Ani­ja val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­juht on TII­NA SI­LEM

696
Ani­ja val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­juht TII­NA SI­LEM: „Alus­tan tööd vä­ga heal ajal, koos Ani­ja Val­la Las­teae­da­de ning kul­tuu­ri­kes­ku­se uu­te juh­ti­de­ga. Meil on pal­ju värs­keid mõt­teid.“

Ala­tes 15. au­gus­tist töö­tab Ani­ja val­la­va­lit­su­ses ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ju­hi­na Tii­na Si­lem. Ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ju­hi ame­ti­ko­ha ot­sus­tas vo­li­ko­gu luua juu­nis pä­rast se­mi­na­ri, kus la­ha­ti val­la ha­ri­dus­kor­ral­dust. Seal lei­ti, et üks abi­val­la­va­nem ei jõua li­saks sot­siaal­töö­le ku­ree­ri­da ka ha­ri­dust, noor­soo­tööd, kul­tuu­ri- ja spor­di­vald­kon­da.

Ot­se val­la­va­ne­ma­le al­lu­va ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ju­hi üle­s-an­ne on koor­di­nee­ri­da val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­vald­kon­na te­ge­vu­si, mis kuu­lu­vad oma­va­lit­su­se ko­hus­tu­sa­las­se.

„Mi­nu töö­vald­kon­da kuu­lu­vad koo­lid, las­teaiad, rah­va­ma­jad, kul­tuu­ri­kes­kus, noor­te­kes­kus, hu­vi­ha­ri­dus. Asu­tus­te juh­ti­del on üs­na suur ot­sus­tus­pä­de­vus, kuid hoian val­la­va­lit­su­ses pil­ku peal, ai­tan ja suu­nan, kui on va­ja,“ sõ­nas Tii­na Si­lem.

Ta li­sas, ku­na Ani­ja val­las ei ole ha­ri­du­se­le spet­sia­li­see­ru­nud amet­nik­ku pik­ka ae­ga ol­nud, on tun­da, et koo­lid-las­teaiad ja val­lae­la­ni­kud on te­da oo­da­nud: „Ko­gu esi­me­se töö­nä­da­la oli mu te­le­fon pu­na­ne, kur­de­tak­se suu­ri ja väi­ke­seid mu­re­sid. Mõ­ne­le ole­me ju­ba la­hen­du­se leid­nud, mõ­ned va­ja­vad sü­ve­ne­mist.“

Tii­na Si­lem on Ani­ja val­la ela­nik, os­tis koos abi­kaa­sa­ga Pil­la­pa­lu kül­la va­na asun­dus­ta­lu, mi­da re­no­vee­ri­tak­se: „Abi­kaa­sa va­na­va­ne­mad on siit­kan­dist pä­rit, Aeg­vii­du on ko­gu su­gu­võ­sa kes­kus. Li­saks on abi­kaa­sa suur mat­ka­ja, käi­nud lä­bi kõik Kõr­ve­maa sood, met­sad ja mat­ka­ra­jad. See oli meie jaoks suur ar­gu­ment, miks pa­ni­me noo­re­mad lap­sed Aeg­vii­du las­teae­da ja tu­li­me Tal­lin­nast ära.“

Tii­na Si­lem on ha­ri­du­selt ju­rist. Ba­ka­lau­reu­seõp­pes oli Tar­tu Üli­koo­lis, ma­gist­ran­tuu­ri lõ­pe­tas 2011. aas­tal Bas­ki­maal õi­gus­sot­sio­loo­gia alal. Pä­rast se­da läks sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mis­se pro­jek­ti­ju­hiks: „Meil oli kä­sil sot­siaal­vald­kon­na 20 aas­ta suu­rim, töö­või­me­re­form. Muut­si­me va­nad töö­või­me­tus­pen­sio­nid sel­li­seks süs­tee­miks, et või­ma­li­kult pal­ju säi­li­ta­da ini­mes­te ak­tiiv­sus, kaa­sa­ta neid tööel­lu. Nüüd ju­ba mi­tu aas­tat see muu­da­tus toi­mib, meil po­le enam töö­või­me­tus­pen­sio­nä­re, sot­siaal­süs­tee­mi­põ­hi­ne skeem vii­di üle töö­tu­kas­sas­se.“

Sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mis töö­tas Tii­na Si­lem paar aas­tat, pä­rast se­da juh­tis pro­jek­te mõt­te­ko­jas Pra­xis: „Sain osa­le­da põ­ne­va­tes pro­jek­ti­des, näi­teks juh­ti­sin ÜRO puue­te­ga ini­mes­te õi­gus­te kon­vent­sioo­ni töö­rüh­ma moo­dus­ta­mist Ees­tis.“

Li­gi viis aas­tat töö­tas ta tar­bi­ja­kait­sea­me­tis, al­gu­ses ju­ris­ti­na, see­jä­rel fi­nants­vald­kon­na ju­hi­na, te­ge­les tar­bi­ja­te pöör­du­mis­te­ga, mis olid seo­tud lae­nu­de-lii­sin­gu­te, jä­rel­mak­su­de, in­kas­so­tee­nus­te ja kin­nis­va­ra­ga, sa­mu­ti te­gi jä­re­le­val­vet et­te­võ­te­te fi­nants­käi­tu­mi­se üle.
Kolm aas­tat ta­ga­si läks Tii­na Si­lem ha­ri­dus­mi­nis­tee­riu­mis­se õi­gus­nõu­ni­kuks, seal töö­tab osa­li­se koor­mu­se­ga siia­ni: „Jät­kan tööd mi­nis­tee­riu­mis, kuid mu põ­hi­töö on nüüd Ani­ja val­la­va­lit­su­ses.“

Et­te­pa­ne­ku ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ju­hiks kan­di­dee­ri­da te­gi tal­le Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor.
„On li­sa­boo­nus, et töö­koht on ko­du­le lä­he­dal, kuid sel­le jär­gi ma tööd ei va­liks. Tõe­li­ne väär­tus on see, et mi­nu töö tu­lem puu­du­tab meie ko­gu­kon­da. Saan töö­ta­da meie val­la las­teae­da­de, koo­li­de, kul­tuu­ria­su­tus­te­ga. Mind vä­ga kõ­ne­tab, et saan an­da nen­de aren­gus­se oma pa­nu­se. See on põ­hi­li­ne ar­gu­ment, miks siia töö­le tu­lin,“ lau­sus Tii­na Si­lem.

Esi­me­sel töö­nä­da­lal käis ta tut­vu­mas Keh­ra koo­li, las­te-ae­da­de ja noor­te­kes­ku­se­ga, sel­lel nä­da­lal jät­kab asu­tus­te kü­las­ta­mist Ala­ve­res ja Aeg­vii­dus.

Eelmine artikkelAeg­vii­tu ale­vi­selts?
Järgmine artikkelPolitseiuudised