Ani­ja val­las uus sot­siaal­töö­ta­ja

88
ANNE KLETTENBERG.

Ala­tes 26. sep­temb­rist töö­tab Ani­ja val­las sot­siaal­töös­pet­sia­lis­ti­na toe­tus­te alal An­ne Klet­ten­berg (pil­dil). Ta on pä­rit Rak­ve­rest, elab Ta­pal. Ta on õp­pi­nud sot­siaal­tööd Tal­lin­na Üli­koo­lis ning oman­da­nud ma­gist­rik­raa­di Tar­tu Üli­koo­lis sot­siaal­töö ja sot­siaal­po­lii­ti­ka alal. Aas­ta­tel 1994-2009 töö­tas An­ne Klet­ten­berg Vi­ru maa­koh­tus al­gu­ses sek­re­tä­ri, hil­jem koh­tu­täi­tu­ri­na, see­jä­rel aas­ta kas­va­ta­ja­na Ta­pa eri­koo­li õp­pe­ko­dus. Aas­ta­tel 2010-2021 oli Ta­pa val­la­va­lit­su­ses sot­siaal­hoo­le­kan­des­pet­sia­list, 2021. aas­tast ku­ni tä­na­vu su­ve­ni Vi­ru-Ni­gu­la val­la­va­lit­su­se sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja. An­ne Klet­ten­berg kuu­lub Ees­ti Sot­siaal­töö As­sot­siat­sioo­ni ee­ti­ka­ko­mi­tees­se ning on Viru maakohtu rahvakohtunik.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ku­du­ja­te vil­la­so­kid uk­rain­las­te­le
Järgmine artikkelSõnumitoojas 26. oktoobril