Ani­ja val­la õpi­las­ma­lev­la­sed te­gid tööd ja osalesid töötubades

53
Anija valla õpilasmaleva liikmed koos noorsootöötaja ja rahatarkuse entusiasti ILONA TINDIGA, kes käis ka neile rahatarkuse kohta nippe jagamas.

Nä­dal ae­ga, 7.-13. au­gus­ti­ni te­gut­se­nud Ani­ja val­la õpi­las­ma­le­vas osa­le­sid 20 noort Keh­rast, Ala­ve­rest ja Aeg­vii­dust.

Õpi­las­ma­le­vas­se võe­tak­se 13-17aas­ta­seid noo­ri. Val­la noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kris­tii­na Püi sel­gi­tas, et ma­le­va­rüh­ma pää­se­mi­seks tu­li igal kan­di­dee­ri­vad noo­rel koos­ta­da kor­rekt­ne CV ki­ri koos mo­ti­vat­sioo­ni­kir­ja­ga.

„Kes ei os­ka, se­da ai­ta­me, olu­li­ne on, et noo­red õpik­sid CVd koos­ta­ma ja täien­da­ma –kes tu­leb ma­le­vas­se mit­men­dat kor­da, sel­lel pea­vad ole­ma CVs­se li­sa­tud ka eel­mi­se aas­ta ko­ge­mu­sed,“ üt­les ta.

Ma­lev­la­sed te­gid viiel ar­gi­päe­val ne­li tun­di nä­da­las tööd, pä­rast lõu­nat ja nä­da­la­va­he­tu­sel olid va­ba aja te­ge­vu­sed. Tööand­ja oli Ani­ja val­la­va­lit­sus. Pu­has­ta­ti tea­de­te­tahv­leid Keh­ras, Vet­las ja Voo­sel, Keh­ras pes­ti kul­tuu­ri­kes­ku­se sei­nu ja põ­ran­daid, kor­ras­ta­ti noor­te­kes­ku­ses kuns­ti­tar­beid ja pes­ti le­gok­lot­se.

„Tööd olid liht­sad, kuid va­ja­li­kud. Ma­lev­la­sed said ka palka, tun­ni­ta­su oli 5 eu­rot. Töötasu suurus oli noor­te jaoks vä­ga mo­ti­vee­riv, eri­ti nei­le, kes on meie ma­le­vas ju­ba aas­taid käi­nud,“ lausus Kris­tii­na Püi.

Te­ma oli õpi­las­ma­le­va pro­jek­ti­juht ja or­ga­ni­see­ris va­ba aja te­ge­vu­si, rüh­ma­ju­hid olid noor­soo­töö­ta­jad Kat­ri Olesk, Ve­ro­ni­ka Si­li­vask, Kat­rin Tal­vik ja nen­de abi­li­ne Ma­ri-Liis Ki­vi­loo.

Ma­le­va va­ba aja te­ge­vus­te lä­bi­vii­mist toe­tas 840 eu­ro­ga ha­ri­dus- ja noor­tea­met. Töö­tu­kas­sa esin­da­ja viis noor­te­le lä­bi tra­dit­sioo­ni­li­se töö­sea­du­sand­lu­se ja tööo­hu­tu­se koo­li­tu­se. Vee­bi­po­lit­sei­nik An­na-Lii­sa Kreits­man rää­kis kü­ber­kiu­sa­mi­sest ja muu­dest vee­bi­ga seo­tud prob­lee­mi­dest. Et­te­võt­ja Ilo­na Tint ja­gas noor­te­le prak­ti­lis­te üle­san­ne­te abil nip­pe ra­ha­tar­ku­sest. Laua­män­gu­de töö­toas õpe­tas OÜ Brain Ga­mes esin­da­ja uue­maid st­ra­tee­gi­li­si laua­män­ge. Näit­le­ja Rau­no Kai­biai­neni ju­hen­da­mi­sel toi­mus imp­ro­teat­ri töö­tu­ba. Ma­le­va­rüh­mal käi­sid kü­las veel Ani­ja val­la noor­te­ko­gu esin­da­jad, rää­ki­sid oma te­ge­mis­test ning sel­lest, kui­das on noor­tel või­ma­lus val­la aren­gus ja ot­sus­te te­ge­mi­ses kaa­sa rää­ki­da.

Noor­soo­töö­ta­jad te­gid ma­lev­las­te­le ka pro­jek­ti­kir­ju­ta­mi­se koo­li­tu­se.

„Ju­hen­da­ja­te abi­ga koos­ta­sid nad kolm pro­jek­ti­taot­lust. Soo­vi­me jõu­da sel­le­ni, et Ani­ja val­las te­kiks pro­jek­ti­fond, mis toe­tab noor­te omaal­ga­tust ning mil­le kau­du taot­le­da val­laee­lar­vest toe­tust. Töö­ta­me sel­leks väl­ja vor­mi ja tes­ti­si­me se­da noor­te peal. Noo­red and­sid ta­ga­si­si­det, mi­da on va­ja taot­lu­ses muu­ta, et see oleks nei­le pa­re­mi­ni aru­saa­dav,“ rää­kis noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja.

Ta li­sas, et õpilasmalevlaste koos­ta­tud kol­mes pro­jek­ti­taot­lu­ses olid vä­ga head ideed üri­tus­te kor­ral­da­mi­seks.

Nä­da­la­va­he­tu­sel öö­bi­sid ma­lev­la­sed noor­te­kes­ku­se ta­ga­hoo­vis kait­se­väe­tel­ki­des. Te­gid lõk­kea­lus­tel süüa, pa­nid Kait­se­lii­du inst­ruk­to­ri In­ga Koit­la ju­hen­da­mi­sel kait­se­väe va­hen­di­test kok­ku ta­kis­tus­ra­ja ning lä­bi­sid sel­le.

„Noo­red kiit­sid, et ma­lev oli vä­ga si­su­kas, va­ba aja te­ge­vu­sed sil­mia­var­da­vad,“ sõ­nas Kris­tii­na Püi.

Eelmine artikkelVal­la­va­lit­su­s te­gi uue taot­lu­se Aru­kü­la rist­mi­kul piir­kii­ru­se alan­da­mi­seks
Järgmine artikkelAegviidu Coop läheb remonti