Ani­ja val­la­va­lit­su­se Aeg­vii­du tee­nin­dus­punkt ko­lis re­no­vee­ri­tud de­poos­se

634
Aegviidu depoohoone.

Sel­lest nä­da­last on Ani­ja val­la­va­lit­su­se tee­nin­dus­punkt ava­tud uu­tes ruu­mi­des Aeg­vii­du ter­vi­se­de­poos.

Aeg­vii­du en­di­ses ve­du­ri­de­poos, mil­le re­no­vee­ri­mi­ne äs­ja lõp­pes, ava­tak­se juu­nis ter­vi­ses­por­di­kes­kus, kust saab ha­ka­ta lae­nu­ta­ma spor­di­va­hen­deid, käia pä­rast spor­ti­mist du­ši all ja sau­nas. Ter­vi­se­de­poos­se teh­ti töö­ruu­mid ka Ani­ja val­la­va­lit­su­se Aeg­vii­du tee­nin­dus­punk­ti­le, mis asus siia­ni en­di­ses Aeg­vii­du val­la­ma­jas. De­poo­hoo­nes on val­la­va­lit­su­se ka­su­ta­da kaks ka­bi­net­ti. Neist üks on sot­siaal­töö­ta­ja­le, kes on iga­päe­va­selt Aeg­vii­du tee­nin­dus­punk­tis, tei­ses hak­ka­vad va­hel­du­mi­si käi­ma amet­ni­kud, kes iga­päe­va­selt töö­ta­vad Keh­ras asu­vas val­la­ma­jas, kuid on Aeg­vii­dus ühel päe­val nä­da­las.

Tee­nin­dus­punkt ko­lis väl­ja, abi­val­la­va­nem ENN PUNG võib va­na val­la­ma­ja uk­se luk­ku pan­na.

„Esial­gu plaa­ni­si­me ko­li­da 18. mail, kui erio­lu­kord lõ­peb, aga ku­na sai­me uu­de koh­ta in­ter­ne­tiü­hen­du­se va­rem, ko­li­si­me möö­du­nud nä­da­la tei­si­päe­val, 12. mail,“ üt­les abi­val­la­va­nem Enn Pung.

Va­na val­la­ma­ja tei­selt kor­ru­selt too­di uu­de asu­koh­ta mõ­ned ka­pid, ar­vu­tid ja do­ku­men­did, töö­lauad on uued. Kui­gi uues ko­has töö­tab Aeg­vii­du tee­nin­dus­punkt eel­mi­sest kol­ma­päe­vast, ha­ka­ti seal ela­nik­ke vas­tu võt­ma hil­jem, pä­rast erio­lu­kor­ra lõp­pu ehk es­mas­päe­vast, 18. maist.

Sot­siaal­töös­pet­sia­list KRIS­TEL LÄÄN uues töö­ka­bi­ne­tis Aeg­vii­du ter­vi­se­de­poos.

„Siia on ini­mes­tel liht­sam tul­la. Va­rem olid val­la­va­lit­su­se töö­ruu­mid tei­sel kor­ru­sel, kur­de­ti, et sin­na on möö­da järs­ku just­kui tae­vat­rep­pi ras­ke pää­se­da. Mõ­ni­kord he­lis­tas esi­me­selt kor­ru­selt pe­rearst, et te­ma juu­res on ini­me­ne, kel on ras­ke lii­ku­da, läk­si­me siis ise al­la ja koh­tu­si­me te­ma­ga pe­rears­ti ruu­mi­des. Vii­ma­sel ajal on ol­nud veel kee­ru­li­sem, ku­na arst on ma­jas kol­mel päe­val nä­da­las. See­tõt­tu läk­sin inimesele ko­ju, kui ei saa­nud val­la­maj­ja tul­la,“ rää­kis sot­siaal­töös­pet­sia­list Kris­tel Lään.

Te­ma on val­la­va­lit­su­se ai­nus töö­ta­ja, kes on Aeg­vii­du tee­nin­dus­punk­tis tööl iga päev. Siis­ki soo­vi­tab ta vas­tu­võ­tu­le tu­le­mi­seks et­te he­lis­ta­da, ku­na ei ole ko­gu aeg kon­to­ris – sot­siaal­töö­ta­ja­na peab ta käi­ma ka abi­va­ja­jail ko­dus ning Keh­ras val­la­va­lit­su­se koo­so­le­ku­tel.

Li­saks Kris­tel Lää­ne­le hak­ka­vad val­la­va­lit­su­se Aeg­vii­du tee­nin­dus­punk­tis ela­nik­ke tee­nin­da­ma es­mas­päe­vi­ti kant­se­leis­pet­sia­list-re­gist­ri­pi­da­ja Kris­tii­na Ka­ri, tei­si­päe­vi­ti in­fos­pet­sia­list Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov, kol­ma­päe­vi­ti ehi­tus­re­fe­rent An­ne Ruus ning ree­de­ti ma­jan­duss­pet­sia­list Tõ­nu Kir­ves. Ka nen­de vas­tu­võ­tu­le pää­se­mi­seks soo­vi­ta­tak­se et­te he­lis­ta­da ja aeg kok­ku lep­pi­da.

Va­na val­la­ma­ja las­teaia­le?
Aeg­vii­du en­di­ne val­la­ma­ja, kus pä­rast Ani­ja ja Aeg­vii­du val­da­de ühi­ne­mist asus Aeg­vii­du tee­nin­dus­punkt, oli pä­rast de­poo­hoo­ne re­no­vee­ri­mist ja tee­nin­dus­punk­ti ko­li­mist ka­vas ma­ha müüa. Müü­gi­tu­lu oli pla­nee­ri­tud Ani­ja val­la nii 2018. kui 2019. aas­ta ee­lar­ves­se, kuid li­saee­lar­ve­te­ga võe­ti väl­ja, ku­na de­poo­hoo­ne re­mon­di­ga alus­ta­mi­ne lük­kus eda­si. Käe­so­le­va aas­ta ee­lar­ves­se en­di­se val­la­ma­ja müü­ki enam ei ka­van­da­tud.

Abi­val­la­va­nem Enn Pung sel­gi­tas, et te­ma ar­va­tes ei peaks hoo­net müü­ma, vaid sin­na võiks ko­li­da hoo­pis Aeg­vii­du las­teaia ad­mi­nist­rat­sioo­ni. Las­teaed ja en­di­ne val­la­ma­ja asu­vad ühel kin­nis­tul ning ühest kül­jest on nen­de sei­nad ehi­ta­tud kok­ku.

„Aeg­vii­tu on ko­li­nud noo­ri pe­re­sid, las­teaed on üs­na täis, vars­ti tu­leb ha­ka­ta mõt­le­ma li­sa­ruu­mi­de leid­mi­se­le. Juur­dee­hi­tus lä­heks tun­du­valt ku­lu­ka­maks, kui ka­bi­net­ti­de ko­li­mi­ne en­di­ses­se val­la­maj­ja. Nen­de ar­velt saaks te­ha las­teaia­le juur­de mõ­ne rüh­ma­ruu­mi. Las­teaia tre­pi­ko­ja sei­nast on või­ma­lik viia ot­seuks val­la­ma­ja tei­se­le kor­ru­se­le,“ lau­sus Enn Pung.

Va­na val­la­ma­ja esi­me­sel kor­ru­sel võ­tab ini­mest vas­tu pe­rearst, seal töö­ta­vad veel ap­teek ja ilu­tee­nu­seid pak­kuv et­te­võ­te: „Meie pe­rears­tilt ren­ti ei võ­ta. Kui sel­le ma­ja ma­ha müük­si­me, saab uus oma­nik ha­ka­ta ren­di­hin­du dik­tee­ri­ma.“