Ani­ja val­la las­teae­da­de osa­lus­ta­su suu­rus hak­kab sõl­tu­ma sis­se­kir­ju­tu­sest

611
Anija vald.

Märt­si ja ap­ril­li eest osa­lus­ta­su maks­ma ei pea, au­gus­tist ker­kib teis­te oma­va­lit­sus­te las­te ko­ha­ta­su mit­me­kord­seks.

Ani­ja vo­li­ko­gus oli tei­sel lu­ge­mi­sel las­teaedades lapse­va­ne­ma­te kae­ta­va­te ku­lu­de kat­mi­se kor­ra keh­tes­ta­mi­ne. Pä­rast pa­ran­du­set­te­pa­ne­ku­te lä­bi­hää­le­ta­mist võt­sid is­tun­gil osa­le­nud vo­li­ni­kud mää­ru­se ühe­hääl­selt vas­tu.

Üks suu­rem muu­da­tus, mis mää­ru­ses­se teh­ti, puu­du­tab lap­se­va­ne­ma­te osa­lus­ta­su ajal, mil las­teaed on osa­li­selt või täie­li­kult su­le­tud. Se­ni keh­ti­nud mää­ru­ses sä­tes­ta­ti, et lap­se­va­ne­malt osa­lus­ta­su ja toi­du­ra­ha ei nõu­ta ühe su­ve­kuu eest, mil las­teaed on su­le­tud kol­lek­tiiv­puh­ku­seks ning las­teaia aju­ti­se või osa­li­se sul­ge­mi­se ajal, mis väl­tab roh­kem kui 3 päe­va. Nüüd on mää­ru­ses, et lap­se­va­ne­malt ei nõu­ta osa­lus­ta­su kuu eest, mil las­teaed on su­le­tud kol­lek­tiiv­puh­ku­seks, või las­teaia aju­ti­se või osa­li­se sul­ge­mi­se aja eest, mis väl­tab roh­kem kui 10 töö­päe­va. Ku­na mää­rus jõus­tub ta­ga­siu­la­tu­valt 1. märt­sist, tä­hen­dab see, et tä­na­vu ei pea lap­se­va­ne­mad, kel­le lap­sed po­le ala­tes 16. märt­sist las­teaias käi­nud, märt­si ega ap­ril­li eest ko­ha­ta­su maks­ma.

Kat­rin Roo­me­re te­gi et­te­pa­ne­ku li­sa­da mää­ru­ses­se punkt, kui las­teaed on kuu jook­sul ava­tud vä­hem kui küm­me päe­va, tu­leb va­ne­ma­tel maks­ta 50 prot­sen­ti osa­lus­ta­sust. Sel­le pak­kus väl­ja vo­li­ko­gu ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jon. „Õpe­ta­jad ju töö­ta­vad, nei­le maks­tak­se pal­ka,“ põh­jen­das ta.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et val­la­va­lit­sus ei toe­ta et­te­pa­ne­kut, ku­na las­teae­da­de osa­lus­ta­su mää­rust ei teh­ta vaid prae­gust olu­kor­da sil­mas pi­da­des, see on õi­gu­sakt pi­ke­maks ajaks. Ta oli se­da meelt, et po­le mõ­tet liht­sat ning kõi­gi­le ühe­selt mõis­te­ta­vat kor­da te­ha eba­sel­ge­maks üks­nes sel­leks, et lap­se­va­ne­ma­telt kü­si­da märt­si eest pool osa­lus­ta­sust. Rii­vo Noo­re sõ­nul on see kõi­gi las­teae­da­de pea­le kok­ku vei­di üle 4000 eu­ro. Vo­li­ko­gu ei toe­ta­nud Kat­rin Roo­me­re et­te­pa­ne­kut.

Tei­ne olu­li­sem muu­da­tus on osa­lus­ta­su suu­ru­se di­fe­rent­see­ri­mi­ne sõl­tu­valt sis­se­kir­ju­tu­sest. Vas­ta­valt vo­li­ko­gu aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku­le on ju­hul, kui laps ja va­ne­mad on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi Ani­ja val­la ko­da­ni­kud, las­teaia ko­ha­ta­su sood­sam. Kui lap­se ja ta mõ­le­ma va­ne­ma või ük­sik­va­ne­ma elu­koht on Ani­ja val­las, on osa­lus­ta­su suu­rus 6,5 prot­sen­ti va­ba­rii­gi va­lit­su­se keh­tes­ta­tud kuu töö­ta­su alam­mää­rast. Kui laps pä­ri­neb 1-2lap­se­li­sest pe­rest, 6 prot­sen­ti mii­ni­mum­pal­gast, kui laps on 3lap­se­li­sest pe­rest ning 4,5 prot­sen­ti, kui laps on nel­ja ja ena­ma­lap­se­li­sest pe­rest. Kui laps ja ta mõ­le­mad va­ne­mad või ük­sik­va­nem ei ole rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­tel Ani­ja val­la ela­ni­kud, tõu­seb las­teaia osa­lus­ta­su 20 prot­sen­di­ni aas­taks keh­tes­ta­tud mii­ni­mum­pal­gast. Kui laps on las­teaias hom­mi­kust ku­ni lõu­naui­na­ku­ni, tu­leb te­ma eest ta­su­da osa­lus­ta­su 50 prot­sen­ti.

Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja mär­kis, et sät­te­ga tõs­ta teis­tes­se val­da­des­se kir­ju­ta­tud pe­re­de las­te eest ko­ha­ta­su 20 prot­sen­di­le mii­ni­mum­pal­gast, on või­ma­lik saa­da val­la re­gist­ris­se ela­nik­ke juur­de.

„Sel­li­seid lap­si on meie val­la las­teae­da­des prae­gu 20 rin­gis,“ sõ­nas ta.
Vik­tor Kro­patš­jov kaht­les, kas osa­lus­ta­su suu­ru­se­ga hak­ka­vad ela­ni­kud end Ani­ja val­da sis­se kir­ju­ta­ma: „Här­ma­ko­su kü­la lap­sed käi­vad Kuu­sa­lu las­teaias ja kui Kuu­sa­lu vald teeks sa­ma­su­gu­sed reeg­lid, siis ar­van, et Ani­ja val­las oleks ko­he ela­nik­ke vä­hem. See on pe­re jaoks ik­ka pä­ris suur sum­ma, ühe lap­se koh­ta kol­me­kord­ne va­he.“

Kui laps ja te­ma mõ­le­mad va­ne­mad või ük­sik­va­nem on re­gist­ree­ri­tud Ani­ja val­da, on las­teaia ko­ha­ta­su tä­na­vu 37,96 eu­rot 1-2lap­se­li­sest pe­rest lap­se koh­ta, mu­ja­le sis­se­kir­ju­ta­tud pe­re­del tu­leb ha­ka­ta maks­ma ko­ha­ta­su 116,80 eu­rot lap­se koh­ta.

Aa­re Nurm te­gi et­te­pa­ne­ku, et väik­sem osa­lus­ta­su keh­tiks ju­hul, kui Ani­ja val­da on sis­se kir­ju­ta­tud laps ja üks te­ma va­ne­ma­test. Ta põh­jen­das, et lap­se sün­ni­tun­nis­tu­sel võib ol­la kir­jas küll kaks va­ne­mat, aga see ei tä­hen­da, et nad ela­vad koos ning sel ju­hul ei saa nõu­da, et nad olek­sid mõ­le­mad rah­vas­ti­ku­re­gist­ris Ani­ja val­la ko­da­ni­kud. Te­ma et­te­pa­nek ei leid­nud vo­li­ko­gu ena­mu­se toe­tust.

Kõr­gem osa­lus­ta­su teis­te oma­va­lit­sus­te sis­se­kir­ju­tu­se­ga pe­re­de­le hak­kab keh­ti­ma ala­tes 1. au­gus­tist.

Eelmine artikkelSal­mis­tu ran­naa­la hak­kab hal­da­ma OÜ Sal­mis­tu Sa­dam
Järgmine artikkelKo­roo­na­tes­ti po­si­tiiv­se­te arv lan­ges