.

Ree­del, 25. au­gus­til möö­dus 30 aas­tat Keh­ra­le lin­naõi­gus­te and­mi­sest. Sel­le pu­hul kin­kis Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lin­na­le 39 ilu­puud. Lin­na sün­ni­päe­val käi­sid vo­li­ko­gu liik­med koos val­la noor­te­ko­gu esin­da­ja­te­ga neid is­tu­ta­mas.

Puud is­tu­ta­ti Keh­ra sis­se­sõi­du­tee kõrvale kerg­liik­lus­tee äär­de. Li­gi kaks tun­di kest­nud tal­gu­te ajal is­tu­ta­ti Kes­ku­se tänavale eelmisel sügisel rajatud kergliiklustee kõr­va­le 18 õu­na-, 18 kir­si- ning 3 mu­re­li­puud. Õu­na­puud, mil­le sort on „Pro­fes­sor Au­gust Va­ga“, va­li­ti bo­taa­nik Au­gust Va­ga auks – tä­na­vu märt­sis möö­dus Keh­ras sün­di­nud tead­la­se sün­nist 130 aas­tat.

Ühe Au­gust Va­ga ni­me­li­se õu­na­puu kin­kis Ani­ja vald Keh­ra te­ha­se­le. Ka te­ha­sel oli 25. au­gus­til sün­ni­päev – päe­vast, mil pre­si­dent Kons­tan­tin Päts sel­le pi­du­li­kult avas, möö­dus 85 aas­tat.

Vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se liik­me­te kin­gi­tus
Et­te­pa­ne­ku, et vo­li­ko­gu võiks Keh­ra sis­se­sõi­du­tee äär­de puid is­tu­ta­da, te­gi val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Han­nes Pik­kel. Puu­deal­lee ra­ja­mi­ne Kes­ku­se tä­na­va kerg­liik­lus­tee kõr­va­le oli ka kerg­liik­lus­tee pro­jek­tis, kuid jäe­ti mul­lu tee-ehi­tus­han­kest väl­ja, et ra­ha kok­ku hoi­da.

Ku­na ka tä­na­vu­ne val­laee­lar­ve on pin­ge­li­ne, pak­kus Han­nes Pik­kel väl­ja, et vo­li­ko­gu liik­med võik­sid puud os­ta. Vo­li­ko­gu esi­me­he­le Jaa­nus Ka­le­vi­le see mõ­te meel­dis. Ta te­gi et­te­pa­ne­ku, et pool puu­de ost­mi­seks ku­lu­vast ra­hast võe­tak­se vo­li­ko­gu ee­lar­vest, tei­se poo­le ehk 19 puu eest ta­suk­sid vo­li­ko­gu liik­med. Vo­li­ko­gu esi­mees rõ­hu­tas, et te­gu oli va­ba­taht­li­ku et­te­võt­mi­se­ga, osa­le­mi­ne pol­nud ko­hus­tus­lik. Kes soo­vi­sid osa­le­da, kand­sid val­la­va­lit­su­se ar­ve­le puu­de ost­mi­seks kok­ku­le­pi­tud sum­ma, 50 eu­rot. Vo­li­ko­gu 19 liik­mest te­gid se­da 16, li­saks val­la­va­lit­su­se kaks lii­get.

Puid olid ree­del Kes­ku­se tä­na­va kerg­liik­lus­tee ää­res is­tu­ta­mas vo­li­ko­gust 9 ning noor­te­ko­gust kolm lii­get.

Vei­di üle meet­ri pik­ku­sed puud is­tu­ta­ti li­gi poo­le­ ki­lo­meet­ri pik­ku­se­le lõi­gu­le 10­meet­ris­te va­he­de­ga kõn­ni­tee servast ka­he ja poo­le meet­ri kau­gu­se­le. Lin­na­pool­ses­se os­sa is­tu­ta­ti 18 õu­na­puud, see­jä­rel 18 kir­si­puud ning maan­tee­pool­ses­se ot­sa kolm mu­re­lit.

Han­nes Pik­kel põh­jen­das, et jä­ne­sed ja kit­sed ta­ha­vad õu­na­puu­de koort süüa ning eel­da­ta­vas­ti käi­vad ela­mu­te lä­he­dal harvem. Mets­loo­ma­de vas­tu kind­lus­ta­ti õu­na­puud spet­siaal­se tü­ve­kait­se­ga. Kir­si­puu­de­le neid ei pan­dud, sest kirsipuude koort mets­loo­mad Han­nes Pik­ke­li sõ­nul ei söö, ilm­selt ei mait­se.

Puu­de­le li­sa­ti toe­pos­tid: „Need on pi­gem puu pea­mi­se vaen­la­se, trim­mer­da­va ini­me­se pä­rast. Kui­gi ai­ta­vad ka puul ot­se kas­va­da.“

Roh­kem hool­da­mist is­tu­ta­tud ilu­puud ei va­ja, kui just mõ­ni oks ei mur­du, kuid neid tu­leb esial­gu kind­las­ti vä­he­malt kord nä­da­las kas­ta, sel­gi­tas Han­nes Pik­kel. Esi­me­se kast­mi­se te­gi val­la hea­kor­ratöös­pet­sia­list Jaan Takk ko­he, kui puud olid mul­da pan­dud.

Õi­tei­lu näeb ke­va­del
Bo­taa­nik Au­gust Va­ga auks ni­me­ta­tud iluõu­na­puu „Pro­fes­sor Au­gust Va­ga“ on tea­da-o­le­valt kõi­ge pu­na­sem õu­na­puu Ees­tis. Puu le­hed on ke­va­del ja su­ve esi­me­sel poo­lel pur­pur­pu­na­sed, hil­jem tu­me­ro­he­li­sed, õied on tu­me­roo­sad. Sah­ha­li­ni kir­si õied on he­le­roo­sad.

„Need õit­se­vad ke­va­del pi­sut eri­ne­val ajal, see on­gi äge – kor­ra­ga õit­seb pool al­leed ning pool al­leed tei­sel ajal,“ lau­sus Han­nes Pik­kel.

Ta kin­ni­tas, et tä­na­vu is­tu­ta­tud puu­de õi­tei­lu saab Keh­ras nau­ti­da ju­ba aas­ta pä­rast.
Vo­li­ko­gu liik­med leid­sid, et al­lee juu­res võiks ol­la sel­gi­tus, kes, mil­lal, miks ja miks just need puud sin­na is­tu­tas. Ku­na val­la­va­lit­su­sel on ka­vas Kes­ku­se tä­na­va kerg­liik­lus­tee äär­de tä­na­vu pan­na kaks pin­ki, pa­ku­ti ühe va­rian­di­na pin­ki­de kül­ge sel­gi­ta­va in­fo­ga tahv­li­te pa­ne­mist.

 

Eelmine artikkelRau­do­ja sai kü­la­va­ne­ma
Järgmine artikkelPenin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bi män­gi­ja­te edu­kas esi­ne­mi­ne Eu­roo­pa ka­ri­kae­ta­pil