Ani­ja val­las saa­vad tu­le­val aas­tal mus­ta kat­te üle 5 ki­lo­meet­ri teid

116
Anija vallamaja.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­se koos­sei­su vii­ma­sel is­tun­gil 14. ok­toob­ril võe­ti vas­tu val­la tee­hoiu­ka­va aas­ta­teks 2021-2023. Käe­so­le­val aas­tal in­ves­tee­ri­ti tee­des­se 623 484 eu­rot, seal­hul­gas on 92 566 eu­rot rii­gilt saa­dud toe­tust Keh­ra Aian­di tä­na­va re­konst­ruee­ri­mi­seks ja ehi­ta­mi­seks. Järg­mi­sel aas­tal on ka­vas in­ves­tee­ri­da 432 700 eu­rot ning üle­järg­mi­sel 602 880 eu­rot.

2022. aas­tal ra­ja­tak­se Keh­ras val­gus­tu­se­ga jalg­tee Kes­ku­se tä­na­valt Ko­se-Jä­ga­la maan­tee­ni ning re­no­vee­ri­tak­se ja as­fal­tee­ri­tak­se Kreutz­wal­di ja Kal­da tä­na­val noor­te­kes­ku­se ja ai­da esi­ne ala. Ala­ver­re pro­jek­tee­ri­tak­se ja ehi­ta­tak­se 250 meet­rit val­gus­ta­tud jalg­teed koo­li­ma­ja juu­rest kor­ter­ma­ja­de­ni. Mus­ta kat­te saa­vad li­gi 5,2 ki­lo­meet­rit teid: 730 meet­rit Pik­va-Pi­ka­ves­ki teed Pik­va kü­las, 700 meet­rit Eig­na teed Uuea­ru kü­las, Lil­li kü­las 1140 meet­ri pik­ku­ne Lil­li kes­ku­se tee, 390 meet­rit Too­min­ga teed ja 170 meet­rit Mar­ja­soo teed, Üle­jõe kü­las 790 meet­rit Mööb­li teed, Vi­ki­pa­lu kü­las 335 meet­rit Vi­ki­pa­lu jaa­ma teed, Aeg­vii­dus kaks lõi­ku Män­ni tä­na­vast, kok­ku 385 meet­rit, 204 meet­ri pik­ku­ne Jär­ve tä­nav ja 180meet­ri­ne Jär­ve põik­tä­nav, 90 meet­rit Par­gi tä­na­vast ning 60 meet­rit teed ja park­la Bas­sei­ni tä­na­val.

Ala­ve­re jalg­tee ra­ja­mi­ne oli ka­vas tä­na­vu, kuid sel­le­ga po­le val­la­va­nem Rii­vo Noo­re sõ­nul saa­nud alus­ta­da, ku­na se­ni po­le an­tud mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se maan­tee­lõi­ku tu­le­va­se jalg­tee kõr­val. Võr­rel­des aas­ta ta­ga­si kin­ni­ta­tud tee­hoiu­ka­va­ga 2022. aas­taks pla­nee­ri­tust on järg­mi­se aas­ta in­ves­tee­rin­gu­test väl­ja ar­va­tud Keh­ras Las­te ja Aia tä­na­va free­si­mi­ne ja as­fal­tee­ri­mi­ne.

„Las­te tä­na­val ha­ka­tak­se järg­mi­sel aas­tal lam­mu­ta­ma va­na las­teae­da, Aia tä­na­val peaks al­ga­ma ela­mue­hi­tus. Ei ole mõist­lik te­ha en­ne teed kor­da ning siis ha­ka­ta neid ras­ke­teh­ni­ka­ga või kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de pai­gal­da­mi­se­ga lõh­ku­ma. Lük­ka­si­me Las­te ja Aia tä­na­va­le uue as­fal­di pa­ne­mi­se 2023. aas­tale,“ sel­gi­tas ta.

Sel­le võr­ra on tee­de in­ves­tee­rin­gu­teks ka­van­da­tud sum­ma tu­le­val aas­tal ta­va­li­sest väik­sem: „Järg­mi­sel aas­tal on suur in­ves­tee­ring Las­te­ta­re las­teaia ehi­tus ning ei ha­ka­nud tee­hoiu­ka­vast väl­ja jää­nud tä­na­vaid teis­te­ga asen­da­ma. Kart­si­me, et las­teaia ehi­tus­hind lä­heb kal­ku­lee­ri­tust pal­ju kal­li­maks. Esial­gu plaa­ni­si­me lü­ka­ta aas­ta võr­ra eda­si ka Pik­va-Pi­ka­ves­ki tee mus­ta kat­te al­la vii­mi­se, aga kui sel­gus, et las­teaia ehi­ta­mi­ne on hoo­pis sood­sam, jul­ge­si­me Pik­va-Pi­ka­ves­ki tee võt­ta uues­ti 2022. aas­ta kav­va.“

2023. aas­tal peak­sid uue as­fal­di saa­ma Keh­ras li­saks Las­te ja Aia tä­na­va­le veel Põl­lu, Kal­da, Nur­me ja Ja­nis Rai­ni­se tä­nav, Mõi­sa tä­na­va­le ra­ja­tak­se park­la. Free­si­tak­se ning pin­na­tak­se Kau­nis­saa­re tee Kau­nis­saa­re kü­las. Mus­ta kat­te al­la viiak­se Roo­kü­las Roo­kü­la tee, Ala­ve­res Ko­se maan­tee, Pil­la­pa­lu kü­las Pil­la­pa­lu-Aeg­vii­du tee, Lin­nak­se kü­las Kaie­soo tee, Keh­ras Aia põik ja Met­sa põik, Aeg­vii­dus Tel­lis­ki­vi ja Soo tä­nav.

„Va­lik sai teh­tud tee­de sei­su­kor­ra põh­jal. Kü­la­tee­de ka­he­kord­ne pin­da­mi­ne ehk mus­ta kat­te al­la vii­mi­ne ta­gab tee kva­li­tee­di ja hil­jem väik­se­ma hool­dus­ku­lu,“ üt­les Rii­vo Noor.

Eelmine artikkelAren­dus­ko­da ja­gab et­te­võ­te­te­le Co­vi­di-toe­tu­se­ga 174 240 eu­rot
Järgmine artikkelKehras oli noorte rokkfestival