Ani­ja val­la noor­te­ko­gu al­ga­tu­sel ko­ris­ta­ti Keh­rat

11
Anija vallamaja.

Ani­ja val­la noor­te­ko­gu kor­ral­das lau­päe­val, 25. mail Keh­ras ko­ris­tus­päe­va. Prü­gist pu­has­ta­ti pea­mi­selt staa­dio­nia­la, jõeäärt ning kerg­liik­lus­tee­de ää­ri, sa­mu­ti raud­teeäär­set.

„Läks pä­ris häs­ti, sai­me lin­na­ruu­mi puh­ta­maks,“ kom­men­tee­ri­sid noor­te­ko­gu ju­hid Mir­tel Ma­ria Rul­li ja Hend­rik Lill­soo.

Nad mär­ki­sid, et õn­neks ei ol­nud olu­kord vä­ga hull ja prü­gi oli lin­nas tä­na­vu vä­hem kui oli eel­mi­sel ke­va­del toi­mu­nud ko­ris­tus­päe­va ajal. Mu­re­koh­ta­de­na too­di väl­ja, et kõik­jal oli vä­ga pal­ju suit­su­ko­ni­sid, sa­mu­ti lei­ti suu­res ko­gu­ses klaa­si­kil­de, jää­ti­se- ja kom­mi­pa­be­reid ning ise­gi üks prill­-laud ja võs­sa vi­sa­tud prü­gi­ko­ti­täis lehtk­laa­si.

Noor­te­ko­gu ko­ris­tus­päe­vast võt­sid osa paar­küm­mend ini­mest, li­saks noor­te­le ka täis­kas­va­nuid ning mõ­ned las­te­ga pe­red. Hend­rik Lill­soo rõõ­mus­tas, et noor­te­ko­gu üles­kut­se­le rea­gee­ri­sid ja ko­ris­tus­päe­va­ga lii­tu­s isegi ini­me­si, ke­da nad ei tund­nud, mõ­ned olid Keh­ras­se ko­li­nud al­les hil­ju­ti. Noor­tel ai­tas ko­du­lin­na puh­ta­maks te­ha ka Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor.

„Ole­me vä­ga tä­nu­li­kud kõigile, kes tu­lid suu­re kuu­mu­se­ga ko­dust väl­ja, sa­mu­ti spon­so­ri­te­le, kes toe­ta­sid meid kin­nas­te, haa­gis­kä­ru ja prü­gi­kot­ti­de­ga, sa­mu­ti nõu ja pla­nee­ri­mi­se­ga ai­da­nud val­la­va­lit­su­se­le ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se­le,“ lau­sus Hend­rik Lill­soo.

Noo­red ko­ris­ta­sid Keh­rat kol­man­dat ke­va­det. Noor­te­ko­gu ju­hid ar­va­sid, et sel­le­ga jät­ka­tak­se ka järg­mi­sel aas­tal. Siis on Hend­rik Lill­soo sõ­nul ees­märk kaa­sa­ta veel roh­kem lin­la­si.

Eelmine artikkelTaa­ra­ko­gu­ja­te kaa­sa­bil is­tu­ta­ti Ani­ja val­da 5 hek­ta­rit met­sa
Järgmine artikkelKeh­ra tä­na­vaid as­fal­tee­rib Al­tos Teed