Ani­ja val­la 2022. aas­ta ee­lar­ve

72
Anija vallamaja.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis nel­ja­päe­val, 20. jaa­nua­ril tei­sel lu­ge­mi­sel vas­tu val­la tä­na­vu­se ee­lar­ve. Ee­lar­ve kin­ni­ta­mi­se poolt hää­le­ta­sid kõik is­tun­gil osa­le­nud 15 vo­li­nik­ku.

Ee­lar­ve põ­hi­te­ge­vu­se tu­lud on 11 121 763 eu­rot, mis on 6,3 prot­sen­ti roh­kem kui eel­mi­sel aas­tal. Põ­hi­te­ge­vu­se ku­lud kas­va­sid mul­lu­se­ga võr­rel­des 10,8 prot­sen­ti ja on 11 030 529 eu­rot. In­ves­tee­rin­gu­teks on ee­lar­ves 3,9 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest 2,3 mil­jo­nit eu­rot kae­tak­se lae­nu­ga.

Ük­sik­isi­ku tu­lu­mak­su on ee­lar­ves­se ka­van­da­tud 6,25 mil­jo­nit eu­rot, maa­mak­su 240 600 eu­rot, rii­giee­lar­vest saa­da­vaid toe­tu­si kok­ku 3 399 408 eu­rot. Tu­lu­sid kau­pa­de ja tee­nus­te müü­gist pla­nee­ri­tak­se 554 255 eu­rot, muid te­ge­vus­tu­lu­sid kae­van­da­mis­ta­su­dest, vee eri­ka­su­tu­se ta­su­dest ning trah­vi­dest kok­ku 677 000 eu­rot.

Põ­hi­te­ge­vu­se ku­lu­dest on moo­dus­ta­vad 56,5 prot­sen­ti per­so­na­li­ku­lud. Per­so­na­li­ku­lu­deks on ee­lar­ves 6,29 mil­jo­nit eu­rot, ka­van­da­tud on kesk­mi­selt 7,3prot­sen­di­li­ne pal­ga­tõus. Val­laee­lar­vest pal­ka saa­vad õpe­ta­ja­te töö­ta­sud on võrd­sus­ta­tud rii­giõ­pe­ta­ja­te töö­ta­su­de­ga, mil­le alam­määr on 1412 eu­rot.

Ma­jan­da­mis­ku­lu­deks on ee­lar­ves 3,84 mil­jo­nit eu­rot. See on 11,2 prot­sen­ti roh­kem kui eel­mi­sel aas­tal.

Ku­lu­dest 60 prot­sen­ti ehk 6,14 mil­jo­nit eu­rot moo­dus­ta­vad ha­ri­dus­ku­lud. 9 prot­sen­ti ehk 958 856 eu­rot ku­lu­dest lä­he­vad va­ba­le ajale, kul­tuu­ri- ja spor­di­te­ge­vu­se­le, sa­mu­ti 9 prot­sen­ti ehk 930 858 eu­rot sot­siaal­vald­kon­na­le, 8 prot­sen­ti ehk 803 472 eu­rot kesk­kon­na­kait­se­le. Va­lit­se­mis­ku­lud moo­dus­ta­vad ee­lar­vest 6 prot­sen­ti ehk 545 805 eu­rot, ma­jan­dus­vald­kon­na ku­lud 5 prot­sen­ti ehk 522 715 eu­rot, ela­mu- ja kom­mu­naal­ma­jan­dus­ku­lud 2 prot­sen­ti ehk 191 875 eu­rot. Ava­li­ku­le kor­ra­le ja jul­geo­le­ku­le on ee­lar­ves 26 570 eu­rot, ter­vis­hoiu­le 6300 eu­rot. Re­serv­fond moo­dus­tab ee­lar­vest 1 prot­sen­di ehk 111 218 eu­rot.

Investeeringuteks on eelarves 3 933 420 eurot. Sellest haridusvaldkonda investeeritakse 3,09 miljonit eurot, majanduse valdkonda 701 700, kultuurivaldkonda 71 000 ning sotsiaalvaldkonda 66 000 eurot. Tä­na­vu­ne suu­rim in­ves­tee­ring on Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia uue ma­ja ehi­tus, mil­le­le koos män­gu­väl­ja­ku­te ra­ja­mi­se­ga ku­lub üle 2,9 mil­jo­ni eu­ro. Val­la­tee­des­se in­ves­tee­ri­tak­se tänavu 432 700 eu­rot. Aeg­vii­du koo­li ja las­teaia re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti­de te­ge­mi­seks on ee­lar­ves kum­ma­le­gi 60 000 eu­rot, val­la ela­mu­fon­di re­no­vee­ri­mi­seks 55 000 eu­rot, Keh­ra sot­siaal­kes­ku­se ka­tu­se re­mon­diks 56 000 eu­rot ja noor­te­kes­ku­se ka­tu­se re­mon­diks 51 000 eu­rot, kü­la­des­se tä­na­va­val­gus­tu­se ra­ja­mi­seks 50 000 eu­rot ning Keh­ra sa­de­vee ka­na­li­sat­sioo­ni pro­jek­tee­ri­mi­seks sa­mu­ti 50 000 eu­rot. Üle­jää­nud in­ves­tee­rin­gud on väik­se­mad.

Eelmine artikkelKehra Sotsiaalkeskuses alustab eakate tugigrupp
Järgmine artikkelEner­gia­hin­da­de kom­pen­see­ri­mi­se taot­lus­test