Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la koo­li­des lä­he­vad esi­mes­se klas­si 224 last

123

Ani­ja val­la koo­li­des alus­tab 1. sep­temb­ril koo­li­teed 60 esi­me­se klas­si last, kok­ku on val­la kol­mes koo­lis uuel õp­peaas­tal 671 õpi­last. Kuu­sa­lu val­la koo­li­de esi­mes­tes klas­si­del hak­ka­vad õp­pi­ma 76 last, kok­ku on kol­mes koo­lis õpi­la­si 832. Raa­si­ku val­la nel­jas koo­lis on esi­me­se klas­si õpi­la­si 88, õpi­la­si kok­ku 736.

ANI­JA VALD
Aeg­vii­du koo­li esi­me­ses klas­sis hak­ka­vad õp­pi­ma 14 last, kok­ku on õpi­la­si 82, neist kaks Uk­rai­na sõ­ja­põ­ge­ni­kud. Su­vel ühen­da­ti Aeg­vii­du koo­li­ga Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaed, ühen­d-
a­su­tu­se di­rek­tor on An­ni­ke Sood­la, koo­li õp­pe­ju­hi­na asus ame­tis­se Rii­na Ko­rol­ko­va. Koo­lis alus­ta­vad tööd ka kaks uut õpe­ta­jat – ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Mar­ju Il­ves ja muu­si­ka­õpe­ta­ja Ka­ta­rii­na Re­na­te Park­sepp.

Ala­ve­re põ­hi­koo­li 1. klas­sis alus­ta­vad õp­pi­mist 6 last, koo­lis on kok­ku 77 õpi­last. Ai­nus uus õpe­ta­ja on koo­li ku­na­gi­ne õpe­ta­ja Na­tal­ja Kirs­berg, kes hak­kab 7.-9. klas­si­le ve­ne keelt and­ma.

Keh­ra güm­naa­siu­mis lä­he­vad 1. klas­si 40 õpi­last, kok­ku on koo­lis al­ga­val õp­peaas­tal 512 õpi­last, neist 24 Uk­rai­nast. Koo­lis on 8 uut õpe­ta­jat: kaks klas­siõ­pe­ta­jat, ma­te­maa­ti­ka, ke­ha­li­se kas­va­tu­se, kee­mia, muu­si­ka, his­paa­nia kee­le ja ing­li­se kee­le õpe­ta­jad. Koolis on ka uus psüh­ho­loog.

KUU­SA­LU VALD
Kuu­sa­lu kesk­koo­li esi­mes­tes klas­si­des alus­ta­vad koo­li­teed 55 last, koo­lis on uuel õp­peaas­tal kok­ku 647 õpi­last, seal­hul­gas 11 Uk­rai­na last. Uu­si õpe­ta­jaid on viis: ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­jad He­len Vald­ma ja Karl Aga­puu, ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja Ka­di Rikma, ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Jaanika Lahemaa ning loo­du­sai­ne­te õpe­ta­ja Jane Vahter. Puu­du on kee­miaõ­pe­ta­ja ning üks B-võõr­kee­le õpe­ta­ja, see­tõt­tu ei saa kool õpi­las­te­le esial­gu võõr­kee­le va­li­kut pak­ku­da.

Kol­ga koo­lis alus­tab koo­li­teed 17 esi­me­se klas­si õpi­last, kok­ku on koo­lis õpi­la­si 158. Uue­ õpetajana alus­tab sak­sa kee­le õpe­ta­ja In­ga Korts-Laur. 6.-7. klas­si õpi­la­sed saa­vad va­li­da ka­he B-võõr­kee­le va­hel, need on ve­ne ja sak­sa keel.

Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­lis lä­heb esi­mes­se klas­si 4 last, õpi­la­si kok­ku on 27. Õpe­ta­jad on ole­mas, vahetub lii­ku­mi­sõ­pe­ta­ja.

RAA­SI­KU VALD
Aru­kü­la põ­hi­koo­lis alus­tab es­ma­kord­selt koo­li­teed 53 õpi­last. Kok­ku on koo­lis 413 õpi­last, seal­hul­gas üks Uk­rai­nast. Koo­lis on uus sot­siaal­pe­da­goog Klaa­ra Saar ja abiõ­pe­ta­ja Ene Ro­gen­baum. Puu­du on üks B-võõr­kee­le õpe­ta­ja. Uuen­du­se­na lii­de­tak­se kolm 9. klas­si tem­po­rüh­ma­de põ­hi­mõt­tel ka­heks klas­siks.

Raa­si­ku koo­li 1. klas­si lä­hevad 25 õpi­last, kok­ku on koo­lis 213 õpi­last. Alustavad 7 uut õpetajat: 1. klas­si ning ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Mar­git Tam­sa­lu, teh­no­loo­giaõ­pe­ta­ja Mee­lis Me­ri­lai, kä­si­töö ja ko­dun­du­se õpe­ta­ja Epp-Ma­ria Krein­taal, klas­siõ­pe­ta­ja ja ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja Kärt Vai­nu­ra, ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja Ai­re Kip­per, ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Var­va­ra Zayt­se­va ja abiõ­pe­ta­ja Kat­rin Il­ves. Eel­mi­se õp­peaas­ta kes­kel lii­tu­sid koo­li­ga aja­loo- ja kee­miaõ­pe­ta­ja Age Saks, aren­dus­juht Kät­lin Takk, kes hak­kab uuel õp­peaas­tal and­ma et­te­võt­lik­ku­se tun­de ning ko­gu­kon­na­juht Koit Pii­ri­sild, kes on ala­tes sep­temb­rist ka pois­te ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja.

Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li 1. klas­sis hak­kab õp­pi­ma 2 last, koo­li kuues klas­sis on kok­ku 25 õpi­last.

Aru­kü­la va­ba wal­dorf­koo­li esi­mes­se klas­si lä­heb 8 last, koo­lis on kok­ku 85 õpi­last. Puu­du on üks klas­siõ­pe­ta­ja ning ing­li­se kee­le õpe­ta­ja.

Eelmine artikkelJalgratturite edukas hooaeg motiveerib nii sportlasi kui treenerit
Järgmine artikkelIluõu­na­puu Keh­ras sün­di­nud õpe­ta­ja AUGUST VAGA auks