Ani­ja ja Kuu­se­mäe kü­la­va­ne­ma kor­dus­va­li­mi­ne

25
Anija vald.

2. sep­temb­ril toi­mus Ani­ja mõi­sa ai­das val­la­va­lit­su­se al­ga­tu­sel Ani­ja ja Kuu­se­mäe kü­la­de üld­koo­so­lek, kus oli plaa­nis va­li­da ka kü­la­va­nem. Kü­la­va­ne­ma va­li­mi­seks oli va­ja 15 prot­sen­ti ela­ni­kest ehk 16 ini­mest. Koo­s-o­le­kul osa­le­jaid oli 23 ja va­li­mi­sed vii­di lä­bi. „Pea­me siis­ki te­ge­ma kor­dus­va­li­mi­se, ku­na sel­gus, et kvoo­rum ei ol­nud koos,“ üt­les Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor. Ta sel­gi­tas, et val­la­va­lit­sus kont­rol­lis koo­so­le­ku­tel osa­le­ja­te elu­koh­ti ning sel­gus, et kü­la­koo­so­le­kul hää­le­ta­nuist on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­tel Ani­ja või Kuu­se­mäe kü­la­des­se re­gist­ree­ri­tud 12, ne­li on re­gist­ree­ri­tud Ani­ja val­la muu­des asu­la­tes ja seit­se ei ole Ani­ja val­da sis­se kir­ju­ta­tud: „Sel­le tõt­tu tu­leb kü­la­va­ne­ma va­li­mi­seks te­ha kor­dus­koo­so­lek, see on plaa­nis lä­hia­jal.“