Ani­ja val­las on uus jäät­me­ve­da­ja – OÜ EKO­VIR

159

MTÜ Ees­ti
Jäät­me­hool­dus­kes­kus,
Ani­ja val­la­va­lit­sus

Kor­ral­da­tud jäät­me­veost Ani­ja val­las
Kor­ral­da­tud jäät­me­veo pu­hul ko­gub ja trans­por­dib kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga hõl­ma­tud jäät­meid jäät­me­käit­lus­koh­ta jäät­me­veoet­te­võ­te, kel­le­le on vald and­nud ai­nuõi­gu­se rii­gi­han­ge­te sea­du­se alu­sel kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke tu­le­mu­se­na. 2025. aas­taks peab iga ko­ha­lik oma­va­lit­sus saa­vu­ta­ma ma­ja­pi­da­mis­tes tek­ki­nud ol­me­lis­te jäät­me­te ring­lus­ses­se võt­mi­se vä­he­malt 55 prot­sen­di ula­tu­ses. Tä­na­ne ta­se on 30 prot­sen­di juu­res, mis tä­hen­das sel­get va­ja­dust muu­ta te­ge­vu­si jäät­me­te tek­ke­ko­hal lii­gi­ti ko­gu­mi­sel. Sel­leks, et lii­gi­ti ko­gu­mi­ne häs­ti õn­nes­tuks, peab see toi­mu­ma ela­ni­ke­le aru­saa­da­val ja mu­ga­val vii­sil. Neid ees­mär­ke sil­mas pi­da­des vii­di lä­bi rii­gi­han­ge kor­ral­da­tud jäät­me­veo teos­ta­ja leid­mi­seks Ani­ja val­las. Uus jäät­me­veo­pe­riood ra­ken­dub Ani­ja val­las (seal­hul­gas Aeg­vii­du ale­vis) 1.10.2022, jäät­meid hak­kab ve­da­ma OÜ EKOVIR. Kõik se­ni­sed le­pin­gud eel­mis­te jäät­me­ve­da­ja­te­ga lõ­pe­vad au­to­maat­selt, väl­ja ar­va­tud pa­ken­di­ko­ti tee­nus Aeg­vii­dus. See tu­leb eral­di lõ­pe­ta­da, kui soo­vi­tak­se pa­ken­di­ko­ti tee­nust uuelt ve­da­jalt.

Kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga on edas­pi­di hõl­ma­tud 8 jäät­me­lii­ki:
Se­gaol­me­jäät­med, pa­beri- ja kar­tongi­jäät­med, klaas­pa­ken­did, se­ga­pa­ken­did, bio­la­gu­ne­vad köö­gi- ja söök­la­jäät­med ehk toi­du­jäät­med, bio­la­gu­ne­vad aia- ja hal­jas­tu­jäät­med, suur­jäät­med, teks­tii­li­jäät­med ja se­gaol­me­jäät­med.

Kõi­ki neid jäät­meid tu­leb tek­ke­ko­hal lii­gi­ti ko­gu­da, eri­su­sed keh­ti­vad nen­de üleand­mi­sel jäät­me­ve­da­ja­le. Jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se nõue laie­neb ka kau­ban­du­ses, töös­tu­ses, ame­tia­su­tus­tes ja mu­jal tek­ki­nud ko­du­ma­ja­pi­da­mis­jäät­me­te­ga sa­ma­laad­se­te jäät­me­te koh­ta. Eral­di jäät­me­ma­hu­ti oma­mi­se ko­hus­tu­se puu­du­mi­ne ei va­bas­ta jäät­me­val­da­jat jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se ko­hus­tu­sest.

Muu­da­tus­test täp­se­malt
Rii­gi ta­se­mel pee­tak­se es­ma­täht­saks saa­vu­ta­da järg­ne­va­tel aas­ta­tel hea tu­le­mus just toi­du­jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­sel, ku­na li­gi 30 prot­sen­ti nen­dest jäät­me­test sa­tub se­gaol­me­jäät­me­te ma­hu­tis­se. Toi­du­jäät­me­te ko­gu­mi­ne ja üleand­mi­ne jäät­me­ve­da­ja­le on ko­hus­tus­lik kõi­ki­de­le jäät­me­val­da­ja­te­le, sõl­tu­ma­ta ela­mu­tüü­bist ja sel­le asu­ko­hast. Jäät­med tu­leb ko­gu­da ja üle an­da kon­tei­ne­ri­ga.

Kui ela­nik on val­mis toi­du­jäät­meid oma kin­nis­tul kom­pos­ti­ma, siis see te­ge­vus va­bas­tab jäät­me­te üleand­mi­se ko­hus­tu­sest. Jäät­me­te kom­pos­ti­mi­ne on ee­lis­ta­tud te­ge­vus, ku­na ai­tab vä­hen­da­da jäät­me­veo­ki­te liik­le­mist meie tee­del ja või­mal­dab ela­ni­kel val­mis­ta­da en­da­le head kom­post­mul­da.

Toi­du­jäät­meid võib ti­hea­sus­tu­sa­lal kom­pos­ti­da ai­nult nõue­te­ko­ha­se kin­ni­se kom­post­ri­ga, kuid ha­jaa­sus­tu­ses on see või­ma­lik ka lah­ti­selt au­nas. Ani­ja val­las to­hib bio­la­gu­ne­vaid jäät­meid tek­ke­ko­hal kom­pos­ti­da ai­nult era­ma­ja­de kin­nis­tu­tel. Vallavalitsusel on õigus te­ha eran­deid kor­ter­ma­ja­de­le läh­tu­des igast konk­reet­sest juh­tu­mist eral­di ja sel­leks tu­leb val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­da aval­dus.

Kui an­nad toi­du­jäät­meid üle jäät­me­ve­da­ja­le, siis pa­ne need kon­tei­ne­ris­se lah­ti­selt, pa­ber­ko­tis või täie­li­kult kom­pos­tee­ru­va ko­ti­ga. Toi­du­jäät­me­te üleand­mi­ne jäät­me­ve­da­ja­le on ta­su­ta tee­nus.

Pa­be­ri- ja kar­ton­gi­jäät­me­te üleand­mi­ne jäät­me­ve­da­ja­le on ko­hus­tus­lik kor­ter­ma­ja­des, jäät­me­te ko­gu­mi­ne toi­mub kon­tei­ne­ri­ga. Teistele jäät­me­val­da­ja­te­le on jäät­me­te üleand­mi­ne ve­da­ja­le va­ba­taht­lik ehk kui on soo­vi, saab ka era­ma­ja oma­nik või mi­tu kin­nis­tut ühi­selt tel­li­da en­da­le pa­be­ri-kar­ton­gi kon­tei­ne­ri. Kui ve­da­ja­le jäät­meid üle ei an­ta, tu­leb jäät­med viia ava­li­kes­se ko­gu­mis­punk­ti­des­se või jäät­me­jaa­ma. Pa­be­ri-kar­ton­gi üleand­mi­ne on ta­su­ta tee­nus.

Se­ga­pa­ken­deid pea­vad tek­ke­ko­hal lii­gi­ti ko­gu­ma kõik jäät­me­val­da­jad, kuid nen­de üleand­mi­ne jäät­me­ve­da­ja­le on va­ba­taht­lik. Se­ga­pa­ken­deid saab ve­da­ja­le üle an­da nii kon­tei­ne­ri­ga kui era­ma­ja­dest ka ko­gu­mis­ko­ti­ga. Se­ga­pa­ken­di­te üleand­mi­se tee­nus on ta­su­li­ne tee­nus hin­na­ga 0,24 eu­rot üks tüh­jen­dus­kord ning jäät­me­ve­da­ja va­rus­tab jäät­me­val­da­jaid jäät­me­te ko­gu­mi­seks so­bi­li­ku ko­ti­ga. Jäätme­val­da­ja ei pea maks­ma ko­gu­mis­ko­ti eest, sa­mu­ti ei pea ta­su maks­ma uue tüh­ja ko­gu­mis­ko­ti eest. Uus ko­gu­mis­kott jäe­tak­se jäätme­val­da­ja­le kok­ku­le­pi­tud asu­koh­ta ko­gu­mis­ko­ti veo­päeval. Kui se­ga­pa­ken­deid jäät­me­ve­da­ja­le üle ei an­ta, tu­leb se­ga­pa­ken­did viia ava­li­kes­se ko­gu­mis­punk­ti­des­se.

Klaas­pa­ken­deid pea­vad lii­gi­ti ko­gu­ma kõik, kuid üleand­mi­ne jäät­me­ve­da­ja­le on ko­hus­tus­lik kor­ter­ma­ja­des, üle­jää­nud jäät­me­val­da­ja­te­le on va­ba­taht­lik. Klaas­pa­ken­di ko­gu­mi­ne ja üleand­mi­ne toi­mub kon­tei­ne­ri­ga. Klaas­pa­ken­di üleand­mi­ne jäät­me­ve­da­ja­le on ta­su­ta tee­nus.

Se­gaol­me­jäät­me­te üleand­mi­ne jäät­me­ve­da­ja­le on ko­hus­tus­lik kõi­ki­de­le jäät­me­val­da­ja­te­le, see toi­mub kon­tei­ne­ri­ga või era­ma­ja­de­le erand­kor­ras jäät­me­ko­ti­ga ja tee­nus mak­sab 19,98 eurot/m3 (näi­teks 140liitrine kon­tei­ner 2,80 eu­rot). Täp­sem kon­tei­ne­ri­põ­hi­ne hin­na­ki­ri on lei­tav Ani­ja val­la ning OÜ EKO­VIR ko­du­le­helt.

Aia- ja hal­jas­tu­jäät­meid, suur­jäät­meid ning teks­tii­li­jäät­meid saab jäät­me­ve­da­ja­le üle an­da ko­gu­mis­rin­gi­de raa­mes ja te­ge­mist on va­ba­taht­li­ku tee­nu­se­ga. Kui neid jäät­meid te­kib, siis tu­leb esi­ta­da tel­li­mus jäät­me­ve­da­ja­le ja ko­gu­mis­päe­val viib jäät­me­ve­da­ja jäät­med ära. Kui aia- ja hal­jas­tu­jäät­meid ve­da­ja­le üle an­da ei soo­vi, tu­leb need oma kin­nis­tul kom­pos­ti­da või viia ise so­bi­vai­mas­se käit­lus­koh­ta. Suur­jäät­meid ja teks­tii­li­jäät­meid saab viia ka jäät­me­jaa­ma. Ka­su­tus­kõlb­lik­ke ning puh­taid rii­deid, ja­lat­seid ja ko­du­teks­tii­le (näi­teks kar­di­nad, li­nad ja kä­te­rä­ti­kud), sa­mu­ti kot­te ja ka män­guas­ju, mi­da enam ei va­ja­ta võib viia hea­te­ge­vus­li­ku or­ga­ni­sat­sioo­ni MTÜ Rii­de­punkt kon­tei­ne­ri­tes­se Keh­ra lin­nas ja Ala­ve­re kü­las. Aia- ja hal­jas­tus­jäät­me üleand­mi­se hind on 1,2 eurot/m3, suur­jäät­me­tel 2,4 eurot/m3 ja teks­tii­li­jäät­me­tel 6 eurot/m3.

Jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mis­se tu­leb suh­tu­da tõ­si­selt, sest jäät­me­te ko­gu­mi­se kva­li­tee­ti hak­kab re­gu­laar­selt kont­rol­li­ma jäät­me­ve­da­ja. Kui jäät­me­ve­da­ja­le ülean­tav se­gaol­me­jäät­me­te kon­tei­ner si­sal­dab jäät­meid, mi­da peab lii­gi­ti ko­gu­ma ehk mi­da ei to­hi pan­na sel­les­se kon­tei­ne­ris­se, siis on jäät­me­ve­da­jal õi­gus ra­ken­da­da mit­te­nõue­te­ko­has­te jäät­me­te ta­su, see on sa­ma suu­re se­gaol­me­jäät­me­te kon­tei­ne­ri graa­fi­ku­vä­li­se tüh­jen­da­mi­se ta­su määr. Kui lii­gi­ti ko­gu­tud jäät­me­te kon­tei­ner (pa­ber ja kar­tong, köö­gi- ja söök­la­jäät­med, se­ga­pa­kend, klaas­pa­kend) si­sal­dab sin­na mit­te­so­bi­lik­ke jäät­meid, on jäät­me­ve­da­jal õi­gus jät­ta kon­tei­ner tüh­jen­da­ma­ta, ra­ken­da­da tü­hi­sõi­du ta­su ning nõu­da eba­so­bi­va­te jäät­me­te ee­mal­da­mist kon­tei­ne­rist. Kui eba­so­bi­vaid jäät­meid ei ole või­ma­lik kon­tei­ne­rist ee­mal­da­da, siis toi­mub kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­ne se­gaol­me­jäät­me­te veo raa­mes ning jäät­me­ve­da­jal on õi­gus sel­li­sel ju­hul ra­ken­da­da mit­te­nõue­te­ko­has­te jäät­me­te ta­su, mis on sa­ma suu­re se­gaol­me­jäät­me­te kon­tei­ne­ri graa­fi­ku­vä­li­se tüh­jen­da­mi­se ta­su määr. See­ga kor­rekt­ne lii­gi­ti ko­gu­mi­ne on ka ra­ha­li­selt sood­saim la­hen­dus.

Ka­su­ta­ge ühis­kon­tei­ne­reid
Kui jäät­me­val­da­jal on soov või­ma­li­kult pal­ju lii­gi­ti ko­gu­tud jäät­meid jäät­me­ve­da­ja­le üle an­da, kuid po­le so­bi­vat ruu­mi, ku­hu need kon­tei­ne­rid kõik pai­gu­ta­da, või on soov vä­hen­da­da kon­tei­ne­ri­te ren­di­ku­lu, siis on või­ma­lik te­ha koos­tööd oma naab­ri­te­ga ja võt­ta ka­su­tu­se­le ühis­kon­tei­ner. Ühis­kon­tei­ne­ri ka­su­ta­ja­te arv ei ole pii­ra­tud ja se­da võib ka­su­ta­da kõi­ki­de jäät­me­lii­ki­de korral, mi­da saab kon­tei­ne­ri­ga ko­gu­da. Ka lä­hes­tik­ku aset­se­vad kor­te­ri­ühis­tud saa­vad ühis­kon­tei­ne­reid ka­su­ta­da. Ühis­kon­tei­ne­ri ka­su­ta­mi­seks tu­leb esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­s, mille vorm on lei­tav Ani­ja val­la ko­du­le­helt.

Kon­tei­ne­ri­te tüh­jen­da­mi­se sa­ge­dus
Ti­hea­sus­tu­sa­lal tu­leb se­gaol­me­jäät­me­te ma­hu­tit tüh­jen­da­da ül­di­selt üks kord 4 nä­da­la jook­sul. Ti­hea­su­tu­sa­lal ela­vad isi­kud, kel­le kin­nis­tul on bio­jäät­me­te kom­pos­ti­mi­ne nõue­te­ko­ha­selt kor­ral­da­tud või bio­jäät­med an­tak­se üle jäät­me­ve­da­ja­le, saa­vad esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­se ra­ken­da­da se­gaol­me­jäät­me­tele veog­raa­fi­kut üks kord 12 nä­da­la jook­sul. See­ga on jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­sel veel üks ee­lis, sest nii on või­ma­lik sääs­ta ra­ha. Ha­jaa­sus­tu­sa­lal ela­va­tel isi­ku­tel on või­ma­lik ra­ken­da­da 12nä­da­la­st veog­raa­fikut il­ma taot­lust esi­ta­ma­ta, mär­ki­des sa­ge­du­se jäät­me­ve­da­ja­ga sõl­mi­ta­vasse le­pin­gusse.

Toi­du­jäät­me­te ma­hu­teid tu­leb tüh­jen­da­da vä­he­malt üks kord 2 nä­da­la jook­sul, väl­ti­des kon­tei­ne­ri­te üle­täi­tu­mist ja eba­meel­di­va lõh­na le­vi­kut.

Muu­de lii­gi­ti ko­gu­ta­va­te jäät­me­te ma­hu­teid tu­leb tüh­jen­da­da vas­ta­valt va­ja­du­se­le, väl­ti­des nen­de üle­täi­tu­mist.

Jäät­me­ve­da­ja­ga le­pin­gu sõl­mi­mi­ne
Jäät­me­ve­da­ja OÜ EKO­VIR on saat­nud kõi­gi­le kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga lii­tu­nud jäät­me­val­da­ja­te­le eel­täi­de­tud le­pin­gu pro­jek­ti jäät­me­val­da­ja e-pos­ti aad­ress­si­le või pos­ti teel. Soo­vi­ta­me kõi­ki­del jäät­me­val­da­ja­tel kind­las­ti sõl­mi­da jäät­me­ve­da­ja­ga le­ping, et soo­vi­tud jäät­me­veo­tee­nu­sed ik­ka toi­mik­sid. Le­pin­gu­ga seo­tud kü­si­mus­te kor­ral tu­leb jul­ges­ti ühen­dust võt­ta OÜ EKO­VIR klien­di­tee­nin­du­se­ga, mil­le kon­tak­tid on lei­ta­vad nii le­pin­gust kui val­la ko­du­le­helt.

Kui Teie­ni ei ole veel uus le­ping jõud­nud, siis sel­leks, et prü­gi ei jääks ve­da­ma­ta, pa­lu­me kind­las­ti ko­he võt­ta ühen­dust OÜ EKO­VIR klien­di­tee­nin­du­se­ga või esi­ta­da ise elekt­roo­ni­li­ne aval­dus le­pin­gu sõl­mi­mi­seks et­te­võt­te ko­du­le­he kau­du. Eri­ti puu­du­tab see Aeg­vii­du ini­me­si. Aeg­vii­du ale­vis oli eel­ne­valt va­ba turg ja see­tõt­tu on seal­se­te jäät­me­val­da­ja­te koh­ta uuel ve­da­jal puu­du­li­kud and­med ning see­ga ilm­selt suu­rem ena­mik Aeg­vii­du ini­mes­test ei ole en­da­le saa­nud uut jäät­me­veo le­pin­gut tut­vu­mi­seks ega all­kir­jas­ta­mi­seks.

Jäät­me­kon­tei­ne­rid
Uuelt jäät­me­ve­da­jalt kon­tei­ne­ri ren­ti­mi­ne ei ole ko­hus­tus­lik. Jäät­me­te ko­gu­mi­seks võib eda­si ka­su­ta­da nõue­te­le vas­ta­vaid isik­lik­ke kon­tei­ne­reid. Sa­mu­ti võib eel­mi­se jäät­me­ve­da­ja­ga kok­ku­lep­pel ka­su­ta­da eda­si nen­de ren­di­kon­tei­ne­reid.

Ala­tes 1. ok­toob­rist kol­me kuu jook­sul trans­por­dib OÜ EKO­VIR nendelt ren­di­tud või os­te­tud kon­tei­ne­rid jäät­me­val­da­ja­le ta­su­ta ko­ha­le. Pä­rast kol­me kuu möö­du­mist ra­ken­dub kon­tei­ne­ri­te ko­ha­le­too­mi­sel ta­su vas­ta­valt hin­na­kir­ja­le. Eel­mi­se­le jäät­me­ve­da­ja­le kon­tei­ne­ri­te ta­gas­ta­mi­sel ra­ken­dub nen­de ta­ga­si trans­por­ti­mi­se ja kon­tei­ne­ri­te pe­se­mi­se ta­su vas­ta­valt nen­de et­te­võ­te­te hin­na­kir­ja­le.

Va­bas­tu­se taot­le­mi­ne jäät­me­veost
Rah­vas­ti­ku­re­gist­ri­ko­ha­se sis­se­kir­ju­tu­se mit­te oma­mi­ne ei an­na õi­gust taot­le­da kor­ral­da­tud jäät­me­veost va­bas­tust. Jäät­me­val­da­jal on õi­gus esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le kir­ja­lik taot­lus kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga täh­ta­ja­li­selt mit­te­lii­tu­nuks lu­ge­mi­seks, kui kin­nis­tul ei ela­ta või kin­nis­tut ei ka­su­ta­ta. Ju­hul, kui jäät­me­val­da­ja vii­bib oma kin­nis­tul vaid su­ve­pe­rioo­dil (seal­hul­gas su­vi­la oma­ni­kud) 1. maist ku­ni 30. sep­temb­ri­ni, siis on või­ma­lik va­bas­tust taot­le­da tal­ve­pe­rioo­diks (1. ok­toob­rist ku­ni 30. ap­ril­li­ni). Sel­leks, et taot­le­da kor­ral­da­tud jäät­me­veost erand­kor­ras va­bas­tust tal­ve­pe­rioo­diks, on eel­ne­valt va­ja OÜga EKO­VIR sõl­mi­da su­ve­pe­rioo­diks kor­ral­da­tud jäät­me­veo tee­nu­se osu­ta­mi­se le­ping. Kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga erand­kor­ras va­bas­ta­mi­se taot­lus­vorm on lei­tav Ani­ja val­la ko­du­le­helt ja ise­tee­nin­du­sest.

Ju­hen­did ja soo­vi­tu­sed
Sel­leks, et uu­test kor­ral­da­tud jäät­me­veo tin­gi­mus­test ja või­ma­lus­test pa­re­mi­ni aru saa­da, on ka val­la ko­du­le­hel aval­da­tud in­fo ja ju­hen­did ning soo­vi­tu­sed jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se pa­re­maks kor­ral­da­mi­seks.

12., 13., ja 15. sep­temb­ril toi­mu­sid Keh­ra, Ala­ve­re ja Aeg­vii­du rah­va­ma­ja­des kor­ral­da­tud jäät­me­veo ja sor­tee­ri­mi­se tee­ma­li­sed in­fo­päe­vad. 12. sep­temb­ril Keh­ra rah­va­ma­jas toi­mud in­fo­päe­va kan­ti üle ka You­tu­be´i Ani­ja val­la ka­na­lis ning on sealt jä­re­le­vaa­da­tav.

Jäät­me­ve­da­ja pa­neb ini­mes­te­le sü­da­me­le, et nad en­da ma­ja­pi­da­mi­se­ni vii­va era­tee ää­red hoiak­sid võ­sast ja tee pea­le ula­tu­va­test oks­test puh­tad, et jäät­me­veok kind­las­ti nen­de­ni jõuaks.

Jäät­me­ve­da­ja OÜ EKO­VIR
Aad­ress: Rop­ka tee 27, Tar­tu linn,
Tar­tu maa­kond
Te­le­fon: 605 3869 (E-R: 9-17 (12-13 lõu­na))
E-post: tallinn@ekovir.ee
Koduleht: https://www.ekovir.ee/

Lepingute sõlmimine:
1. Võta ühendust OÜ EKOVIR klienditeenindusega.
2. Esita ise OÜ EKOVIR kodulehe kaudu elektrooniline avaldus lepingu sõlmimiseks.
3. Tule kohale ja sõlmi leping kohapeal:
27.09 – Anija vallavalitsuses (F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, II korruse nõupidamisruum), 21.09 ja 28.09 – Aegviidu rahvamajas (Pärna tn 12, Aegviidu alev), 22.09 – Alavere rahvamajas (Kose mnt 1, Alavere küla). Lepingute sõlmimine toimub kell 10-18.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la noo­ri tree­ni­vad spor­dik­lu­bid saa­vad taotleda pea­ra­ha
Järgmine artikkelKiiu disc­gol­firadade ümb­ru­se rii­gi­met­sa raiekava