Ani­jal tu­leb mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­va­l

1190

Pü­ha­päe­val, 20. au­gus­til on Ani­jal es­ma­kord­selt mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­val, ku­hu on end tut­vus­ta­ma kut­su­tud mõi­sad ko­gu Ees­tist. Kavas on te­maa­ti­li­sed loen­gud, laat, Ani­ja mõi­sa­par­gis ava­tak­se õp­pe­ra­da, ai­das näi­da­tak­se mõi­sa­ki­no. Mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­va­li idee au­tor, Ani­ja mõi­sa aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa üt­les, et soo­vis iga-aas­tast pärt­li­päe­va laa­ta tä­na­vu vei­di aren­da­da. „Pal­jud, kes Ani­ja­le esi­mest kor­da sat­tu­nud, on ül­la­tu­nud – nad ei tead­nud­ki, et siin on nii ke­na mõis. Eest­la­sed on har­ju­nud omaet­te no­kit­se­ma, suu­re­mat koos­tööd vä­ga ei teh­ta. Kind­las­ti on veel väi­ke­seid arm­said mõi­said, mi­da vä­ga ei tea­ta, kui­gi seal te­hak­se sa­ge­li vah­vaid as­ju. Kut­su­si­me nad kok­ku, et meie saak­si­me Ani­ja mõi­sa tut­vus­ta­da ja ne­mad en­nast rek­laa­mi­da – siin on just­kui mõi­sa­te tu­ris­mi­mess,“ rää­kis ta. Nä­da­la al­gu­seks oli oma osa­võ­tust tea­ta­nud 5 mõi­sa, küm­me­kond on lu­ba­nud esi­me­sel aas­tal tul­la liht­salt vaa­ta­ma, um­bes 20 on neid, kes on lu­ba­nud osa­le­da tu­le­val aas­tal.

Eelmine artikkelSPORDIUUDISED
Järgmine artikkelArukülas noorte päevalaager