Ani­ja val­la saa­li­jalg­pal­li meist­riks tu­li kol­man­dat kor­da jär­jest Ret­ro Com­pa­ny

45
Anija valla saalijalgpalli meistrivõistluste esikolmik.

MIH­KEL KUU­SE

Lau­päe­val, 19. veeb­rua­ril sel­gi­ta­ti Keh­ra spor­di­hoo­nes seits­men­dat kor­da väl­ja Ani­ja val­la meis­ter saa­li­jalg­pal­lis. Vii­ma­ti eri­ne­va­te ko­roo­na­pii­ran­gu­te tõt­tu 2019. aas­ta det­semb­ris toi­mu­nud tur­niir sai jät­ku pä­rast ka­heaas­tast pau­si. Spor­dik­lu­bi Ani­ja Uni­ted kor­ral­da­tud võist­lu­se­le re­gist­ree­rus see­kord kolm tii­mi, kes män­gi­sid oma­va­hel lä­bi kaks rin­gi ning sel­gi­ta­sid ko­had vas­ta­valt tee­ni­tud punk­ti­de­le.

Män­gu­päev al­gas val­la saa­li­jalg­pal­li va­lit­se­ja­te Ret­ro Com­pa­ny ja Põr­gu­põh­ja koh­tu­mi­se­ga. Va­lit­sev meis­ter jäi män­gu lõ­pus 1:2 kao­tus­sei­su ning ris­kee­ris len­da­vat vä­ra­va­vah­ti ka­su­ta­des. Risk ei õi­gus­ta­nud end ning Põr­gu­põh­jal õn­nes­tus veel kaks vä­ra­vat lüüa.

Tei­ses män­gus te­gid Fla­min­go ja Põr­gu­põh­ja pin­ge­li­se vä­ra­va­te­ta vii­gi. See­jä­rel män­gi­sid oma­va­hel vii­ki ka Ret­ro Com­pa­ny ja Fla­min­go, kel­le 2:2 vii­gi­vä­rav sün­dis al­les män­gu lõ­pu­se­kun­di­tel. See­ga oli esi­me­se rin­gi jä­rel liid­riks Põr­gu­põh­ja 4 punk­ti­ga. Fla­min­gol oli 2 punk­ti ning Ret­ro Com­pa­nyl vaid 1 punkt.

Tei­ses rin­gis pöör­dus seis aga täie­li­kult üm­ber. Ret­ro Com­pa­ny ja Põr­gu­põh­ja kor­dus­män­gus lõid ret­ro­kad ot­sus­ta­va 2:1 vä­ra­va män­gu vii­ma­sel mi­nu­til. See­jä­rel ei saa­nud vä­si­nud Põr­gu­põh­ja vas­tu ka Fla­min­go­le, kes võt­tis ka­he re­sul­ta­tiiv­se kiir­rün­na­ku­ga 2:0 või­du. Tur­nii­ri saa­tu­se ot­sus­tas see­ga vii­ma­ne mäng. Fla­min­go võit või viik oleks tur­nii­ri­või­du and­nud nei­le, Ret­ro Com­pa­ny ees­mär­k oli vaid võit. Mäng al­gas Fla­min­go kii­re vä­ra­va­ga, aga see­jä­rel pa­ni sel­gelt oma pa­re­mu­se maks­ma Ret­ro, kes lõi jär­jest ne­li vä­ra­vat. Fla­min­go vä­hen­das küll kao­tus­sei­su, aga män­gu lõpp kuu­lus taas si­ni­sär­ki­de­le, kes võt­sid koos 6:2 või­du­ga jär­je­kord­se val­la meist­ri­tiit­li.

Meist­rid said aas­taks en­da val­dus­se tut­tuue ränd­ka­ri­ka. Va­na ränd­ka­ri­kas 2014-2019 tur­nii­ri­de võit­ja­te ni­me­de­ga ilut­seb koh­vik Soh­vi­ku le­ti ko­hal. Esi­kol­mi­ku mees­kon­di au­ta­sus­ta­ti me­da­li­te­ga. Pa­ri­maid män­gi­jaid said Ani­ja mõi­sa väl­ja pan­dud au­hin­na­ko­ti.

Ret­ro Com­pa­ny koos­sei­su kuu­lu­sid Bakh­tiyar Jab­raiy­lov, Pa­vel Hart­šuk, Alek­sandr Gos­tev, Alek­sandr Le­vin (pa­rim män­gi­ja), Emin Muns­hiyev, De­nis Pet­rov.

Tei­se ko­ha saa­vu­ta­nud Fla­min­go mees­kon­nas män­gi­sid Joo­nas Kuusk­la (pa­rim vä­ra­va­vaht), Mar­tin Sa­lu­mäe, Mark­ko Ku­du (pa­rim vä­ra­va­kütt), Gre­gor Funk, Da­niil Mo­lo­tok, El­vo Han­sen, Ris­to Unt.

Põr­gu­põh­ja män­gis koos­sei­sus Fred­di Tur­mann, Mih­kel Kuu­se, Priit Taal­mann, Ant­ti Everst, Siim Ur­va, Ai­var Ur­va, To­mas Un­ger, Ar­se­ni Ki­šen­ja.

Kor­ral­da­jad tä­na­vad tur­nii­ri va­ba­taht­lik­ke abis­ta­jaid Ja­ros­lav Fe­dos­se­je­vit, De­nis Pet­ro­vi ning Mark­ko Ku­dut.

Ka­hek­san­dad meist­ri­võist­lu­sed toi­mu­vad eel­da­ta­valt 2023. aas­ta veeb­rua­ris.

Eelmine artikkelKAH-metsade lageraied
Järgmine artikkelAni­ja val­la 5 tee­ne­te­mär­ki