Ani­ja me­hed käi­sid Kuu­sa­lus punk­ti­var­gil

214
Ani­ja JK vä­ra­va­te au­to­rid VA­SYL DMYT­REN­KO (va­sa­kul) ja JÜ­RI DMIT­REN­KO. Fo­to Mih­kel Kuu­se

MIH­KEL KUU­SE

Pü­ha­päe­val, 14. au­gus­til toi­mus Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te 3. lii­ga idat­soo­nis Kuu­sa­lu ja Ani­ja mees­kon­da­de mõõ­du­võtt ehk mõi­sa­der­bi. Kuu­sa­lu staa­dio­ni­le oli ko­gu­ne­nud vaa­te­män­gu jäl­gi­ma 57pea­li­ne pub­li­ku­hulk.

Mäng al­gas tor­mi­li­selt, kui ju­ba mõ­ne mi­nu­ti jä­rel haa­ra­sid kü­la­li­sed edu­sei­su. Vä­ra­va rea­li­see­ris kin­da­me­he­ga sil­mit­si pää­se­nud Va­syl Dmyt­ren­ko. Ani­ja mees­te kõr­ge press kan­dis mõ­ne aja pä­rast taas vil­ja, kui Jü­ri Dmit­ren­ko kaits­jalt pal­li röö­vis ja sel­le kind­lalt vä­ra­vas­se toi­me­tas. See­jä­rel kaa­lu­kau­sid mõ­ne­võr­ra võrd­sus­tu­sid ning ko­du­mees­kond hak­kas jär­jest enam oma män­gu leid­ma. Pool­tun­ni möö­du­des saa­di­gi vas­tu­vä­rav, kui Joo­nas Amer saa­tis tee­le kaug­löö­gi, mis vee­res Ani­ja vä­ra­va­va­hi näp­pu­de kau­du na­pilt üle vä­ra­va­joo­ne. Kolm­vee­rand­tun­ni lõpp kuu­lus suu­res­ti Kuu­sa­lu­le, kes ot­sis tor­mi­li­selt vii­gi­vä­ra­vat. 28kraa­di­ses leit­sa­kus min­di tee­ni­tud poo­la­ja­puh­ku­se­le siis­ki Ani­ja mees­te 1:2 edu­sei­sus.

Tei­ne poo­laeg al­gas ar­mu­tu võit­lu­se­ga – Kuu­sa­lu jah­tis vii­gi­vä­ra­vat ning Ani­ja proo­vis edu­sei­su kind­la­maks muu­ta. Mää­rus­te­vas­ta­se te­gut­se­mi­se eest tee­nis Jü­ri Dmit­ren­ko kii­res­ti oma tei­se kol­la­se kaar­di ning jät­tis mees­kon­na ühe män­gi­ja­ga vä­he­mus­se. Ani­ja män­gi­jad lan­ge­sid ma­da­la­ma­le ja kait­se­sid suur­te jõu­du­de­ga oma vä­ra­vae­sist. See kan­dis vil­ja. Va­he­tu­sest sek­ku­nud värs­ke­te jal­ga­de toel suu­de­ti Kuu­sa­lu rün­na­kud tõr­ju­da ning kind­lus­ta­da mi­ni­maal­ne võit ja kolm punk­ti ta­be­lis­se juur­de. Mõ­le­mad võist­kon­nad tõ­de­sid pärast koh­tu­mi­se lõp­pu, et oli see al­les der­bi­vää­ri­li­ne mäng. Se­da il­mes­ta­vad koguni seit­se kol­last kaar­ti, mil­le­ga kaas­nes ka üks plat­silt ee­mal­da­mi­ne.

Ani­ja tõu­sis tä­nu või­du­le lii­ga­ta­be­lis 23 punk­ti­ga 3. ko­ha­le. Kuu­sa­lu jät­kab ka­he vii­gi­punk­ti­ga 11. ko­hal. Piir­kon­na kol­mas mees­kond Raa­si­ku FC Jo­ker on 28 punk­ti­ga 2. ko­hal. Järg­mi­ne ko­ha­lik der­bi toi­mub 21. sep­temb­ril, kui kell 19 on Raa­si­kul vas­ta­mi­si Jo­ker ja Ani­ja.

Eelmine artikkelÜKS KÜSIMUS: Ke­da oo­ta­te Ani­ja mõi­sa­kul­tuu­ri­fes­ti­va­li­le ja mi­da nei­le pa­ku­te?
Järgmine artikkelMust­jõe kõrt­si­ta­lu pro­tes­tib Ani­ja val­la­va­lit­su­se vas­tu