Ani­ja val­la noor­te­ko­gu sai põ­hi­mää­ru­se

98
Anija vallamaja.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis 23. märt­si is­tun­gil vas­tu val­la noor­te­ko­gu põ­hi­mää­ru­se. Se­ni oli noor­te­ko­gul põ­hi­ki­ri. Ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­juht Tii­na Si­lem sel­gi­tas, et põ­hi­ki­ri seos­tub eel­kõi­ge äriü­hin­gu­te ja sih­ta­su­tus­te­ga, noor­te­ko­gu on vo­li­ko­gu juu­res te­gut­sev nõuand­va õi­gu­se­ga osa­lus­ko­gu.

2010. aas­tal asu­ta­tud Ani­ja val­la noor­te­ko­gu on vas­ta­valt põ­hi­kir­ja­le val­la noo­ri ühen­dav va­ba­taht­lik ühen­dus, mil­le põ­hi­te­ge­vus on või­mal­da­da neil ak­tiiv­se­malt osa­le­da ühis­kond­li­kus elus. Noor­te­ko­gul peab ole­ma vä­he­malt viis 15-26aas­tast lii­get, kes on seo­tud Ani­ja val­la­ga. Noo­rem kui 15aas­ta­ne saab noor­te­ko­gu liik­meks, kui tei­sed liik­med sel­le­ga nõus­tu­vad.

Võr­rel­des va­ra­se­ma põ­hi­kir­ja­ga on põ­hi­mää­ru­ses muu­da­tu­si, mil­le te­ge­mi­sel osa­le­sid noor­te­ko­gu liik­med. Nen­de et­te­pa­ne­kul on laien­da­tud noor­te­ko­gu ees­mär­ki – kaits­ta ja esin­da­da noor­te hu­ve, rää­ki­da kaa­sa noo­ri puu­du­ta­va­tes kü­si­mus­tes, jul­gus­ta­da noor­te ko­da­ni­kual­ga­tust ja kaa­sa­ta neid val­lae­lu kor­ral­da­mist puu­du­ta­va­tes­se ot­sus­tusp­rot­ses­si­des­se.

„Noor­te­ko­gu liik­me vo­li­tus­te täh­taeg on en­di­selt kaks aas­tat, kuid va­rem puu­dus või­ma­lust te­da noor­te­ko­gust väl­ja ar­va­ta, nüüd on see ole­mas,“ sõ­nas Tii­na Si­lem.

Lii­ge ar­va­tak­se väl­ja oma aval­du­se alu­sel, vo­li­tus­te täh­ta­ja möö­du­mi­sel või ju­ha­tu­se ot­su­se­ga, kui on mõ­ju­va põh­ju­se­ta puu­du­nud kol­melt jär­jes­ti­ku­selt üld­koo­so­le­kult või pan­nud toi­me eba­so­bi­va teo.

Tii­na Si­lem: „Ka liik­meks saa­mi­se re­gu­lee­ri­si­me üm­ber. Kes soo­vib jät­ka­ta, võib ka­he aas­ta möö­du­des uues­ti kan­di­dee­ri­da. Ot­sus liik­me vas­tu­võt­mi­se koh­ta te­hak­se noor­te­ko­gu üld­koo­so­le­kul, liik­me­li­su­se täh­tae­ga võib pi­ken­da­da kor­du­valt ku­ni 27aas­ta­seks saa­mi­se­ni.“

Põ­hi­mää­rus sä­tes­tab, et noor­te­ko­gu ju­ha­tu­sel tu­leb kord aas­tas esi­ta­da oma te­ge­vu­se koh­ta üle­vaa­de val­la­va­lit­su­se­le ja vo­li­ko­gu­le ning liik­me­te­le üle­vaa­de noor­te­ko­gu va­ra­dest ja fi­nant­si­dest.

Võr­rel­des va­ra­se­ma kor­ra­ga on põ­hi­mää­ru­ses muu­de­tud ka noor­te­ko­gu era­kor­ra­li­se üld­koo­so­le­ku kok­ku­kut­su­mi­se tin­gi­mu­si. Üld­koo­so­le­kud on ava­li­kud, hää­leõi­gus on vaid noor­te­ko­gu liik­me­tel.

Põ­hi­mää­rus sä­tes­tab ka noor­te­ko­gu fi­nant­see­ri­mi­se põ­hi­mõt­ted ning va­ra ja va­hen­di­te ka­su­ta­mi­se kor­ra. Noor­te­ko­gu fi­nants­kü­si­mu­si kor­ral­dab val­la raa­ma­tu­pi­da­mi­ne. Noor­te­ko­gul on tä­na­vu­seks aas­taks 1200 eu­ro suu­ru­ne ee­lar­ve, li­sa saab taot­le­da pro­jek­ti­de­ga.

Noor­te­ko­gu liik­me­te ar­vu­le põ­hi­mää­rus pii­re ei sea. Prae­gu on liik­meid küm­me­kond ning Tii­na Si­le­mi hin­nan­gul ei ole nä­ha, et see kas­vaks nii suu­reks, et po­leks enam hal­la­tav: „Prae­gu on noor­te­ko­gu vä­ga Keh­ra-kesk­ne, kuid neil on plaa­nis min­na liik­meid vär­ba­ma ka Aeg­vii­tu ja Ala­ver­re.“

Kord kuus koh­tub noor­te­ko­gu val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he­ga, vas­ta­valt tee­ma­de­le osa­le­vad val­la­va­lit­su­se töö­ta­jad või al­la­su­tus­te ju­hid. Iga­kui­se koh­tu­mi­se ees­märk on aru­ta­da noor­te­ga lä­bi vo­li­kok­ku mi­ne­vad eel­nõud.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelU13 tüdrukute saalihoki Eesti meistrivõistluste pronks Kuusalu võistkonnale