Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­teks esi­ta­ti 35 no­mi­nen­ti

390

Ku­ni 26. jaa­nua­ri­ni sai esi­ta­da kan­di­daa­te Ani­ja val­la 2019. aas­ta te­gi­ja kon­kur­si­le. 9 ka­te­goo­rias no­mi­nee­ri­ti kok­ku 35 ini­mest, et­te­võ­tet, va­ba­ühen­dust ja kü­la.

Ani­ja val­la aren­dus­juht In­geld­rin Aug kom­men­tee­ris, et kui veel möö­du­nud nä­da­la kes­kel oli na­tu­ke mu­re­lik, ku­na kan­di­daa­te esi­ta­ti ta­ga­si­hoid­li­kult, siis vii­mas­tel päe­val muu­tu­sid ini­me­sed ak­tiiv­se­maks ja aas­ta te­gi­ja­te no­mi­nen­te esi­ta­ti üs­na pal­ju.

Tiit­li­le aas­ta et­te­võt­ja te­gu on 4 no­mi­nen­ti: Aeg­vii­du res­to­ran Va­na Wak­sal, SW Ener­gia, OÜ A. Ur­va ja Keh­ra spor­di­hoo­ne koh­vik Soh­vik.

Aas­ta va­baü­hen­du­se teo tiit­li­le kan­di­dee­ri­jaid on 3: Ida-Har­ju­maa In­vaü­hing, MTÜ Koos­töö­ko­da ja Va­ba­ha­ri­dus­kool Koit ning MTÜ Ing­ver.

Aas­ta va­ba­taht­li­ku no­mi­nen­te on 4: raske haigusega võidelnud väikest Annabeli toetanud Liivika Kivistik, keskkonnasõbraliku ja loomi päästva teoga silma paistnud Ter­je ja Ed­vin Ja­kob­son, möö­du­nud aas­tal Ani­ja Val­la Las­teae­da­de aas­ta sõb­raks va­li­tud Ja­nec Pär­na ning Ani­ja val­la soo­me­pois­te elu ka­jas­ta­va näi­tu­se eest­ve­da­ja Hei­ni Vil­biks.

Tiit­li­le Ani­ja val­la sä­de esi­ta­ti 6 kan­di­daa­ti: Ida-Har­ju­maa in­vaü­hin­gu juht Ag­nes Val­gis­te, Keh­ra raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Ai­ta Tam­meorg, Keh­ra koo­li õpe­ta­ja Eve Roht­la, Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te, Keh­ra koo­li kuns­tiõ­pe­ta­ja An­ne Tan­ne ja en­di­ne val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam.

Aas­ta noor­soo­töö teo tiit­li­le on 3 kan­di­daa­ti: si­su­loo­me koo­li­tusp­rog­ramm Si­suA­ka­dee­mia, MTÜ Ar­cum noor­soo­tööa­la­sed et­te­võt­mi­sed Ala­ve­res ning Ind­rek Aga­ri pa­nus Ani­ja val­la noor­soo­töös­se.

Aas­ta kul­tuu­ri­pär­li tiit­li­le on 5 no­mi­nen­ti: Keh­ra Nu­ku eest­ve­da­ja Mar­git Aas­maa, muu­si­kaõ­pe­ta­ja ja koo­li­juht He­li Ka­ru, Aeg­vii­du Võ­za­ga­le­rii au­to­rid Ind­rek Tust ja Iris Tust-Sõer, Kõr­ve­maa fil­miõh­tu­te kor­ral­da­ja Ind­rek Leht ning Aeg­vii­du MTÜ Kuns­ti­zaal ju­hen­da­ja Ül­le Lin­nus­te.

Aas­ta kü­la tiit­li­le kan­di­dee­ri­vad Voo­se ning MTÜ Sood­last Kõr­ve­ni.

Tiit­li­le aas­ta te­gu esi­ta­ti 3 no­mi­nen­ti: soo­mus­ron­gi Wa­ba­dus tee­kond, 25. te­ge­vus­aas­tat tä­his­ta­nud Sõ­nu­mi­too­ja ning Voo­se Päi­ke­se­ko­du ja kär­je­kü­la ava­mi­ne.

Aas­ta spor­di­teo no­mi­nen­te on 5: orien­tee­ru­ja Mar­je Viir­mann, uju­ja Sir­je Vool­maa, MTÜ HC Keh­ra Fännk­lu­bi rah­vas­por­di eden­da­mi­ne, HC Keh­ra sport­las­te saa­vu­tu­sed ning ka­ra­te­ka Ka­ta­rii­na He­lee­na Vaht­ra.

Aas­ta te­gi­ja kon­kur­si ka­te­goo­riad on ol­nud mi­tu aas­tat sa­mad. In­geld­rin Aug ar­vas, et järg­mi­sel aas­tal neid muu­de­tak­se. Ta tõi näi­teks, et aas­ta kü­la ase­mel võiks va­li­da aas­ta ko­gu­kon­da, et ka mõ­ni Keh­ra lin­nao­sa või Aeg­vii­du ale­vi ak­tiiv­sem piir­kond saak­sid kan­di­dee­ri­da: „Ju­ba tä­na­vu esi­ta­ti aas­ta kü­laks ühe piir­kon­na ühi­ne MTÜ.“

Tal on edas­pi­di­seks pal­ve kõi­ki­de­le no­mi­nen­ti­de esi­ta­jai­le, et kan­di­daa­di ni­me­le li­sa­taks veel um­bes nel­ja-viie­lau­se­li­ne põh­jen­dus, miks just te­ma on väärt val­la aas­ta te­gi­ja tiit­lit: „Mõ­ne kan­di­daa­di koh­ta on kir­ju­ta­tud ter­ve le­he­külg, sa­mas mõ­ne koh­ta vaid üks lau­se. Teeks meie töö liht­sa­maks ning hää­le­ta­ja­tel va­li­ku ker­ge­maks, kui no­mi­nen­te kir­jel­da­taks pi­sut põh­ja­li­ku­malt.“

Na­gu eel­mis­tel aas­ta­tel, va­li­tak­se aas­ta te­gi­jad ka tä­na­vu in­ter­ne­ti­hää­le­tu­sel. Kan­di­daa­ti­de ni­med koos põh­jen­dus­te­ga pan­nak­se val­la ko­du­le­he­le. Hää­le­ta­da saab ala­tes kol­ma­päe­vast, 29. jaa­nua­rist ku­ni 9. veeb­rua­ri õh­tu­ni. Aas­ta te­gi­jad 2019 kuu­lu­ta­tak­se väl­ja 21. veeb­rua­ril Keh­ra güm­naa­siu­mis toi­mu­val Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va­ vas­tu­võ­tul.

Eelmine artikkelEdas­pi­di kut­su­tak­se rah­vast Hõi­mu­mar­si­le
Järgmine artikkelJõe­läht­me ja Kuu­sa­lu val­la ühi­ne lau­lu- ja tant­su­pi­du tu­leb taas