Ani­ja Ühen­dus ja Kes­ke­ra­kond sõl­mi­sid koa­lit­sioo­ni­lep­pe

296
Koostööleppele kirjutasid alla PRIIT RAUDKIVI valimisliidust Anija Ühendus ja JAANUS KALEV Eesti Keskerakonnast

Ree­del, 26. no­vemb­ril sõl­mi­sid va­li­mis­liit Ani­ja Ühen­dus ja Ees­ti Kes­ke­ra­kond koa­lit­sioo­ni­lep­pe, mil­le­ga le­pi­ti kok­ku ees­mär­gid ja olu­li­se­mad te­ge­vu­sed val­la juh­ti­mi­ses. Järg­mi­se nel­ja aas­ta põ­hiees­märk on val­lae­la­ni­ke ar­vu suu­ren­da­mi­ne ja ela­ni­ke heao­lu kas­va­ta­mi­ne, tur­va­li­ne elu­kesk­kond ning val­la asja­tund­lik üks­meel­ne ja lä­bi­pais­tev juh­ti­mi­ne. Koa­lit­sioo­ni­lep­pe all­kir­jas­ta­sid val­la­vo­li­ko­gu Ani­ja Ühen­du­se frakt­sioo­ni esi­mees Priit Raud­ki­vi ning val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev Kes­ke­ra­kon­nast. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu koa­lit­sioon on 12liik­me­li­ne – Ani­ja Ühen­du­sel on vo­li­ko­gus 8, Kes­ke­ra­kon­nal 4 koh­ta. Opo­sit­sioo­nis on Re­for­mi­era­kond, kel on vo­li­ko­gus 4 koh­ta, EK­RE 3 ko­ha­ga.

Eelmine artikkelKäi­mas on Põh­ja-Ees­ti roo­ga­sid tut­vus­tav aas­ta „Pae­peal­sed mait­sed“
Järgmine artikkelSõnumitoojas 1. detsembril