Ani­ja val­la võ­lu

300
MEELI KUUL.

MEE­LI KUUL,
Ani­ja val­la­va­lit­su­se aren­dus­juht

Põ­li­ne Ani­ja val­la ela­nik ehk ei tun­ne­ta­gi iga­päe­va­selt sel­le piir­kon­na ilu ja võ­lu, kuid mi­nu ar­va­tes on siin kõik kõi­gi­le ole­mas. Nii nei­le, kes hin­da­vad roh­kem se­da, et Keh­ras ja Aeg­vii­dus on poed, las­teaiad ja koo­lid käe-ja­la juu­res ning po­le min­gi prob­leem ron­gi­ga ka Tal­lin­nas käia, kui nei­le, kes ar­mas­ta­vad pri­vaat­set maa­elu.

Mi­nu isik­lik va­lik on maae­lu ja mets. Mõ­ned aas­tad ta­ga­si Ani­ja val­da noo­ri puid täis kas­va­nud hei­na­maa­le su­vi­lat ra­ja­des ei tead­nud ma, mida tä­hen­dab elu il­ma naab­ri­te­ta täie­li­kus vai­ku­ses ning pä­ri­selt loo­du­se ja met­sa kes­kel. Vä­ga kii­res­ti sain aru, et koh­vi­tass käes toast väl­ja as­tu­da ja ko­he loo­du­ses ol­la on luk­sus. Kõik har­ju­mus­pä­ra­sed mu­ga­vu­sed on maa­ma­jas tä­na­päe­val sa­ma­moo­di või­ma­li­kud na­gu ti­hea­sus­tu­ses ning tä­na­va­val­gus­tust ma ei ta­ha­gi. Mis sel­lest, et lä­hi­ma­te tee­nus­te­ni Ala­ve­res on mi­tu ki­lo­meet­rit, maail­ma mas­taa­bis po­le mi­nu ko­dust ise­gi Tal­lin­nas­se va­he­maad ole­mas­ki. Mit­te ku­na­gi po­le sõb­rad ja pe­re mul nii pal­ju kü­las käi­nud kui nüüd, mil elan maal.

Aeg­vii­du on mi­nu sil­ma­le idül­li­li­ne ja üs­na täius­lik paik, kuid ka Keh­ra are­neb sel­les suu­nas täie hoo­ga. See väi­ke­linn on mär­ki­mis­väär­selt tub­li elu­kesk­kon­na­ga. Lä­bi lin­na look­lev Jä­ga­la jõ­gi ja pal­ju ro­he­lust, sa­mas on vaid paa­ri sam­mu kau­gu­sel las­tea­su­tu­sed ja lau­sa güm­naa­sium – see on Ees­ti kon­teks­tis eri­li­ne. Keh­ra on muu­tu­nud ja muu­tub ai­na ilu­sa­maks ja puh­ta­maks, värs­kelt on val­mi­nud lin­na­väl­jak, tu­le­val aas­tal on ka­vas ehi­ta­da uus las­teaia­hoo­ne, suu­ri plaa­ne on veel pal­ju.

Paljud Harjumaa omavalitsused ei suuda tagada lasteaiakohti ja järjekorras tuleb olla aastaid. Mis kasu on elada töökohale lähedal, kui laste kõrvalt tööle minna ikka ei saa? Samas ei kipu ka Tallinnas lastega tänavale käima, rääkimata sellest, et neid julgeks üksi lasta kõndida mänguväljakule või kooli. Anija valla elanikud selle pärast küll muretsema ei pea. Lähiaastatel loodame saada rahastust, et rajada kergliiklustee Kehrast Anijale. Päris mõnus oleks ju Anija mõisa kontserdile minna jalgsi või sõita rattaga.

Ani­ja val­las on jalg­rat­tad vä­ga po­pu­laar­sed ning rat­ta­ga lii­ku­mi­se eden­da­mi­seks tehakse tu­le­val ke­va­del nii lin­na- kui maa­piir­kon­di ühen­dav rat­ta­ring – Ani­ja, Raa­si­ku, Kuu­sa­lu, Jõe­läht­me ja Ko­se val­lad saa­vad kon­tak­ti­va­bad jalg­ra­tas­te ren­di­jaa­mad esial­gu ühek­sas­se asu­koh­ta. Sel­lest tu­leb üks äge pro­jekt, mis loo­de­ta­vas­ti laie­neb tu­le­vi­kus ko­gu Har­ju­maa­le ning eden­dab tu­ris­mi nii ti­hea­sus­tu­ses kui maal.

Det­semb­ris toi­mub meil taas ela­ni­ke­kam­paa­nia, mil­le käi­gus kut­sub val­la­va­lit­sus ini­me­si Ani­ja val­da ela­ma ja end siia sis­se kir­ju­ta­ma. Nii-öel­da vas­tu­ta­suks on, na­gu jõu­lu­de ajal ik­ka, kin­gi­tus. Iga uus ela­nik on val­la­le vä­ga väär­tus­lik ja see­ga saab neist igaüks va­li­da küm­ne väär­tus­li­ku kin­ke­kaar­di va­hel. Sar­na­selt eel­mi­se­le aas­ta­le loo­si­tak­se kin­gi­tu­si väl­ja ka va­ra­se­ma­te re­gist­ri­järg­se­te ela­ni­ke va­hel. Täpsem info on valla kodulehel.

Ani­ja val­lal on nüüd ka Ins­tag­ra­mi kon­to, ku­hu ko­gu­me­gi fo­to­sid eel­kõi­ge siin­sest kau­nist loo­du­sest ja täis­väär­tus­li­kust elu­kesk­kon­nast. Li­saks pos­ti­ta­me det­semb­ris sot­siaal­mee­dias­se val­da tut­vus­ta­va värs­ke vi­deo­loo ja te­maa­ti­li­si lü­hik­lip­pe. Vaa­da­ke siis ja veen­du­ge ise, vi­deotes tu­leb eri­ti häs­ti esi­le, mil­les pei­tub Ani­ja val­la võ­lu.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 25. novembril
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­rib Con­nec­to Ees­ti